TÓCÓI HARANGSZÓ

A Szent Család Templomból

11. évfolyam 8. szám - az Úr 2010. évének augusztus havában

 

 

 

 

 

 

 

Sacramentum ordinis - egyházirend szentsége 8.

KRISZTUS AKARATA SZERINT TÖRTÉNT, HOGY IDŐVEL ELKÜLÖNÜLT EGYMÁSTÓL A KLERIKUSOK ÉS LAIKUSOK STÁTUSA ÉS KIALAKULTAK A SZOLGÁLATI FOKOZATOK, LÉTREJÖTT A ,,SACERDOTIUM MINISTERIALE''

a) Jézus a Tizenkettőt elkülönítette a többitől, és rájuk bízta Egyházának vezetését. Felkészítette őket az ige szolgálatára, keresztelő és bűnbocsátó hatalmat adott nekik (Mt 28,19-20; Jn 20,22-23), rájuk bízta az eukarisztiát (Lk 22,19), és a keresztény élet törvényeinek megállapítását (Mt 18,18), továbbá személyes megbízottaivá tette őket (Mt 10,40; Lk 10,16). Az apostolok Jézus életében az ő irányításával, feltámadása után Szentlelke vezetésével ilyen megbízottakként jártak el a térítésben, egyházközségek szervezésében és irányításában, sőt elvi jellegű döntésekben (ApCsel 10,47; 15,28-29; Gal 2,9).

b) A Tizenkettő mellett az első időkben más vezetőkkel is találkozunk. Ezek feladatait nem tudjuk pontosan meghatározni és egymástól elkülöníteni. A Tizenkettőn kívüli ,,apostolok'', ,,elöljárók'' (proisztamenoi), ,,vezetők'' (hégumenoi), ,,felügyelők''(episzkopoi), továbbá a különféle karizmákkal rendelkezők elnevezései sok esetben csak átmeneti jellegű megbízatásra utalnak; a ,,preszbüterosz'' név pedig gyakran nem vezetői megbízatást jelez, hanem olyan hívőkre vonatkozik, akik valami miatt tekintélynek örvendettek. Időre volt szükség és bizonyos tapasztalatokra, amíg a szolgálat hivatalos formái kialakultak, a tisztviselők feladatkörei tisztázódtak és a kléruson belüli rangfokozatok elrendeződtek. Mindez a Szentlélek irányításával ment végbe (vö. Jn 14,26; 16,12-14).

c) Már az első században minden rész-egyházban fontos szerepet tölt be egy legfőbb irányító, akit később püspöknek neveznek, aki a maga személyében jele és őre a papi tevékenység alapvető feltételének: a hit, az istentisztelet és a fegyelem egységének. Ilyen Krétában Titusz, Efezusban Timóteus, Rómában Kelemen, Antióchiában Ignác. Hatáskörük olyanféle volt, hogy abból a későbbi monarchikus püspöki jogkör természetszerűleg kialakulhatott. Egyes helyeken ez korábban megtörtént. Timóteus pl. Szent Pál irányításával kormányzott, de Pál halála után saját kezébe került a vezetés. Ez az ún. antióchiai forma. Ezzel szemben a palesztinai forma a zsinagóga mintájára alapított kollégiális vezetés volt, amelyből jóval később tértek át a monarchikus vezetésre. Fokozatos dogmafejlődés tapasztalható a pápai primátus kialakulásában is, A diakonusok már Szent Pál idejében a püspök segítőtársai (Fil 1,1;vö. 1Tim 3,9-11). Az áldozópapi rendfokozat kialakulását a 2. sz. elejétől kísérhetjük figyelemmel. Az történhetett, hogy egyes püspökök, akiknek lelki hatalma nagyobb földrajzi területet ölelt fel, hatáskörük nagy részét megosztották a mai áldozópapoknak megfelelő preszbiterekkel, és csak ezeket a felhatalmazásokat közölték velük. Az episzkoposz, preszbüterosz, diakonosz szakkifejezések mai értelemben először Antióchiai Szent Ignácnál fordulnak elő. Ugyanezzel a hármassággal és ezeknek a hivataloknak a laikusoktól való elhatárolásával azonban már Római Szent Kelemen első levelében találkozunk (ad Cor 40,5), csak ő más elnevezéseket használ (a püspököt ui. főpapnak, a diakonust pedig levitának nevezi).

