TÓCÓI HARANGSZÓ

A Szent Család Templomból

11. évfolyam 11. szám - az Úr 2010. évének november havában

 

 

 

 

 

 

Sacramentum ordinis - egyházirend szentsége 11.

Néhány szó a papi nőtlenségről

Az önként vállalt cölibátus a protestantizmusban szinte teljesen ismeretlen, és általában Luther véleményét osztják, aki szerint a szüzesség csaknem megvalósíthatatlan, ezért a katolikus szerzetesi, illetve papi cölibátus Isten elleni bűn. A hagyományhoz hűséges, ortodox katolikusoknak viszont az a szilárd véleménye, hogy a protestánsoknak ezen állítása nem a Biblia tanítását tükrözi, és hogy Jézus Urunknak és Szent Pálnak erről egészen más véleménye volt.

Sok keresztény azt is mondja, hogy az Egyháznak nincs joga ahhoz, hogy megkövetelje a cölibátust papjaitól. Nos, a Katolikus Egyház csak a latin rítusú papjait választja ki kizárólag a nőtlen férfiak közül, aminek évezredes hagyománya van. Más rítusú katolikus részegyházban nős embereket is pappá szentelnek. Ennek is évezredes hagyománya van. A latin egyház Szent Pál tanácsát követi (lásd lent), de kevesen tudják, hogy ebben a rítusban is vannak kivételek. Ha pl. egy nem katolikus lelkész belép a Katolikus Egyházba, és már van családja, akkor a pápa engedélyezheti (és általában engedélyezi is), hogy ennek ellenére pappá szenteljék, ha ő ezt kéri. Mindez jól megvilágítja, hogy a cölibátus egy fegyelmi szabályzat, és nem egy tantétel. Minden fegyelmi szabályzat megváltoztatható, ha ennek az Egyház szükségét látja. Ennek mérlegelésekor az Egyház azt nézi, hogy a szabályzat megtartása vagy eltörlése hoz magának az Egyháznak több gyümölcsöt, melyik eset segíti jobban elő az Egyház fő tevékenységét: Krisztus evangéliumának hirdetését, és a lelkek javának kimunkálását, megszentelését.

Sokan – még a katolikusok közül is – azt mondják, hogy, ha az Egyház eltörölné a latin egyházban a cölibátus feltételét, akkor megszűnne a paphiány. Az Apostoli Szentszék papsággal foglalkozó hivatala, a Klérus Kongregáció 2000-ben kiadott egy nyilatkozatot, melyben az áll, hogy a hivatási krízis megszűnőben van, és ezt a statisztikai adatok is jól mutatják: a papi hivatásra egyre emelkedő számban jelentkeznek a világon. A hivatások száma csak Európában csökken vagy stagnál. Ez világosan megmutatja, hogy nincs összefüggés a hivatások száma és a cölibátus között, hanem más okokat kell a paphiány hátterében látni.

Azzal is szoktak érvelni, hogy a mostanában keletkező (főként amerikai) pedofil botrányok sem lennének, ha engedné az egyház a papok nősülését. Csakhogy, ha egy embernek aberrált szexuális vágyai vannak, akkor arra nem megoldás a házasság. Ezt a statisztikák bizonyítják, ugyanis nem magasabb a pedofília aránya a nőtlen papok között mint a házas papok, vagy nem katolikus házas lelkészek között. Sőt, az arány alacsonyabb. Hogy miért csak a nőtlen papok pedofil botrányai kerülnek az újságok címoldalaira, azt a liberális médiától kellene megkérdezni.                                                                                            Papp László

 

Események templomunkban

Ebben a hónapban egy gyermek, Róbert Alex kapta meg a keresztség szentségét templomunkban, plébániánkhoz tartozó temetés most nem volt.

Krisztus Király vasárnapjával az egyházi év végéhez értünk, hamarosan kezdetét veszi az advent. November 27-én szombaton délelőtt 10 órára immár hagyományosan közös adventi koszorú készítésre várjuk a családokat, amelyeket megáldva vihetünk haza, és este már meggyújthatjuk rajta az első gyertyát. (Ha valakinek megvan az előző évről a koszorú alapja, kérjük, hozza magával.)

Az adventi hétköznapokon hétfőtől péntekig az esti szentmisék helyett Rorate misék lesznek templomunkan, reggel 6 órai kezdettel. Szombaton az esti szentmise keretében gyújtjuk meg a következő gyertyát az adventi koszorún.

