TÓCÓI HARANGSZÓ
A Szent Család Templomból
10. évfolyam 6. szám - az Úr 2009. évének június havában.

Úrnapja

Minden évben, ezen a pünkösd utáni második vasárnapon, megmutatjuk a világnak legnagyobb kincsünket. Körmenetben kivisszük az Oltáriszentséget és a négy égtáj felé áldást adunk – megáldjuk az egész világot. Minden szentmise végén ezt a küldetést kapjuk: a szívünkben, mint élő monstranciában (szentségtartóban), vigyük a Szentségi Jézust, és legyünk áldássá a világ számára, amelyet Isten úgy szeretett, hogy Egyszülött Fiát adta oda érte.
Események templomunkban
Júniusban 3 gyermek, Boldizsár, Milán és Áron részesült a keresztség szentségében templomunkban. Az elmúlt hónap folyamán Pörzse Tivadar és Kovács Antal testvérünket, temettük.
Június 17 - július 2. között, plébánosunk vezetésével egy 4 fős magyar „csoport” (Király Anna, Vargacz M. Krisztina, Kiss Miklós és Fodor András), a szentföldre zarándokolt. A hétköznapi szentmiséken résztvevők közül többen, lélekben együtt zarándokoltak velük. A zarándoklatról képes élménybeszámolót tervezünk őszre, amikor egy kicsit hűvösebb lesz a templomunk. A kép: tevegelés Jeruzsálem felett.
László Atya, az érettségi vizsgák befejeztével egy „apostoli” (12-fős) ifjúsági csoporttal kerékpártúrára indult.
Gyermekeink és ifjúságunk készülődik a nyári táborra: Ifjúsági tábor: július 20-24. (még lehet jelentkezni). Gyermekek hittanos tábora Szentjobbon, július 27 – 31. (már teljes a létszám, új jelentkezőt csak visszalépés esetén tudunk fogadni).

Az egyházmegyei búcsú ebben az évben nem Máriapócson, hanem Mátraverebély Szentkúton lesz, július 25-én. Elegendő érdeklődő esetén autóbuszt indítunk. Jelentkezési határidő: július 12. Ha nem tudunk megtölteni egy autóbuszt, akkor személykocsikkal megyünk.

Beszéljük meg!

Önt zavarja-e a kisgyermekek jelenléte, hangoskodása, mozgolódása a szentmisék alatt?Az alábbi választ egy kedves hölgy küldte:
A feltett kérdésre egyszerű a válasz: nem zavar. Örülünk annak, ha minél több család itt van a szentmisén. Jó, ha már kicsi korban otthonosan érzik magukat a templomunkban a gyerekek. Tapasztalatból tudom (mint szülő, nagyszülő, pedagógus), hogy a gyermek addig megy el a „szabadosságban”, ameddig engedik neki. Csak jó tanácsként mondom, jó, ha puha játékot hoz a gyermek, amivel nem lehet nagy zajt csapni. A járkálásban is jó, ha rövidebb a „póráz”. Igaz, nem egyformák a gyermekek, előfordulnak mozgékonyabbak, türelmetlenebbek, ezek bizony próbára teszik a szülőt. Ennek ellenére kívánatos lenne, ha a prédikáció és az Úrfelmutatás alatt el lehetne érni a gyermekeknél, hogy fékezzék magukat. Az nem lenne jó tanács, hogy addig ne jöjjön a gyermek, míg eszesebb nem lesz, mert sajnos a szoktatást nem lehet megspórolni. Mi, akik gyerek nélkül jövünk misére, örömmel tapasztaljuk, hogy egy idő után, lassan-lassan megszelídül még az elevenebb is. Áldozáskor jó látni, hogy mennyi kicsi gyermek vesz részt szüleivel a szentmisén. Imádkozzunk ezekért a családokért, hogy hűségesek maradjanak a templomhoz, templomunkhoz!
A rovat következő témája: hogyan imádkozunk otthon? 
Szeretnénk, ha minél többen megosztanák velünk imádkozási szokásaikat – egyénileg és a családban. Milyen életkortól és milyen formában vonják be a családok gyermekeiket a közös imába? Hogyan formálja a közös ima a családot? Szülők, nagyszülők, egyedülállók milyen szándékra mondják imáikat, tapasztalják-e, hogy meghallgatásra találnak? Vannak-e kételyeik, hogy valamely kérés nem kedves Isten előtt? Tudnak-e kitartóan imádkozni, mit tesznek olyankor, amikor „nem megy az imádság”? Ilyen és ehhez hasonló kérdésekre várjuk leveleiket! Köszönjük.
Családi nap – beszámoló
Az idei családi napunk, az Általános Iskolás ballagások és egyéb családi elfoglaltságok miatt, kevesebb érdeklődőt vonzott a templomkertbe, de akik itt voltak jól érezték magukat, élményekben gazdag napot töltöttünk együtt.

Telnek az évek... - Mi újság a Gutema családban?

