TÓCÓI HARANGSZÓ
A Szent Család Templomból
11. évfolyam 3. szám - az Úr 2010. évének március havában.

Sacramentum ordinis 3. Az egyházi rend szentségének hatásai:

Első hatása az eltörölhetetlen jegy, azaz a character sacerdotalis. A tridenti szent zsinat szerint „Ki van közösítve, aki azt állítja, hogy a szentelés nem ad Szentlelket és ezért a püspök hiába mondja: Vedd a Szentlelket, vagy, hogy nem nyom jegyet a lélekben, és aki egyszer pap volt az ismét laikussá lehet.”

Hogy az egyházi rend jegyet nyom a lélekbe, joggal következtethetjük Szent Pál szavaiból: "Ezért figyelmeztetlek, szítsd fel (??????????? - anazópürein) magadban Isten kegyelmét, amely kézföltételem által benned van." (2Tim1,6) Ha föl lehet gerjeszteni, mint ahogy a hamvadó tüzet szokás, soha nem aludhatott ki egészen. A jelen üdvrendben a szentség megismételhetetlenségéből is erre következtethetünk, azaz, csak egyszer adható fel. Már pedig, hogy az érvényesen fölszentelt papot nem lehet jellegétől megfosztani, és visszautalni a hívek közé, tanítja Római Szent Kelemen. Szent Ágoston világosan fogalmaz: "Ha vétség miatt valakit elmozdítanak tisztéből, az Úrnak egyszer kapott szentségéből nem fog kivetkőzni, igaz, hogy ítéletre marad meg benne."

Így a papság szentsége, mely kitörölhetetlen pecsétet nyom a szentelendő lelkébe, a férfiút véglegesen lefoglalja Isten országának szolgálatára és ontológiailag természetfölötti módon a lelket Jézus Krisztus főpapi méltóságához teszi hasonlóvá. 

Így fogalmaz a Katolikus Egyház Katekizmusa: "1582 Miként a keresztségnél és a bérmálásnál a Krisztus hivatalában való részesedés egyszer s mindenkorra szól, úgy az egyházi rend szentsége is eltörölhetetlen lelki jegyet ad, és sem megismételni, sem időlegesen kiszolgáltatni nem lehet. 1583 Az érvényesen fölszentelt személy súlyos indokok alapján fölmenthető a kötelezettségek alól, melyek a fölszenteléssel adódnak, vagy gyakorlásuktól el lehet őt tiltani, de a szó szoros értelmében nem válhat újra laikussá, mert a szenteléssel belé vésett karakter mindig megmarad. A szentelése napján kapott meghívás és a küldetés maradandóan megjelölik őt." 

Legyen alkalom a következő hetekben Nagycsütörtökhöz közeledve hálát adni és esdekelni azokért, akik e teljes lefoglaltságban Krisztus papságában részesültek a közösség szolgálatára. Papp László

Eseményektemplomunkban

Március első vasárnapján két gyermek, András Richárd és Ákos kapta meg a keresztség szentségét templomunkban.

Lassan végéhez közeledik a nagyböjti időszak. Köszönjük Tapasztó János nyírábrányi plébános atya lelkigyakorlatos beszédeit! Péntekenként este fél 6-kor keresztutat végzünk, ne feledkezzünk meg a pénteki hústilalomról és a nagypénteki szigorú böjtről. 

Kapcsolódjunk be a város más közösségeinek programjába: március 24-én Városi Keresztútra hív bennünket a Svetits- és a Szent József Gimnázium, a Szent Kereszt kápolnából indul a menet 16.30-kor. Március 25-én, Gyümölcsoltó Boldogasszony ünnepén délelőtt 10 órától a Makrovilág utazási iroda szervezésében szentségimádás lesz templomunkban, 11 órától pedig a püspök atya misézik a zarándokoknak. Este 6 órakor kezdődik a Megtestesülés templom búcsúi szentmiséje. 

Március 28-án (egy órával előrébb kell hajtanunk az órát), Virágvasárnap szokás szerint a régi kápolna előtt kezdődik a szentmise barkaszenteléssel, onnan vonulunk át ünnepélyesen, Jézus jeruzsálemi bevonulására emlékezve. Idén Lukács evangélista leírása szerint hallgathatjuk végig Jézus szenvedéstörténetét. A passióéneklésbe még be lehet kapcsolódni, próbákat a szombati és a vasárnapi szentmisék után tartunk.

