TÓCÓI HARANGSZÓ
A Szent Család Templomból
11. évfolyam 2. szám - az Úr 2010. évének február havában.
Sacramentum ordinis - szolgálat és hatalom 2.

Az egyházi rend szentsége külön szentség

A dogmatika, mely részletesen foglalkozik szentségtanon belül az egyházi renddel, megállapítja, hogy nem minden vezetői megbízatás szentségi jellegű az Egyházban, még a krisztusi alapításúak mindegyike sem az. (pl. a pápaság). A kérdés tehát, hogy létezik-e Krisztus által alapított külön ordo szentsége, illetve milyen rangfokozatok átadása történik ezen szentség keretében? 

a) Nincs rá adatunk, hogy Jézus akár apostolait, akár másokat "felszentelt" volna a manapság szolgálati papságnak nevezett állapotra. Nem bizonyítható az sem, hogy az utolsó vacsorán elhangzott eucharisztiával kapcsolatos parancs magával vonta volna-e az apostolok felszentelését. Igen valószínű, hogy nem szentelte fel őket püspökké vagy pappá, mint ahogy a keresztséget és a bérmálást sem szolgáltatta ki nekik, azon egyszerű oknál fogva, hogy ők nem a Krisztus által alapított külső jelek, hanem Krisztus szent emberségével, mint ős-szentséggel való kapcsolatuk által, és teremtő igéje közvetítésével szentelődtek fel, és kaptak felhatalmazást és kegyelmeket. 

b) A későbbi egyházi vezetők számára viszont megalapította a papság szentségét, ami a következő tényekből világosan látszik: - az ősegyházi gyakorlattól kezdve imádság és kézföltétel által adtak vezetői megbízatásokat, mint ahogy ez látható a hét diakónus kiválasztásakor, Pál és Barnabás megbízásakor, illetve amikor az egyes egyházközségek élére vezetőt rendeltek. Pál Timóteushoz írt levelében e kézföltétel tartalma is világossá válik: "Ezért figyelmeztetlek, éleszd fel magadban Isten kegyelmét, amely kézföltételem folytán benned él." (2Tim1,6) Kiderül az is, hogy a hit tisztaságának megőrzése, a hívek életének felügyelete, istentisztelet vezetése, azaz vezetői feladat gyakorlására is képesíti az illetőt. Tituszhoz írt levélből tudjuk, hogy az egyházi vezetőnek a maga megbízatását tovább kell adni (Tit1,5), egyházi elöljárókat kell rendelni más városokban is. 

c) Így az eddigiekből világosan látszik, hogy a kézföltétel hatása Isten kegyelme; a szentség anyaga a kézföltétel, és formája a felszentelő imádság; s ha közvetlenül nem is, de közvetve igazolható hogy a papság szentségét Krisztus alapította. 

A középkor eleje óta a hittudósok a papság lényegét az eucharisztikus áldozat bemutatásában és ennek előkészítésében látták. A mai szentségtan szerint a papság szentségének a teljességében részesedik a püspök, az ő pásztori küldetésében részesedik az áldozópap, és szolgálatukban segítségükre vannak a diakónusok. A pápa és a bíborosok is püspökök – nem részesülnek külön szentelésben.Papp László

Eseményektemplomunkban

Február első vasárnapján egy gyermek, Bercel kapta meg a keresztség szentségét templomunkban, volt egy temetés is plébániánk területéről: Metercsik István testvérünket temettük.

Február 17-én Hamvazószerdával kezdetét vette a nagyböjti időszak. Ne feledkezzünk meg a pénteki hústilalomról! Péntekenként este fél 6-kor keresztutat végzünk.

Idei nagyböjti lelkigyakorlatunk március 19-21-én lesz, pénteken és szombaton az esti szentmisében, vasárnap a 9 órai szentmisével zárul.

Itt az alkalmas szent idő...