 

Bérmálkozóink

Kétévente, minden páros évben van bérmálás közösségünkben. Idén november 7-én látogatott el hozzánk Bosák Nándor püspök atya, hogy az arra felkészült 9 fiatalt a bérmálás szentségében részesítse. Ők név szerint: Aradi Lajos Viktor, Aradi Zsanett Márta, Gellért Orsolya, Keresztes Réka, Keresztes Tamás, Mátyásföldi Fanni, Nagy Olivér, Szabó Flóra és Szabó Réka Rebeka. Imádkozzunk értük, hogy a most kapott kegyelmeket hosszan megőrizzék, és immár mint felnőtt keresztények, kamatoztassák adományaikat és aktív építő tagjai legyenek közösségünknek.

Egy bérmálkozó gondolatai

2010 kora őszének délutánján, egy szombati szentmise után Imre bácsi odajött hozzánk és elmondta, hogy ebben az évben a 14. életévet betöltött fiatalokat a Szent Család Plébánia szeretettel várja, hogy felvegyék a bérmálkozás szentségét. Ettől a szombattól miden szombati estén összejöttek a fiatalok a templomban és Ádám atya vezetésével beszélgettünk. Örömmel üdvözöltem a kis csoportban azokat a fiúkat és lányokat, akikkel évekkel ezelőtt az óvodás hittancsoportban együtt játszottunk. Mindenki megnőtt már és nagyon kedves kis csapat jött össze. Nekem nagyon könnyű dolgom volt a katekizmusra vonatkozó kérdések megtanulásában, hiszen az iskolában – 6. osztályig a Svteitsben, 6. osztály után a Dóczi Gimnáziumban – rendszeresen tanulunk hittant és rendszeresen eljárunk a szentmisékre. Az utolsó alkalommal a bérmálkozás előtt egy kis vizsgát is kellett tennünk a megszerzett ismereteinkből. Számomra különösen kedves ajándék volt a bérmálkozás ünnepe, hiszen előtte éppen egy nappal töltöttem be a 14. életévemet. Nagyon boldog voltam, mert a keresztanyám Miskolcról el tudott jönni és Ő lett a bérma-keresztanyám is. A szentmise nagyon szép volt, különösen nagy megtiszteltetés és élmény volt számomra, hogy Bosák Nándor püspök úr bérmált minket, nagyon szép és tanulságos prédikációt mondott. A bérmálkozás ünnepe mindannyiunk számára egy nagy élmény volt.                 Szabó Réka Rebeka

 

                                                                                                                                                                                                                           

Görögkatolikus szervezőlelkészség a Tócóskertben

          A Debrecen-Tócóskerti Görög Katolikus Szervezőlelkészséget Kocsis Fülöp hajdúdorogi püspök atya 2010. január 6-i hatállyal alapította meg, azzal a céllal, hogy az itt élő görög katolikus híveket megerősítse és részükre a város által adott telken (a Holló László sétány Derék út felőli végén, a Profi áruház mellett) templom, közösségi ház és parókia épüljön. A tervezés folyamatban van, az építkezésnek 5 éven belül kell elkezdődnie. A közösség vezetésével 2010. augusztus 1-től engem bízott meg a püspök atya.

          Nyíradonyban nevelkedtem föl öt gyermekes családban, három nővérem és egy bátyám van, aki szintén görög katolikus pap Nyírbogáton. Keresztes Szilárd püspök atya 2002-ben szentelt áldozópappá Máriapócson, és kinevezett az Attila-téri görög katolikus egyházközség segédlelkészévé, ahol 8 évig (2010. augusztus 1-ig) teljesítettem szolgálatot. Papi munkámban sokat segít és igazi társ, feleségem Tünde és három gyermekem Emma, Tekla és Berta.

          Papi jelmondatom: „Ne félj, mert megváltottalak! Neveden szólítottalak, az enyém vagy(Iz 43,1). Izajás próféta jövendölése ismét erőt adott az előttem álló új feladat vállalására. Biztos vagyok abban, hogy a Mennyei Atya mindig erős hitet és elég erőt add arra is, hogy az Ő útján járjak és az Ő népének jó pásztora lehessek.

          Lelkes és elkötelezett emberek fogadtak a Tócóskertben, akik ennek a közösségnek jövőjét és Isten országának építését szívügyüknek és hittel, szeretettel vállalt feladatuknak tartják. Szent Pál apostol szavait is valóra váltva: „Félve-remegve munkáljátok üdvösségeteket” (Fil 2,12), mert „ti Krisztusnak teste vagytok, és egyenként tagjai” (1Kor 12,27).

