TÓCÓI HARANGSZÓ

A Szent Család Templomból

2. évfolyam 12. szám - az Úr 2001. évének december havában.

Advent és Karácsony
Adventus Domini = az Úr eljövetele, röviden: Úrjövet. Advent az Úr kegyelemhozó eljövetelére való felkészülés időszaka. Az adventi lelkületet a megváltásra való rászorultságunk tudata, bűnös múltunk elutasítása, Isten irgalmáért való állandó fohászkodás, figyelmes, éber várakozás, reménykedő virrasztás jellemzi; - ezekre irányítja figyelmünket a liturgia. Sajátos gyakorlatai: csönd, elmélkedés, imádság, Rorate (hajnali) miséken való részvétel, bűnbánat, így készülődünk a karácsonyra.

A nyugati egyház híveinek talánlegbensőségesebb ünnepe a karácsony. Sok kedves szokással vették körül az idők folyamán, s nincs még egy ünnep amihez ennyi dal, játék kapcsolódna! Ne engedjük őketelveszni, s igyekezzünk megőrizni az ünnep vallásos, keresztény tartalmát; ne hagyjuk, hogy polgári ünneppé váljék! Az Egyház a legnagyobb ünnepeit nyolc napon át ünnepli. Karácsony nyolcada január elsején zárul, de még a rákövetkező hónapot is a karácsony liturgiája, énekei, imádságai teszik örvendetessé. 

Azok számára, akik rendszeresen járulnak szentáldozáshoz azoknak minden ilyen alkalom egy kicsit karácsony is. Reméljük, hogy a mostani elsőáldozók is megsejtenek ebből valamit.Király Anna

Miért szeret ebbe a templomba járni?

Régi szomszéd nénimmel, Kiss Károlynéval beszélgettem arról, hogyan várja a karácsonyt, és mért is szeret ebbe a templomba járni. Ő azt kérte, hogy csak röviden mutassam be. Nehéz dolgom van, annyi érdekeset mesélt. Elmondta, hogy egy Heves megyei kis katolikus faluból került Debrecenbe, ahol természetesnek számított, hogy az emberek vallásosak, s a karácsony előtti készülődés, várakozás teljesen betöltötte mindannyiuk lelkét... Sok helyen dolgozott, többek közt a volt TÁG-os diákok és tanárok áldhatják ezért a nevét, hiszen nagyban hozzájárultaz intézmény háziaskonyhájajó híréhez. Régebben a Szent Anna templomba járt, András atyát is onnan ismeri, és másokat is a plébániánkról, de örült, mikor a mi kis templomunk megépült, hiszen ez jóval közelebb van a lakásához, és sok ismerőse jár ide. A vele való találkozás, régi adventjeinekfelidézése számomra sokat ad az ünnepi készülődés hangulatához.Jó lenne, haa téli estéken mások isilyen beszélgetésekkelgazdagítanának bennünket...Almási Gábor

Események templomunkban

Ebben a hónapban három gyermek kapta meg templomunkban a keresztségszentségét. Név szerint: Kamilla, Márta és Péter.

Múlt hónap óta két (József és Zoltán) temetés volt. 

Adec. 9-i Mikulás ünnepségre megtelt templomunk vidám gyermeksereggel. Köszönjük a műsort és az ajándékokat (a Mikulásnak).

Advent 2. vasárnapján este a Szent Család kórus vesperáson és az azt követő szentmisén énekelt a Szent László templomban. 

December 15-én délután 5 órakor kezdjük a Szent Család kilencedet, az esti szentmisén a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Debreceni Csoportja hálát ad a szolgálat lehetőségeiért. Szentmise után adventi hangversenyt ad templomunkban a Monteverdi Kórus. 

Hagyományunknak megfelelően advent 3. vasárnapján lesz templomunkban az első áldozás. Köszöntjük a két kislányt és hét fiút, s kívánjuk további életükben is minél gyakrabban találkozzanak Jézussal a szentáldozásban!

Advent további napjain rorátéra, 24-én pedig éjféli misére, szilveszter este pedig hálaadásra várjukkedves híveinket! Ezek az alkalmak mélyen gyökereznek a magyar katolikus hagyományban, jó lenne, ha minél több embert vonzanának ma is! A rorátékon szép számban összegyűlünk (6-7 ministráns szolgál az oltárnál), biztassuk ismerőseinket, jöjjenek az ünnepi alkalmakra!

Kórusunk ez évben is együtt ünnepel a Széchényi téri Református templom Halleluja kórusával:25-én délután az ő templomukban lesz zenés áhítat, nálunk pedig a 26-i szentmise után rövid hangverseny. Fogadjátok szeretettel!