Április 1-én, Nagycsütörtökön délelőtt 10 órakor az olajszentelési misén vehetünk részt a Szent Anna Székesegyházban az egyházmegye papságával együtt, este 6 órától az utolsó vacsora emlékét ünnepeljük az esti szentmisében, majd együtt virraszthatunk Jézussal. Nagypénteken nincsen szentmise, fél 6-kor keresztúttal kezdődik a szertartás, majd a passióban meghallgathatjuk Jézus szenvedéstörténetét Szent János evangélista szerint, kereszthódolaton vehetünk részt. 

A nagyszombati Húsvéti Vigília szertartása este fél 8-kor kezdődik a templom előtt tűzszenteléssel. Húsvéthétfőn este 6 órakor lesz szentmise.

27. Debreceni Ifjúsági Találkozó

Bár nem közvetlenül a mi templomunk eseménye, a szervező személyek által közvetve azért kapcsolódunk a Szent Anna Székesegyház ifjúsági találkozójához, ami idén április 9-10. között kerül megrendezésre.

A találkozó mottója ebben az évben: "Jöjj, segíts Uram, az igazak eltűnnek, az emberek közt megszűnt a hűség" (Zsolt 12, 2). Tapasztalhatjuk, hogy az emberekkel és Istennel való kapcsolatunkban is igen nehéz hűségesnek maradnunk. A találkozó célja, hogy együtt kérjünk Istentől útmutatást, megújulást kapcsolatainkra. Ebben segít majd Németh János atya előadása, a kiscsoportos műhelyfoglalkozások, Debrecen szociális intézményeinek felkeresése, szentségimádás, valamint az atyákkal, nővérekkel való beszélgetési lehetőség.

Szombaton délután 5 órától ifjúsági, énekes szentmisével zárul a találkozó, melyre mindenkit szeretettel várunk! A találkozóval kapcsolatban bővebb információ és jelentkezés: http://dit.dnyem.hu

A Föld órája

Templomunk hirdetőtáblájára is kitettük és itt is fel szeretnénk hívni a figyelmet a WWF (World Wide Fund for Nature, magyarul Természetvédelmi Világalap)"A Föld órája" nevű kezdeményezésére: "Március 27-én este 20.30-kor Te is kapcsold le a villanyt egy órára! Ezzel máris minden idők legnagyobb klímavédelmi eseményének részesévé válsz." 

Az akció fő célja, hogy megmutassa, mennyi energiát is fogyasztunk napjainkban. Nagyszüleinknek még semmiféle problémát nem okozott volna egy órát kibírni elektromosság nélkül, nekünk viszont komoly fejtörést jelent. Az energiaforrásaink viszont végesek. Tudjuk jól, hogy Föld és ég elmúlnak, de egyáltalán nem kell ezt az elmúlást siettetnünk. Ellenkezőleg. Meg kell értenünk, hogy a Föld nem a miénk. Mi csak lakjuk és műveljük. Viszont a legutóbbi ENSZ előrejelzések szerint a világ népessége 2050-re 9 milliárdnyira nő. Ha nem keresünk új energiaforrásokat, ha nem tanuljuk meg, jobban beosztani amink van, ha nem becsüljük meg jobban a környezetünket, ez a bolygó képtelen lesz ennyi embert eltartani. 

Hogy mi mit tehetünk? Gyűjtsük szelektíven a hulladékot, kerüljük a csomagolt és a távolról ideszállított termékek vásárlását, ne hagyjuk csöpögni a csapot, ne járassuk készenléti üzemmódban a gépeinket, de kezdetnek... kapcsoljuk le a villanyt egy órára 27-én! 

Miért szeret ebbe a templomba járni? Bemutatjuk Nagy Katalint

A hétköznapi szentmisére járók bizonyára ismerik ezt a kedves fiatal lányt, aki ettől a tanévtől plébániánkon lakik. Hétvégente általában hazautazik Mezőkövesdre a családjához. Édesapja eredetileg villamosmérnök, de már nem dolgozik a szakmájában, állandó diakónusként és hitoktatóként aktívan részt vesz az egyház éltében, édesanyja pedig védőnő, és ő is hitoktat. Egy bátyja és két öccse van, így egyedüli lány a családban. Egerben érettségizett az Angolkisasszonyoknál, most pedig a Debreceni Egyetem Népegészségügyi Karán tanul gyógytornász szakon. Ennek a képzésnek az első másfél évét Nyíregyházán kell végezni, utána - két és fél éve - került ide Debrecenbe. A Derék utcai albérlet kiválasztásánál az is szempont volt, hogy van a közelben templom, ahogy az órarendje engedte, eljárt a hétköznapi szentmisékre. 2009 őszén került valahogy szóba, hogy neki elég drága az albérlete, a plébániának meg jól jönne egy kis támogatás a rezsiköltséghez, így október óta Anna megosztja Katával "Betániát". Mindenki szeretettettel fogadta, jól érzi magát közösségünkben. Ahogy ideje engedi jár az ifjúsági hittanra, nagyon jó szerda esti programnak tartja. A hittanosok is nagyon rendesek és kedvesek és Laci atya is mindig jó témákat hoz elő.

