TÓCÓI HARANGSZÓ
A Szent Család Templomból
10. évfolyam 10. szám - az Úr 2009. évének október havában.

A rózsafüzér titkai

Nem véletlenül hívják őket titkoknak - nehéz a mélyükre hatolni. Sokan ambivalens érzésekkel viszonyulunk a népzsolozsmához: szeretjük nap mint nap imádkozni, hisz szép, hosszú, andalító ima. Ám nap mint nap szembesülünk vele, milyen nehéz jól imádkozni: hogy ne legyen fél óra alatt monoton hangon lepergetett 50 Üdvözlégy, melyet meg-megszakít a Miatyánk és a Dicsőség, hanem igazi elmélkedés a titkokról...

Most, októberben, mikor talán nincs is katolikus templom kis hazánkban, ahol ne „fonogatnák koszorújukat” a kedves hívek, aktuális, hogy megosszam egy-két gondolatomat testvéreimmel, akik között pár éve még én is tagja voltam az ottani Rózsafüzér Társulatnak. Az örvendetes és dicsőséges titoksorok többsége Mária nézőpontjából kíséri végig az üdvtörténetet, ezt mutatja az indító „Kit te, Szent Szűz..., Ki Téged, Szent Szűz..." formula. A feltámadásnak, a mennybemenetelnek tanúja, a Szentlélek kiáradásnak pedig részese is volt Mária. Az emberiség megváltásának fájdalmas állomásain viszont Jézus egyedül van, ez az Ő küldetése. Így kezdődnek a titkok nevének elhangzása után: "Ki érettünk..." Csak az utolsó titoknál, a kereszt alatt áll ott a fájdalmas anya. (Mikor csatlakozhatott a tömeghez? Ez is titok.) Végül a Fiú maga helyett rábízza anyját a "szeretett tanítványra"... 

Az örvendetes és dicsőséges titkok mindegyikéhez kapcsolható egy-egy találkozás, többször épp ez a találkozás a lényegük: Gábriel és Mária találkozása indítja el Isten megjelenését emberi alakban. A következő titokban Mária Erzsébettel, Jézus születésekor a pásztorokkal (később a bölcsekkel - akik nem a választott néphez tartoznak!), a bemutatáskor Simeonnal, a jeruzsálemi templomban magával (az Atyához tartozó) Jézussal találkozik Mária. Feltámadása után Jézus találkozik kiválasztott tanítványokkal, mennybemenetelekor visszatér az Atyához. A továbbiakban a tanítványok (és anyja) találkoznak a Szentlélekkel. A legszebb talán Máriának és Fiának égi találkozása valóságos testben, s a legelgondolkoztatóbb, amikor égi királynőnk a modern korban néhány kiválasztottnak (pl. Lourdes-ban, Fatimában) megkoronázva mutatkozik, hogy általa is érezzük: velünk az Isten!Németh Béláné

Események templomunkban

Az elmúlt hónapban három gyermek, Nimród, Domonkos és Tamás részesült a keresztség szentségében templomunkban, volt három temetés is plébániánk területéről, Halász Sándorné Tóth Katalin, Vinter Julianna és Gavallér Gábor testvérünket temettük. 

Október hónapban minden hétköznapi szentmise előtt ?6-tól rózsafűzért imádkozunk.

November 1., Mindenszentek ünnepe idén vasárnapra esik, az ünnepi Laudest (a zsolozsma reggeli imaóráját) imádkozzuk a szentmisével egybekötve. Délután 4 órakor a Köztemetőben is lesz koncelebrált szentmise. Másnap, halottak napján, minden elhunytunkért ajánljuk a szentmise. A halottjainkról való megemlékezésnek legyen egyik fontos része az értük felajánlott szentmise.

Beszéljük meg!

Rovatunk következő kérdése: Kihalóban van-e nálunk a katolikus köszöntés, a "Dicsértessék a Jézus Krisztus!"? Használjuk-e, vagy sem, és miért?
Várjuk olvasóink gondolatait, személyes tapasztalatait egy borítékban a sekrestyében, vagy akár elektronikus formában is, az almasine.kata@gmail.com e-mail címen! 

