TÓCÓI HARANGSZÓ

A Szent Család Templomból

11. évfolyam 7. szám - az Úr 2010. évének július havában

 

 

 

 

 

 


Sacramentum ordinis – egyházi rend szentsége 7.

A PAPSÁG SZENTSÉGÉNEK EKKLÉZIOLÓGIAI HATÁSA

 A pap nemcsak Krisztust, hanem az Egyházat is hathatósabban képviseli és nyújtja a világnak, mint a hívek. Ebben áll hivatásának ekkléziológiai jelentősége.  ,,A hívek lelki áldozata azáltal teljesedik ki, hogy a papok közreműködésével Krisztusnak, az egyetlen közvetítőnek áldozatával egyesül. Ezt az egész Egyház nevében az eukarisztiában vérontás nélkül és szentségileg ők mutatják be mindaddig, amíg az Úr el nem jő'' (P 2). ,,Erre irányul és ebben teljesedik ki a papi szolgálat. Az evangélium hirdetésével kezdődő  szolgálatuk ui. Krisztus áldozatából meríti erejét, hatásosságát, és arra irányul, hogy az egész megváltott népet, azaz a szentek közösségét, mint egyetemes áldozatot mutassa be a Főpap az Istennek, aki szenvedésében önmagát is föláldozta értünk, hogy neki a nagy Főnek teste legyünk'' (uo.). Egyházunkat elsősorban az áldozat bemutatásával kapcsolatos teendőkkel szolgálja és képviseli a pap. Hiszen az eukarisztia ünneplése nem jöhet létre az ő prészideálása (szervező, irányító és átváltoztató tevékenysége) nélkül. És ugyanakkor, amikor az áldozatot bemutatja, egyúttal a Krisztus megváltói halálába vetett hitünknek és föltámadásában gyökerező reményünknek, továbbá egymással való szeretetközösségünknek is leghatékonyabb kifejezője és munkálója. Az ,,Egyház szívén'', az eukarisztia ünneplésén kívül a többi szentség sem független a pap személyétől. Még ha laikusok szolgáltatják ki is azokat mint a házasság és néha a keresztség szentségét --, a kiszolgáltatás akkor is papi tevékenységet kíván, mert az ő ellenőrzése alá tartozik.  A szentségeken kívül a pap feladata Isten igéje hirdetéséről és korszerű magyarázatáról gondoskodni. Az Egyház tanítóhivatala a klérusból kerül ki. Nem mintha igaz volna az a megkülönböztetés, amely a klerikusokat a ,,tanító egyházba'', a laikusokat pedig a ,,tanuló egyházba'' sorolja. Hiszen a tanítóhivatalba nem tartozik az egész klérus, csak annak vezetői (pápa és püspökök). De ők is kötve vannak a kinyilatkoztatás forrásaihoz, ezért egyrészt kötelesek egyéni tanulmányokat végezni, másrészt ki kell kérniük a többi klerikus és a laikusok tanácsát, hogy megnyilatkozásaik az összegyház hitének kifejezői legyenek. Kétségtelen viszont, hogy elsősorban a klérus tagjait terheli a felelősség, hogy a hívek megtalálják az Egyházban mindazt, ami hitük tisztasága és lelkük üdvössége biztosításához szükséges, és ugyanakkor Egyházunk más vallások követői és a nem-hívők felé is vonzó formában tudja sugározni Isten gyermekeinek boldog állapotát.                                                                   Papp László

 

                                                                                                 

 

Események templomunkban

Ebben a hónapban három gyermek, Zsófia, Csenge és Norina Fruzsina kapta meg a keresztség szentségét templomunkban, és volt egy temetés is: Tornyi Vilmosné Ildikót temettük.

A hajdúsámsoni hittanos gyerektábor sikerrel lezajlott, az ifjúsági tábor július 21-24-ig tart majd. Részletes beszámolót a jövő hónapi számunkban olvashatnak.

A mi ifjúságunk pénteken érkezett haza Pécs mellől, ahol Laci atya vezetésével töltöttek 5 napot. Erről a táborról is következő újságban lesz bővebben szó.

Július 25-én lesz - Szent Anna ünnepéhez kapcsolódóan - az egyházmegyei búcsú Máriapócson. Templomunktól reggel 7-kor indul autóbusz, jelentkezni a sekrestyében lehet Kind Imrénél, az útiköltség 1000 Ft/fő. Ezen a vasárnapon templomunkban nem lesz római katolikus szentmise, az itthon maradók az előesti vagy a görög katolikus szentmisén vehetnek részt.

A Szent Anna székesegyház búcsúi szentmiséje július 26-án este 6 órakor lesz, melyre egyházközségünk hívei is meghívást kaptak.