          Közösségünk - Fodor András atya és hívei jóvoltából, testvéri szeretetéből - Szent Liturgiát vasárnap 10.30, szerda 17.00 és hétköznapra eső ünnepekkor 17.00-kor; bibliaórát szerdánként 16.15-től tartja a Szent Család templomban. Köszönjük, hogy befogadtak és ezzel segítik közösségünk erősödését. Egyben hívjuk a testvér egyházakat és a kedves testvéreket karácsony előtti vasárnap, december 19-én 16 órától fáklyás felvonulásra és 17 órától a majdan épülő templomunk területén előadott pásztorjátékunkra és az azt követő agapéra.

          Kérem a mi Urunk Jézus Krisztus kegyelmét, az Atyaisten szeretetét, és a Szentlélek egyesítő erejét, hogy Istennek hű népe és egykor országának tagjai lehessünk. „Gyümölcsötök a megszentelődés, célotok az örök élet.” (Róm 6,22)

                                                                                             Terdik János

                                                                                Debrecen-Tócóskerti szervezőlelkész

 

A vasárnapi szentmiséken felolvasó családok:

November 21. (Évk. 34. vasárnap, Krisztus Király ünnepe): Szent Mónika közösség

November 28. (Advent 1. vasárnapja): Ifjúság

December 5. (Advent 2. vasárnapja): Nyugdíjasok

December 12. (Advent 3. vasárnapja): Elsőáldozók

 

Egy a hónap szentjei közül: Boldog Temesvári Pelbárt

          Temesváron született 1435 körül. Gyermekkorát nem ismerjük. Első emléke a krakkói egyetem évkönyvében van: 1458-ban iratkozott be, 1464-ben fejezte be filozófiai tanulmányait, és 1471 körül, mint teológiai doktor hagyta el Krakkót. Belépett az obszerváns ferences rendbe, 1480-ban az ozorai kolostorban élt. Hamarosan nagyhírű hitszónok lett. Írásra a Boldogságos Szűz iránti tisztelete késztette.

          1480 táján az országban pestisjárvány volt, s Pelbárt testvér többször is elkapta a betegséget. Vallomása szerint egyedül a Boldogságos Szűz jósága mentette meg a haláltól. Ezért írta meg Mária magasztalására, Jézus Krisztus dicséretére, Szent Ferenc atyának és minden szenteknek tisztességére a Stellariumot. Könyvével forrást akart adni kevésbé művelt testvéreinek és a falusi lelkipásztoroknak, hogy prédikációikat könnyebben elkészíthessék.        Elöljárói Budára küldték a provincia növendékeinek tanítására. 1483-tól Budán és Esztergomban fölváltva tanított. A Stellarium oly hasznosnak bizonyult, hogy szerzetestársai lemásolták és a kolostorokban terjesztették. Elöljárói parancsára készítette 1485 - 1500 között a három részből álló nagy beszédgyűjteményét, a Pomeriumot. Első részében a szentekről, második részében az ünnepekről, harmadik részében a nagyböjt hétköznapjairól szóló beszédeket közöl. Tanári munkásságának gyümölcse a zsoltárokat és énekeket magyarázó Expositio és a hittételekkel foglalkozó Aureum rosarium. Kéziratait 1495 után Hagenauba vitték és sokszor kiadták.

          Mélyen hívő, nagy olvasottságú skolasztikus író volt. Eredetiségre nem törekedett, hanem alaposan ismerve az egyházi irodalmat, idézetekkel bizonyított és tanított. Szónoklataiban az életből vett képekkel szemléltetett, s a királyi udvar közvetlen közelében is bátran ostorozta az erkölcsi visszaéléseket.

          Budán halt meg 1504. január 22.                                                                Petrik János

 

Szép gondolat

        Okos ember, ha beszél, mindig másnak beszél. Az ostoba mindig magának beszél, mikor másnak beszél is.                                                      Gárdonyi Géza

 

Gyermekeinknek- Bibliai találós kérdés


A múltkori feladvány:

Égből jött és égbe tért

vissza hirtelen.

Prófétát vitt haza, kinek

sírját nem lelem.

(Illés tüzes szekere)


Az új találós kérdés:

Ragadozók otthona.

Nem volt épp palota

legfényesebb terme.

Egyszer mégis a király

főembere tölthetett

egy éjszakát benne.


 

Egy csepp derű- felnőttnek sem árt

- Mi bizonyítja, hogy az Isten szereti a szegényeket?

- Sokat teremtett belőlük.