Az ifjúság szeretetszolgálata

A szerdai esti hittanosok azt határozták el, hogy jelét adják annak, hogy ők közösség, s ezt a módon teszik, hogy kb. kétheti rendszerességgel valamiféle karitatív tevékenységet végeznek. Az első alkalommal 6-an a Kishegyesi úton lévő terápiás házba látogattak (felnőtt korú fogyatékkal élők laknak itt) . Az első tapasztalataikat szeretnék most László atya biztatására megosztani velünk, majd a későbbiekben is rendszeresen hírt adnak az akcióikról.
"Számomra nem volt teljesen újszerű élmény a hétvégi látogatásunk a gondozói központban, ugyanis az előző két évben néhány kispaptársammal Egerben minden héten jártunk a Gyermekváros nevű otthonban. Ez egy sérült fiatalok ellátására szakosodott intézet. Az ott tartott hittanórákon különböző mértékben sérült gyerekek vettek részt, így már találkoztam enyhébb és súlyosabb fogyatékkal élőkkel is. Ebből adódóan itt is hasonlóan nehéz feladatra készültem, ám az itteni látogatásunkkor inkább csak kevésbé sérült emberekkel találkoztunk, akik képesek voltak a Szentmisén aktívan részt venni és utána el is tudtunk velük beszélgetni. Jó érzés volt a társaságunkkal örömet szerezni ezeknek az embereknek, akik közül sokakat senki nem látogat. Szerintem Jézus épp ilyen tettekre biztat minket, amikor azt mondja: Amit pedig egynek a legkisebbek közül tesztek, azt nekem teszitek!"Szél Barna
"Az első látogatásunk során, a szentmisét követően ismerkedtünk meg a jelenlévőkkel. Beszélgettünk velük és elmesélték, hogyan töltik napjaikat. Jó volt látni és érezni örömüket, szeretetüket."Lipák Lilla

"Ez volt az első missziós feladat. Sok tapasztalatot szereztem. Jól éreztem magam. Sok szeretetet tudtam adni és kapni. Köszönöm!" Szilágyi Kriszti

"Örömteli volt látni, hogy a lehetőségeikhez mérten teljes életet élnek, örömösen és magukból a legtöbbet kihozva. (Az otthonon belül nem oly régen történt egy eljegyzés is!:-) Szuper élményt kaptam, ahogy láttam a szentmisén résztvevők számát és bekapcsolódásukat. Abban biztos vagyok, hogy az első, rövid alkalom benyomásai még formálódni és gazdagodni fognak a tervezett következő látogatásokon."Fonay Emese

Bemutatjuk új hitoktatónkat: Szél Barnabást

Barna nem ismeretlen számunkra, hiszen már régóta az ifjúsági hittanos közösségünk tagja. Még Németh János atya révén került hozzánk, aki a Szent József Gimnáziumban hittantanára és lelkivezetője volt, ő hívta, hogy nincs-e kedve egy hittanos csapathoz tartozni. Érettségi után püspök atya és János atya jóváhagyásával kispapnak jelentkezett és az egri szemináriumban töltött három évet. Idén nyár elején úgy döntött, hogy eljön a szemináriumból, bizonytalanság van benne a hivatásával kapcsolatban, főleg abban a tekintetben, hogy tudja-e vállalni a család nélküli életet. Ez legalább kétéves kihagyást jelent, de ha úgy dönt, hogy folytatja, szívesen várják vissza. Ezt az időt a hivatástisztázás mellet egy OKJ-s képzés (banki szakügyintéző) megszerzésére fordítja, de emellett természetesen igyekszik az egyházon belül is hasznossá tenni magát. Lakhelye szerint a Szent Anna templomhoz tartozik, de hozzánk is szívesen jár, jó a kapcsolata az itteni atyákkal, és most hitoktatóként is minket erősít. A Vörösmarty-s általános iskolai csoportok tartoznak hozzá, egy 1-2., 3-4. osztályos és egy felsős csoport. Sajnos nagyon kevesen vesznek részt az iskolai hittanórákon, bár Barna végigjárta a szülői értekezleteket, plakátot is készített, a gyerekeket is igyekezett megszólítani (sajnos több esetben tapasztalta, hogy bár a gyerek szívesen jönne, a szülőktől végül nem kapott pozitív visszajelzést...)
Sok erőt és kitartást kívánunk munkájához, Isten áldása kísérje!

A vasárnapi szentmiséken felolvasó családok:

Okt. 18. (Évközi 29. vasárnap): Pallag család
Okt. 25. (Évközi 30. vasárnap): Ifjúság
Nov. 1. (Mindenszentek): Takács család

Nov. 8. (Évközi 32. vasárnap): Kamilliánusok

Nov. 15. (Évközi 33. vasárnap): Szent Mónika Közösség

Egy a hónap szentjei közül: Alacoque Szent Margit

Emléknapja: Október 16.