Jótékonysági hangverseny

Július 10-én jótékonysági hangversenyen vehettek részt templomunkban az érdeklődők. Dobróczki Emese kántorunk szervezésében egy igen színvonalas és változatos komolyzenei előadás állt össze, melyet néhol prózával ill. istenes versekkel egészítettek ki. A „szereplők” a Waldorf iskola növendékei illetve a Szent Család templom ifjúsága közül kerültek ki, külön köszönjük Borza Valér közreműködését. A koncert bevételét az ifjúsági tábor költségeinek kiegészítésére fordítottuk, szép összeg gyűlt össze. Köszönjük az előadóknak, és mindazoknak, akik eljöttek őket meghallgatni! Terveink szerint nem ez volt az utolsó ilyen rendezvény templomunkban.

 

A kálvinista Rómából az igaziba - Beszélgetés Kiss Miklóssal

Három évvel ezelőtt számoltunk be Miklós hivatásának alakulásáról, most, hogy a nyári szünetet itthon tölti, ismét szentelünk neki néhány sort, hiszen a közösség figyelemmel kíséri sorsának alakulását.

"2007 májusában (nem sokkal azután, hogy legutóbb beszélgettünk) az egri szemináriumból elküldtek 2 év hivatástisztázásra, az elöljárósággal való nézeteltérésem miatt. Én viszont úgy gondoltam, nem a hivatásom kérdése volt az elsődleges ebben a döntésben, így - két nap gondolkozás után - felkerestem a Szeged-csanádi egyházmegye vezetőjét, Kiss-Rigó László püspök atyát, akinek a jóvoltából egyházmegyét és szemináriumot váltva, 2007 szeptemberében Szegeden folytathattam teológiai tanulmányaimat. Itt igazi nagy családra leltem, élvezhettem az elöljáróság biztatását és támogatását, idén végeztem a negyedévet. Tavaly decemberben hívatott Kovács József rektor úr, és közölte velem, hogy püspök atyával úgy döntöttek, a következő tanévtől Rómában, a Germanicum növendékeként, a Pápai Gergely Egyetemen (Gregoriana) folytathatom tanulmányaimat. Bár már értesítettek a felvételről, régi "jóakaróim" gondoskodtak róla, hogy ez (Germanicum) mégse jöjjön össze, de püspök úr végül elintézte, hogy a római ír szeminárium fogadjon, és onnan járhatok a Gregoriánára. A nyarat most nagyrészt nyelvtanulással töltöm (főleg az angolra koncentrálva). Reményeim szerint szeptemberben indulok Rómába, ahol egy 5 hetes nyelvkurzus után október közepén kezdődik a szemeszter. Előreláthatólag 4-5 évet töltök majd kint, ott szeretném befejezni az alapteológiai képzést, illetve specializálódnék a dogmatikán belül biblikus teológiára. Diakónussá valószínűleg kint szentelnek majd, pappá pedig a szegedi dómban, ha a Jóisten is úgy akarja."

Sok sikert és kitartást kívánunk Miklósnak a római tanulmányokhoz, hordozzuk őt továbbra is imáinkban!

 

Búcsúzunk László atyától

     A vasárnapi hirdetésekből már értesülhettünk róla, hogy Papp László atyát a püspök atya augusztustól áthelyezi Egyekre plébánosnak. Káplánunkkal az itt töltött időről beszélgettem.

     - Hogyan érint, hogy elhelyeznek?

     - Mivel már 8 éve vagyok pap, és 4 évet töltöttem itt, lehetett sejteni, hogy előbb-utóbb máshová disponál püspök atya. Mégis váratlanul ért, én nem kívántam sem elmenni, se más feladatkört. Felmerült bennem, hogy alkalmas vagyok-e erre? De nincs más választás, engedelmességgel tartozom a püspök atyának, megköszönöm a bizalmát.

     - Hogyan értékelnéd az itt töltött időt?

     - Négy évet elég nehéz a teljesség igénye nélkül összefoglalni, így csak néhány momentumot emelnék ki. Nagyon pozitív volt a Szent Család templomban a liturgikus élet szépsége, emelkedettsége, a ministránsok és a kántorok igényes, minőségi munkája, és a közösség bekapcsolódása az énekekbe, a zsolozsmába. Már amikor idejöttem, volt ennek itt hagyománya, ezt próbáltam kicsit továbbvinni, tovább építeni. Hálás vagyok András atyának, aki ezt még korábban is egyengette, és nekem is szabad teret adott. (Félek, hogy az új helyemen nagyon az alapoknál kell majd kezdenem a minőségi liturgia iránti igény kialakítását.) Kiemelném még pozitívumként a közösségek meglétét, én főleg azokról tudok nyilatkozni, akikkel közvetlen kapcsolatban álltam: az ifjúsági hittan, a felnőtt katekézis és a katekumenek csoportja. Sok örömet jelentett a velük való foglalkozás. Amikor ide helyeztek, tartottam a városi emberek zártságától, de hál' Istennek sokan megnyitották a szívüket és tudtam emberközeli kapcsolatokat kialakítani. Ez engem is megerősített, hogy elfogadtak, segítettek. András atyának is hálával és köszönettel tartozom, hogy befogadott és gondoskodott rólam mindenféle formában, igazi paptestvéri és atyai viszony alakult ki köztünk.