Ignatius így ír: ,,Mindnyájan hasonlóképpen tiszteljék a diakonusokat, mint Jézus Krisztust, a püspököt pedig mint az Atya képviselőjét, az áldozópapokat viszont mint Isten szenátusát és az apostolok tanácsát'' (Trall 3,1). ,,Buzdítalak benneteket, törekedjetek mindent Isten szellemében egyetértéssel intézni, miközben a püspök Isten helyett, az áldozópapok az apostoli tanács helyett járnak az élen, az én kedves diakonusaim pedig Jézus Krisztus szeretetszolgálatával vannak megbízva'' (Magn 6,1; vö. Sm 8, Phi14)                                     Papp László

 

Események templomunkban

Ebben a hónapban egy gyermek, Anna Sára kapta meg a keresztség szentségét templomunkban, plébániánkhoz tartozó temetés most nem volt. Volt viszont két esküvő: Kissevics-Horváth Márton és Takács Orsolya, illetve Varga Szabolcs  és  Tóth Nikolett esküdtek örök hűséget egymásnak.

Lassan véget ér a nyár... Augusztus utolsó vasárnapján ifjúsági Veni Sancte szentmise keretében kérjük a Szentlélek segítségét az új tanévre.

 

Hittantábor Hajdúsámsonban

Nagy sikerrel zajlott  a gyermekek hittanos tábora Hajdúsámsonban július elején. A kereken 30 általános iskolás diák ellátásáról és programjáról a főszervezőkön, Kissné Klári nénin, a Vasas házaspáron és Hegedűs Györgyin kívül három főiskolai hallgató gondoskodott, illetve voltak alkalmi segítőik is.

A tábor témája a "Hivatás - küldetés" volt. A délelőttök témafeldolgozással teltek, az alsósokkal Klári néni foglalkozott, a felsősöknek pedig Péter testvér (aki domonkos szerzetes a Szent László templomban), illetve Varga Loránd sámsonkerti kispap tartotta a foglalkozásokat. Délutánonként pedig a játéké volt a fő szerep: volt ének, foci, számháború, vetélkedő, pingpong bajnokság, társas, kártyajáték... Az étkezésekről Vasasné Andi és Györgyi gondoskodtak, minden nap vasárnapi ebédet varázsolva a társaságnak. Az időjárás szerencsére végig kegyes volt a sátorozókhoz.

A gyermekek nevében is köszönjük a szervezők munkáját!

 

Ifi hittantábor – 2010. július 12-17.

Mint már említettük, a jótékonysági hangversenyből befolyt összeg nagyban hozzájárult ahhoz, hogy megvalósítsuk az idei hittantáborunkat Pécsett, a hirdi plébánián.

Nagy szeretettel fogadtak minket a pécsi hívek július 12-én, sőt, vendégszeretetüket egész héten megélhettük. A keddi nap játékkal és városnézéssel telt el. Szerdán a pálosoknál voltunk lelkigyakorlaton, melyet gyónási lehetőséggel kötöttünk egybe és szentmisével zártunk. A lelkigyakorlat vezérfonala a hivatástudat elmélyítése, kulcsmondata pedig a következő volt: Isten csak a mozgó járművet tudja irányítani! Csütörtök délelőtt útnak indultunk azzal a céllal, hogy meghallgassuk, zeng-e a Zengő?! Imádkozva kapaszkodtunk fel a hegytetőre s visszafelé járt utat járatlanért elhagyván reménykedtünk, hogy valahogy megtaláljuk a Püspökszentlászlón „letett” járműveinket. Pécsváradnál értünk ki az erdőből, de addigra már mindenki tudta az Akatisztosz-t két szólamban! Bátor sofőrjeink stoppolni (nem zoknit, autót) indultak, a többiek busszal mentek vissza Hird-re. Igazi kalandtúra vált kirándulásunkból!

A hittantábor lelki csúcspontját egyértelműen a magyarszéki kármelita kolostorban eltöltött néhány óra jelentette. A Laudes imádkozása után Petra nővér mesélt nekünk életútjáról, mely nagyon megható és tanulságos volt, majd a Laci atya által főcelebrált szentmise keretében felvettük a Skapuláré-t. Katartikus lelki élmény volt! Istennek legyen hála!                                                           D. Emese

 

 