Amikor ezt a családot először – még kép nélkül - bemutattuk, említettük, hogy könnyű
őket felismerni elsősorban az édesanyával együtt templomba járó 5 gyermekről.
Gutemáné dr. Némeczki Margit elmondta,
hogy szívesen járnak a Több Kultúrájú Családok Egyesületébe, szép élményeket osztanak meg a hasonló családokkal. Az évek
multával a gyerekekből egyre több „kirepül az otthoni fészekből, de azért – ha tehetik – hűségesek templomunkhoz. Ők görög
katolikusok, ill. a férj, Temesgen Gutema etióp származású, eredetileg kopt keresztény, de a missziós iskolában áttért
evangélikusnak. Margó így foglalja össze az utóbbi éveket: 
„A férjem változatlanul a DEOEC Műszaki Osztályán dolgozik. Jómagam az Ökonet munkatársa vagyok hálózatvezetői minőségben.
Gabica most rajzolja a diplomatervet a BME Építészkarán, Emánuel negyedéves a DE ÁOK-n, Veronika harmadéves a DE FOK-on,
Dávid a Nagykossuthban harmadikos kiváló pályázati eredményei vannak a grafika és az animáció területén, a Képzőművészeti
Egyetemre készül, Danika hatodikos a Kiskossuthban. Naponta hálát adok Istennek, hogy
ilyen szép családdal ajándékozott meg, sokat imádkozunk egymásért, amikor valamelyik vizsgázik például. Szép kis közösség
 alakult ki ebben a templomban, szeretünk ide járni. Nagyon köszönöm azt a kedvességet és érdeklődést amit édesanyám iránt
tanúsítottak a testvérek. Most hazament Hajdúdorogra, de biztos fognak még vele találkozni.” 
„Naponta hálát adok Istennek, hogy ilyen szép családdal ajándékozott meg…” (Pedig nehéz volt a kezdet.) Milyen jó lenne, ha sok-sok családanya
mondaná el ezt kis országunkban.

A vasárnapi szentmiséken felolvasó családok:

Jún. 21. (e): Újlakán család
Jún. 28. (a): Petrik
Júl. 05. (Péterfillér gyűjtés): Németh család
Júl. 12. (a): Báránkó család

Egy a hónap szentjei közül: Szent Norbert

Norbert 1080-as évek első felében született. Szülei korán a papi rendbe szánták. Gazdag volt és pompakedvelő, kifejezett rendi öntudata alakult ki, tüzes kedélyű volt és igen hajlott a szélsőségekre. Az udvari élet igen tetszett neki, és otthonosan mozgott ebben a környezetben. 
1115-ben történt igazi megtérése. Azonnal hevesen szembefordult a xanteni káptalan életstílusával, pedig oda tartozott ő is. Lemondott javadalmairól és birtokairól. Pénzét szétosztotta a szegények közt, és vándorprédikátorként járta az országot. Rendkívül jól tudott prédikálni. Minden gondja továbbra is a szegénységre és az apostoli életre irányult. Hamarosan csodatévő híre támadt. Ehhez nem kevéssel járult hozzá megjelenése: mezítláb járt és vezeklő ruhában. 
Bertalan püspök megmutatta neki egyházmegyéjének különböző helyeit, és fölajánlotta egy kolostor alapítását. Végül Norbert Prémontré völgye mellett döntött. Erről a helyről kapta nevét az új közösség. Társait az ágostonos regula megtartására és közös életre kötelezte. A premontreieknek a kolostori elmélyedést, tanulmányokat és lelki életet társítaniuk kellett a világban folytatott munkával, hogy keresztények és nem keresztények között legyenek az evangélium tanúi. Norbert maga azonban továbbra is vándorszónok akart maradni, anélkül, hogy egyetlen apátsághoz kötné magát. 
Az életmód nagyon gyorsan elterjedt. Egymást követték az alapítások, és gyakran már fennálló közösségek is átvették a premontrei reformot. Norbert maga 1126 tavaszán Rómába ment, és ott megkapta a pápától rendjének jóváhagyását. 
Magdeburgban számos nehézségbe ütközött Norbert, amikor a rá jellemző buzgósággal alapjaitól meg akarta újítani egyházmegyéjét. Ellenségeket szerzett magának, amikor visszakövetelt egyházi birtokokat, és egyházmegyéjének káptalanját rendtársainak akarta adni. 1129-ben még fölkelés is támadt, ami majdnem az életébe került. 
A II. Ince és II. Anaklét közt támadt egyházszakadás idején Norbert az elsők között állt Ince pártjára. Lehetséges, hogy Rómában szerezte azt a fertőzést, amely halálát okozta. Nagyon legyengülten érkezett vissza püspöki városába, s 1134. június 6-án meghalt. 
1582-ben XIII. Gergely avatta szentté. Ünnepét 1620-ban vették föl a római kalendáriumba. Petrik János

 

Szép gondolat 

Ebben az évben – Szent Pál-év lévén – minden számban egy Szent Pál idézetet olvashatunk.
"Nem azé, aki akarja, sem nem azé, aki fut utána, hanem a könyörülő Istené "(Róm 9,16)
Gyermekeinknek- Tudtad? Gondoltad volna? 
Érdekességek a Bibliából – Emberek 2.
- a Bibliában 3 könyv is nőről van elnevezve: Rúth, Judit és Eszter könyve;
- Reuma nevű asszony is van a Bibliában (Ter 22,24);

- Jákob egy követ használt párnaként (Ter 28,11);

- egy seregben 700 balkezes parittyás volt (Bír 20,16);

Egy csepp derű- felnőttnek sem árt

- Mi volt ma az iskolában, Döncikém?

- Jaj, a kémiaóra irtó érdekes volt. Robbanóanyagot állítottunk elő...

- És holnap, mit fogtok csinálni az iskolában?

- Milyen iskolában?

Ez a szám, a szentföldi zarándoklat miatt késve jelenik meg, a Testvérek megértését kérjük!