     - Mit üzensz a közösség tagjainak?

     - A Szent Család templom nekem is otthonommá, családommá vált. Köszönöm mindenkinek, aki valamilyen formában széppé tette számomra ezt a négy évet. Külön köszönöm a hétköznap is hűséges misejáróknak, hogy mindig biztosítottak a szeretetükről, segítőkészségükről, sok szépet viszek innen magammal. És az egyeki plébánia kapuja mindenki előtt nyitva áll, ha arra járnak, nézzenek be nyugodtan!

 

A vasárnapi szentmiséken felolvasó családok:

Júli. 18. (Évk. 16. v.): Hajdu család                            Júli 25. (Évk. 17. v.): Máriapócs

Aug. 1. (Évk. 18. v.): Betánia                       Aug. 8. (Évk. 19. va.): Mátyásföldi család

Aug. 15. (Nagyboldogasszony): Asztalos család

 

Egy a hónap szentjei közül: Szent Bonaventúra

          1217. vagy 18.-ban, Bagnoregioban született. Atyja, híres orvos volt. A keresztségben a János nevet kapta. kisgyermek korában súlyos betegségbe esett. Édesanyja akkor fogadalmat tett: ha meggyógyul, a ferencesek kolostorába adja nevelésre. A hagyomány szerint Assisi Szent Ferenc a városban járt, ölébe vette a gyermeket, és ezt mondta róla: ,,Buona ventura!'', azaz ,,szép jövő'', és meggyógyította. A fogadalom értelmében a kis János valóban a ferencesek kolostorában nevelkedett.

          Huszonöt évesen, érett megfontolással lépett a ferences rendbe, ahol a Bonaventúra nevet kapta. Elöljárói, felismerve tehetségét, a noviciátus után Orvietóba küldték a Rend első hittudományi főiskolájára, de már egy év múlva a párizsi egyetemre. 27 éves korában pedig a híres párizsi egyetemen kezdte meg tanári működését. A fiatal ferences egykettőre Aquinói Szent Tamás mellett a legünnepeltebb tanár lett. 1254-ben, 36 éves korában a Rend generálisává választották. Egységben tudta tartani az akkoriban mintegy harmincezer főt számláló hatalmas, túl hirtelen felduzzadt szerzetet. A legtöbbet nem szavával, hanem példájával érte el: szegénységben és tudásban, józanságban és tökéletes engedelmességben élte szerzetesi életét.

          1265-ben a pápa felkínálta neki a yorki püspökséget, de Bonaventúra nem fogadta el, majd a pápa kinevezte bíborossá és a Róma közelében lévő Albano püspökévé. X. Gergely pápa, a II. lyoni egyetemes zsinatra rendelte Szent Tamást is, és Bonaventúrát is. Egyhangúlag neki tulajdonították, hogy a görögök visszatértek az Egyház egységébe, mikor letették a hitvallást, Bonaventúra hatalmas beszédben adott kifejezést a jelentős eseménynek. Már halálos betegen ment el a zsinat következő ülésére. A pápa kezéből vette a szentkenetet, és a feszületre függesztette tekintetét. Így halt meg 1274. július 15-re virradó éjjel.                                                    Petrik János

 

Szép gondolat

        "Az élet értelmét nem a nagy áldozatok és kötelességek adják, hanem apróságok; a szív egy-egy mosolyból, vagy egy-egy kedves gesztusból meríti a boldogságot és a vigaszt."                                                                      Humphry Davy

 

Gyermekeinknek- Bibilai találós kérdés


A múlkori feladvány:

Földre dobva kígyó,

felemelve fegyver,

máskor meg kettévált

előtte a tenger

Megfejtése: Mózes botja


Az új találós kérdés:

Főpap hozta vessző,

ami kivirágzott,

Isten hatalmáról

tett így bizonyságot.

 


 

Egy csepp derű- felnőttnek sem árt

        - Hogyan lehet víz segítségével fényt csinálni?

        - Meg kell mosni az ablakot.