... az üdvösségnek napjai, / hogy megtisztítsuk a szívünk, / lemosva vétkek szennyeit - énekeljük nagyböjti himnuszunkban. Ez az idő minden évben lehetőség az újrakezdésre, Isten-kapcsolatunk felfrissítésére. Éljünk a lehetőséggel! Figyeljünk oda az egyház által előírt kötelező böjtök betartására (péntekeken hústilalom, hamvazószerdán és nagypénteken háromszori étkezés egyszeri jóllakással). Igazán nem nagydolog, inkább csak odafigyelés kérdése, mégis nagy jelentősége van, ha az egész egyház egy időpontban végez önmegtartóztatást, és mindenki egy keveset odatesz a közös kegyelmi kincstárba lemondása által. Emellett természetesen vállalhatunk egyéb, saját magunknak "testreszabott" böjtöt is: bármiről lemondhatunk, ami jó lenne, kellemes lenne számunkra. Lehet, hogy az édességről nehezebb lemondanunk, mint a húsról, vagy épp nem nézzük meg kedvenc sorozatunkat (egyébként is érdemes kicsit nagyobb csendet teremteni magunk körül, ne szóljon állandóan a tv, rádió - ez segíti a lelki elmélyülést). Ne vállaljunk túl sokat, de amit megígértünk, ahhoz ragaszkodjunk! Jézus szenvedéséhez csatlakozva, az Ő segítségével sikerülni fog és Húsvétra lemondásunk meghozza gyümölcsét - ne féljünk nekivágni! 

Látogatás a belső kamrába

A szerdai hittanóránk mély hallgatásba torkollott. Ez annak köszönhető, hogy kedd este néhányan részt vettünk Kocsis Fülöp püspök atya belső ima iskoláján és szerettük volna a közösségünk lelki kincstárába tenni ezt a görögkeleti imaformát. 
A gyakorlat az ideális testhelyzet megteremtésével kezdődött, hiszen az imádság az egész ember, tehát a lélek és a test hódolata is. Azt az érvet sem téveszthetjük szem elől, hogy csak így, egyenes háttal, két talpunkkal a földön és ölünkbe tett kézzel ülve lehet mocorgás nélkül kétszer húsz percet mély befelé figyeléssel tölteni. Így indulhatunk az útra, ami a szív mélyére vezet, a belső szobába, ahol Isten vár. Csupán arra kell figyelnünk, amit Jézus a szerteküldött tanítványoknak mondott: Ne vigyetek semmit magatokkal az útra... Egyedül a vágyra van szükség, hogy a Teremtővel akarjunk találkozni. Elcsendesülve, magunkban vagy hangosan elmondott fohászok nélkül. Most ne mi akarjunk Neki mondani valamit, hanem az Ő jelenlétének tapasztalására várjunk! 

A feszített tempójú mindennapjainkban lehet egyáltalán ilyen imamódot végezni?Nem csak a szerzetesek képesek ezt a teljes belső csendet megvalósítani? A sok cikázó gondolatot, amik fejünkben zsonganak, hogyan tehetjük félre? Püspök atya azt javasolta, hagyjuk a gondolatokat áramlani, ne ragadjunk le náluk. Loyolai Szent Ignác képével élve, a gondoltok, mint kis majmok körülöttünk ugrálnak, próbálják elterelni a figyelmünket, és még el sem lehet őket kergetni. Ám ha elkapunk egyet, a többi szétszalad és egy idő után azt az egyet is elengedhetjük. A mi belső imánkban ez a nyakon csípett gondolat a Jézus-ima legyen, aminek nem a szavaira kell koncentrálni, hanem Jézus Nevének ismételgetésével egyre beljebb lépni a kamránkba. A Jézus-ima pedig így hangzik: Uram, Jézus Krisztus, Isten Fia, könyörülj rajtam, bűnösön!

Az Istennel való találkozásért csendesedünk el igény és lehetőség szerint öt percre vagy akár egy órára is, és fontos, hogy elvárások nélkül ajándékozzuk az Úrnak ezt a figyelmet, hogy akkor éljük meg az Ő jelenlétét, amikor Ő ezzel kitüntet bennünket. A Jóisten nem automata, ahonnan az ima-érmét bedobva, meg is kapjuk a kért árut. A bazilita szerzetességben élt püspök atya biztatott, hogy ne keseredjünk el, ha úgy érezzük, nem sikerült az imádság, mivel az ember igyekezetét látja a Teremtő és meg is jutalmazza. Útravalóul kaptuk még azt a tanácsát, hogy a közösség erősítő voltát ebben is igyekezzünk felfedezni. Fonay Emese

Bemutatunk egy családot: a Belinszki család

Ismét megszakítjuk az újrabemutatások sorát, és egy olyan családról írunk most, akik már régóta hűséges tagjai közösségünknek, de még nem szerepeltek újságunk hasábjain. Egyikük se debreceni származású, az édesapa, Belinszki Sándor a Szabolcs-Szatmár-Bereg-megyei Nyírkarászon nőtt fel, '92-ben került Debrecenbe. Ő foglalkozását tekintve közlekedés-mérnök, jelenleg a Honvédségnél dolgozik katonatisztként. Az édesanya, Darnai Tünde pedig Erdélyből származik, '88-ban telepedtek át a családjával. Ő a MÁV-nál műszaki ügyintéző.
1998-ban költöztek a Tócóskertbe, és hamar rátatláltak a frissen szentelt templomra, azóta rendszeresen hozzánk járnak szentmisére (előtte a Szt. Annához tartoztak). Azért szeretnek ide járni, mert családias, közvetlen a közösség, sok ismerősük van már. Ugyan hivatalosan már nem hozzánk tartoznak, ugyanis decemberben elköltöztek a lakótelepről (egy átmeneti lakásba, amíg a saját házuk épül), de visszajárnak hozzánk, idetartozónak érzik magukat.