Bemutatkozik új káplánunk: Törös Ádám atya

     1985. március 2.-án születtem Vásárosnaményban. Három éves koromig szüleimmel laktam a Bereg megyei Tarpán, majd 1988. nyarán költöztünk Nyírpazonyba, Nyíregyháza mellé. Általános iskolai tanulmányaimat a nyíregyházi Zelk Zoltán Általános Iskolában végeztem, majd középiskolás éveimet a nyíregyházi Szent Imre Katolikus Gimnáziumban töltöttem. 2003. tavaszán érettségiztem, és érettségi után kértem felvételemet a Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye kispapjai közé. Az első szemináriumi évet a váci Borromeo Szent Károly Papnevelő Intézetben töltöttem, és az előkészítő év után az Egri Érseki Papnevelő Intézetbe kerültem. 2008 augusztusától az Amerikai Egyesült Államokba, a Mount Angel szemináriumba küldtek tanulmányaim folytatására, majd onnan hazatérve Bosák Nándor Püspök atya 2010. június 26.-án pappá szentelt a Szent Anna székesegyházban. Első helyezésemet a Szent Család plébániára kaptam, mint káplán és egyben a Szent József Gimnázium iskolalelkésze és hittanára lettem. Elsős gimnazistaként tértem meg egy lelkigyakorlaton, és ott fogalmazódott meg bennem a papi hivatás gondolata. Papként azt az örömet szeretném megosztani az emberekkel, amit én éreztem azon a lelkigyakorlaton, amikor megtértem, és rádöbbentem arra, hogy a jó Isten itt van mellettem, aki szeret, és akinek tervei vannak velem. Papi jelmondatomat a János evangéliumából vettem: „Én vagyok az Út, az Igazság és az élet.” (Jn 14,6)

 

A vasárnapi szentmiséken felolvasó családok:

          Augusztus 15. (Nagyboldogasszony): Asztalos család

          Augusztus 22. (Évk. 21. vasárnap): Sebők család

          Augusztus 29. (Évk. 22. vasárnap, Veni Sancte): Hitoktatók

          Szeptember 5. (Évk. 23. vasárnap): Mátyásföldi család

          Szeptember 12. (Évk. 24. vasárnap): Akolitusok

 

Egy a hónap szentjei közül: Assisi Szent Klára

Abban a korban élt, amikor összetűzések kezdődtek a nemesség és a polgárok között és háború tört ki Assisi és Perugia között (1202). Különös, hogy ezekben az összetűzésekben küzdött egy ifjú, aki később olyan meghatározó szerepet játszott Klára életében: a gazdag posztókereskedő, Pietro Bernardone fia, Ferenc. Klárának egész lénye megnyerően bájos volt, jóságot és kedvességet sugárzott. Házasságra szánták. Sokat hallott Ferencről aki a szegénység útját választotta. 1210-ben Klára meghallotta Ferencet, amint a dóm mellett prédikált: a világ elhagyására buzdított. Mindezekből egyértelműen következett, hogy Klárának el kell szakadnia a gazdagságtól. 1211. március 18-án, Virágvasárnap ünnepi öltözékben ment a székesegyházba misére. A püspök egy megszentelt pálmaágat Klára kezébe adott, jelezvén ezzel, hogy a maga részéről hozzájárul kolostorba vonulásához. Szent Ferenc kezéből magára öltötte a bűnbánók szürke ruháját, fátylát, és derekára kötötte a bűnbánat kötelét. A rokonok teljesen elképedtek, de amikor meglátták lenyírt fejét, ebből megtudhatták, hogy Klára visszavonhatatlanul Istennek szentelte magát.

Ferenc úgy határozott, hogy véglegesen az Assisi melletti San Damiano-kápolna mellett telepíti le a női rendet. Klára haláláig a kolostor lelki anyja volt. Sokan határozták el, hogy csatlakoznak hozzá. Nemcsak a legkisebb húga, Beatrice, hanem édesanyja, Hortulana asszony is, amikor megözvegyült, felvételét kérte a kolostorba. A San Damianóban a nővéreknek a szegénység nem valami ábrándos kényelem, hanem kegyetlen valóság volt. A rend jóváhagyása IV. Ince pápához fűződik, melyet 1253. augusztus 9-én, Klára csak a halála napján vehetett kézhez. Életének ez volt a legnagyobb öröme. Amikor 1253. augusztus 12-én eltemették, e bulla egy példányát a kezébe tették, és úgy helyezték sírba.                         Petrik János

 

Szép gondolat

        Ha a tökéletesedés útját lépcsősnek képzeljük el, az egyik lépcsőre (az alsó lépcsőnél már feljebb), ez van írva: "Nem mondok rosszat senkiről." A következő lépcsőre: "Nem is gondolok."                                                        Gárdonyi Géza

 

Gyermekeinknek- Bibliai találós kérdés


A múltkori feladvány:

Főpap hozta vessző,

ami kivirágzott,

Isten hatalmáról

tett így bizonyságot.

Megfejtése: Áron vesszeje


Az új találós kérdés:

Életében nem látott kést,

de mikor levágták,

könnyűszerrel kötözték meg

elgyengült gazdáját.


 

Egy csepp derű- felnőttnek sem árt

A székely sapka nélkül áll a nagy hidegben az utcán. Arra jön a komája:

- Hallja, kend, mit áll itt hajadonfővel ebben a hidegben?

- A házban ráncba szedtem az asszonyt, és most kéne egy bátor ember, aki ki merné hozni a sapkámat.