Paraszti családból származott (1647. július 22.-én született Burgundiában), apja később királyi jegyzőként működött. Margit gyermekkorában sokat tartózkodott arisztokrata keresztanyjánál. Nyolc éves volt, amikor meghalt az édesapja, és a család meglehetősen rendezetlen anyagi körülmények között maradt. Margitot a klarisszák kollégiumába adták, ahol hamarosan elsőáldozáshoz járulhatott. Tíz éves korában súlyos beteg lett: gyermekbénulás támadta meg. Betegsége négy évig tartott, s gyógyulása oly váratlan és hirtelen volt, hogy ő maga csodának tulajdonította.

Édesanyja férjhez akarta adni a nehéz anyagi körülményeik miatt, de ő az Istennek szentelt életet választotta. Hosszú órákat töltött az imádságban, kemény testi vezeklést folytatott.Néhány rendkívüli jelenség is mutatkozott már az életében, belső hangokat kezdett hallani és látomásai voltak. 1667-ben elhatározta, hogy belép a vizitációs rendbe.

A noviciátus ideje alatt tovább folytatódtak a belső életét kísérő rendkívüli jelenségek, és megszakítás nélkül Krisztus lelki látásában élt. Éppen emiatt nehezítették fogadalomtételét, a fogadalomtétel előtti rekollekciós napon is kirendelték, hogy vigyázzon a kolostor szamaraira. Ő zokszó nélkül engedelmeskedett, s közben egy bokorba húzódva imádkozott, ahol rendkívüli megvilágosodást kapott Krisztus kínszenvedéseiről. Ugyanebben az időben kapta az első magán-kinyilatkoztatásokat Jézus Szent Szívéről. 

Melin anya, az egyik új priorissza azonnal maga mellé vette Margit-Mária nővért asszisztensnek. Ezután két évig a novíciák mesternője volt, majd ismét asszisztensi megbízást kapott. Így szélesebb körben is megismertethette Jézus Szent Szívének titkát.

Margit-Mária nővér egész életében meg volt győződve arról, hogy a Jézus Szíve-tiszteletben nagyon jelentős szerepe lesz a jezsuita rendnek. 1689-ben ismerkedett meg egy fiatal jezsuita atyával, Jean Croiset-vel, aki nem sokkal később megjelentetett egy írást Lyonban a Jézus Szíve-tiszteletről. Így Margit-Mária nővérnek megadatott az az öröm, hogy láthatta az általa kezdeményezett jámborsági forma egyre nagyobb körben való terjedését. 

Közben azonban az egészsége meggyengült. 1690. október 9-én ágynak dőlt és október 16-án estére, Paray-le-Monialban, meghalt. Petrik János

 

Szép gondolat 

Ebben az évben minden számban egy Szent Pál idézetet olvashatunk.
" Isten kezdettől kiválasztott benneteket, hogy a Lélek megszentelő erejéből és az igazságban való hit által megváltást nyerjetek. Evangéliumunk által épp azért hívott meg benneteket, hogy részetek legyen Urunk, Jézus Krisztus dicsőségében. Legyetek hát állhatatosak, testvérek, és ragaszkodjatok a hagyományokhoz!"(2Tessz. 2,13-15)

Gyermekeinknek- Tudtad? Gondoltad volna? 

Teve vagy hajókötél?

Mindannyian ismerjük a Bibliából Jézus mondását: "könnyebb a tevének a tű fokán átmenni, mint a gazdagnak bejutni az Isten országába" (Lk.18, 25)

Mégis hogyan értette ezt Jézus? Több magyarázat is létezik, az egyik szerint a "tű foka" egy szűk kapu elnevezése volt Jeruzsálemben, amin igen nehéz volt átkelni a megrakodott tevével. Egy másik értelmezés szerint egy elírás miatti félreértésről van szó: a "kamélosz"= teve - szó helyett "kamilosz"= hajókötél szerepel az eredeti írásban. És bár annak sem könnyű átmenni a tű fokán, tudjuk, hogy Istennél semmi sem lehetetlen. 

Egy csepp derű- felnőttnek sem árt

- Mit mondott Jónás a cet gyomrában? 

- Bánatomat halban mondom el...