Sándornak van egy 16 éves nagylánya, Eszter, aki középiskolás, a Balázsházyba jár, alkalmanként ő is eljön velük a szentmisére. Aki révén én megismertem a családot, az Orsolya lányuk, aki lelkes ovis hittanos, már harmadik éve. Most múlt hat éves, annak idején itt keresztelték nálunk (még Németh János atya). Édesanyja örömmel újságolta, hogy most kapták meg az értesítést: fölvették a Svetitsbe, így szeptembertől ott kezdi az iskolát. Orsi balettre is jár második éve, nagyon szereti.

A család szívesen tölti a szabadidejét együtt, bár most sok energiájukat lefoglalja az építkezés. Sanyi még tanul is, és szívesen focizik a barátokkal. Hétvégénként pedig gyakran utaznak a nagyszülőkhöz.

A vasárnapi szentmiséken felolvasó családok:

Febr. 21. (Nagyböjt 1. vasárnapja): Akolitusok
Febr. 28. (Nagyböjt 2. vasárnapja): Ifjúság

Márc. 7. (Nagyböjt 3. vasárnapja): Kind Család

Márc. 14. (Nagyböjt 4. vasárnapja): Pallag Család

Egy a hónap szentjei közül: Szent Pioniosz vértanú

Életével és halálával példát adott a hithirdetőknek, hogy amit másoknak hirdetnek, maguk is váltsák tettekre. Körülbelül egy évszázaddal később született, mint szent vértanú püspöke, Polikárp, akinek a szelleme élt benne. 
Szmirnában működött papként, és nemcsak tanultsága, hanem szerénysége és életmódja miatt is nagy tekintélyben állt a hitetlenek előtt. A keresztények pedig apostolukként szerették, mert példamutató buzgósággal fáradozott azon, hogy a lelkeket megnyerje Krisztusnak. 

Decius császár uralkodása alatt, a 3. század közepén, Pioniosz álmában előre látta, hogy rá és néhány bizalmasára letartóztatás vár. A pogány templom századosa, Polemon az agorára (piactér) vitte őt és két társát és felszólította őket, hogy áldozzanak az állam istenének. Pioniosz azonban a hite mellett vallott: ,"Hűséges maradok Mesteremhez, és inkább meg akarok halni, mint hogy a szava ellen szóljak. Életre-halálra harcolok azért, hogy meg ne hamisítsam azt, amit tanultam, és amire másokat is tanítottam." Megkínozták, és vaskarmokkal tépdesték, majd elevenen való megégetésre ítélték. Amikor már az oszlophoz volt szögezve, így kiáltott fel, "Gyorsan meg akarok halni, hogy annál hamarabb feltámadhassak." Petrik János

 

Szép gondolat - Norberto Rivera Carrera, mexikói bíboros

"A nagyböjt nem pusztán vallási hagyomány, hanem az elmélyülés és a megtérés ideje. A megtérés pedig a teljes személyt érintő szellemi harc a bűn és végső soron a sátán ellen. A nagyböjt arra emlékeztet, hogy a keresztény élet állandó küzdelem, amelyben a fegyverünk az ima, a böjt és a bűnbánat. "

Gyermekeinknek- Bibliai találós kérdés 

Múlt havi rejtvényünk (Árka van, és mégis úszik, ajtaja bezárva, benne ember, sok-sok állat menekvését várja.) megoldása: Noé bárkája.

Az új találós kérdés: Álmában a földtől, fel az égig ért, angyalok járkáltak rajta, s fenn Isten beszélt.

Egy csepp derű- felnőttnek sem árt

Meghal a forint, és felmegy a mennybe. Ott az ajtóban közlik:

- Az 5, 10, 20, 50, és 100 forintos címletek bemehetnek!

Néhány perc múlva kiszólnak az ajtón: - A 200, 500 és 1000 forintosok is bemehetnek.

Kint kitör az elégedetlenség: - És mi van a többiekkel?

- Titeket, 2000, 5000, 10000 és 20000 forintosok, soha nem láttunk a templomban...