Kata szabadidejében szeret olvasni, biciklizni - de jelenleg legtöbb idejét kitölti a tanulás, most vannak a szakmai gyakorlatai és államvizsgára készül. A diploma megszerzése után szeretne munkát találni, legszívesebben gyerekekkel foglalkozna, de tartalék lehetőségként jelentkezik MSc képzésre. Kísérje az Úr áldása terveit!

A vasárnapi szentmiséken felolvasó családok:

Márc. 21. (Nagyböjt 5. vasárnapja): Vilicsku család

Márc. 28. (Virágvasárnap): Kókai Család

Ápr. 3. (Húsvét Vigíliája): Képviselőtestület

Ápr. 4. (Húsvétvasárnap): Takács Család

Ápr. 11. (Fehérvasárnap): Kamilliánus Család

Egy a hónap szentjei közül: Jeruzsálemi Szent Cirill

315-ben született Jeruzsálemben, vagy annak környékén, keresztény szülőktől. Szüleiről, ifjúságáról nem igen tudunk, de ékesszólása alapos iskolai képzésre mutat. Kora ifjúságától buzgón tanulmányozta a Szentírást. 343-ban pappá szentelték, hamarosan kiváló szónok hírében állt.

348-ban Jeruzsálem püspöke lett. Püspöksége alatt Juliánus császár, a hitehagyott, sikertelenül akarta újjáépíteni a jeruzsálemi (zsidó) templomot a kereszténység megszüntetése érdekében. Az ariánusok (Jézus isteni mivoltát tagadó eretnekség) elleni küzdelme miatt háromszor is száműzték. 35 éves püspökségéből 16 évet töltött száműzetésben. 381-ben részt vett a II. konstantinápolyi zsinaton.

Csodálatos beszédeiben az igaz tanításról, a Szentírásról és a hagyományokról tanított, ezek mutatják lelkipásztori buzgóságát. Ezekben már rendszerezte a katolikus hittételeket. Csodálatosak hitelemzései az Oltáriszentségről és a szentmiséről. Beszédeit, tanítását hallgatói jegyezték le, innen ismerjük őket.

Harcos hitvédő volt, keményen küzdött a hit igazságainak védelmében. Az emberek megtérítésében a nagyfokú megértés irányította. Sokat szenvedett, ezért mások szenvedését is meg tudta érteni. Az 5. századból származó jeruzsálemi hagyomány szerint 386. március 18-án halt meg. 1893-ban XIII. Leó pápa egyháztanítóvá nyilvánította.Petrik János

 

Szép gondolat - Reményik Sándor: Valaki értem imádkozott

 


Mikor a bűntől meggyötörten 

A lelkem terheket hordozott, 

Egyszer csak könnyebb lett a terhem, 

Valaki értem imádkozott. 

Valaki értem imádkozott. 

Talán apám, anyám régen? 

Talán más is, aki szeret, 

Jó barátom vagy testvérem. 


Én nem tudom, de áldom Istent, 

Ki nékem megváltást hozott, 

És azt, aki értem csak 

Egyszer is imádkozott. 

Gyermekeinknek- Bibilai találós kérdés 

Múlt havi rejtvényünk (Álmában a földtől fel az égig ért, angyalok járkáltak rajta, s fenn Isten beszélt) megoldása: Jákob létrája.

Az új találós kérdés: Széjjeltépték, bevérezték,

pedig szép volt, tarka,

apjától a viselője

ajándékba kapta.

Egy csepp derű- felnőttnek sem árt

Pistike a szentmise után vizsgáztatja apukáját. - Apa, ha figyeltél, meg tudod mondani, hogy hívták azt a kisgyereket, akit Jézus az ölébe vett??? - Hát, - Dedek! Nem az volt az evangéliumban, hogy engedjétek hozzám a kis Dedeket?