Közösségeink: A Mária Légió

A Mária Légió azoknak az aktív katolikusoknak az (egyházi jóváhagyássalműködő) közössége, akik a szeplőtelenül fogantatott Szűz vezetése alatt mintegy „harci csapatba" tömörülve kívánnak rész venniabban a küzdelemben, amelyet az egyház minden időben folytat a világ gonosz erőivel szemben. Mária, minden kegyelem közvetítője nem csakszép mint a Hold s ragyog mint a Nap, hanem a Sátán és hatalma alatt állók számárafélelmetes ellenfél is: képes eltiporni a kígyót, s segít kiteljesíteni Isten országát. Részlet II. János Pál pápának a MáriaLégiósokhoz intézett beszédéből: "...hivatásotok: kovász lenni...Világiakból álló mozgalom vagytok, akik hitet akartok szítani, és életetekben a személyes megszentelődésre törekedtek..." 
A mozgalom jelszava: "PER MARIAM AD JESUM" (Mária által Jézushoz). A Szűzanya tisztelői megpróbálják elsajátítani a fő erényeket: alázatosság, élő hit, engedelmesség, állandó ima, szeretet, türelem, szelídség. Tagjai életük tanúságtételével: a bűn kerülésével és szeretetszolgálattala világban élve osztoznak Krisztus királyi papságában. Imádságot és az egyház feladatában való aktív közreműködést vállalnak: mindenféle munkát (testi-lelki gondozást), de nem foglalkoznak anyagi segítségnyújtással, pénzgyűjtéssel. 
Ilyen eszmények jegyében alakult meg plébániánkon is a "Boldogasszony Anyánk praesidium"(rövid szervezési munka után) már 1997. március 19-én aktív és imádkozó tagokból. Az aktív tagokhetente összejönnek, a lelkiatya vezetésével imádkoznak és megbeszélik s következő heti munkafeladatokat. Ez kb. heti két órányilelki-gondozási munka, melyet párosával végeznek.

- A Kishegyesi úti Terápiás házban minden pénteken két órát imádkoznak a betegekkel;minden első pénteken igeliturgia van áldoztatással.

- Beteglátogatásra járnak a Pallagi úti Szociális Otthonba.

- Rendszeresen látogatják egyházközségünk idős és beteg híveit.

- A Kenézy Kórházbanvasárnaponként igeliturgiát tartanak áldoztatással.

- Segítenek a karitatív csoportnak.

A Mária Légióaktív tagjai: Sári Gusztávné, Kind Imre, Erdős Mihályné, Szabó Sándorné, Vilicsku Istvánné, özv. Gyula Andrásné, Belső Jenőné, Asztalos Attiláné (az utóbbi három nemrég kapcsolódott be a munkába), s 32 imádkozó tag nyújtja az imahátteret.

Szívesen várják az új tagokat, akiket lelkesít ez a szép, komoly munka,beszéljék meg Kind Imrével és csatlakozzanakhozzájuk!

Bemutatunk egy családot: A Takács család

A debreceni katolikusoka Tócóskert határain túl is régóta ismerik ezt a három gyerekes katolikus családot.Az édesanya, Ágnes dél-alföldi születésű,a Svetitsben végezte a gimnáziumot. Egyetemi tanulmányait Szegeden kezdte, majd házasságkötése után - férje kedvéért - Debrecenben folytatta. Diplomájának megszerzéseóta a Kenézy Kórházban dolgozik, jelenleg intenziv-anasthesiologus szakorvos. Nagy hivatástudattal, időt, fáradságot nem kímélve foglalkozik betegeivel. Kiváló érzéke van hozzá, hogy másokat meghallgasson és lelkileg istápoljon. Igyekszik résen lenni, hogy a rábízott katolikus vallású betegek közül minél többen vehessék magukhoz Távozásuk előtt a szent útravalót. Férje, József kunszentmártoni származású. Debrecenben tanult, s egy gépipari cégnél dolgozik. Egyházon belüli tevékenysége egyházmegyei, sőt országos érdekeltségű: 1983 óta a Magyar Katolikus Lexikon munkatársa. Nagy megtiszteltetésnek tartja, hogy megalapítása óta ő gondozhatja az EgyházmegyeiKönyvtárat. 

A gyermekek közül Marcell a legnagyobb: ő ebben az évben fog érettségizni a Szent József Gimnáziumban. A számítástechnika és a műszaki pálya iránt érdeklődik. Kiváló a gyakorlati érzéke s emellett nagyon szereti a kisgyermekeket s jól is tud velük bánni. Orsolya 9. osztályos a Svetits Gimnáziumban. Énekel az iskola kórusában. A matematika is kedvenc tárgyai közé tartozik. Szívesen készít apró ajándéktárgyakata családtagok és osztálytársai megörvendeztetésére. Brigitta a Svetits elemiben tanul, most negyedikes. Öntudatos és akaratos kis teremtés. Szépen énekel s kedvvel tanul zongorázni. Kívánjuk hogy ez az értékes család - ha idejük és kedvük van - minél jobban kapcsolódjon be templomunk életébe is, hiszen vasárnaponként szinte mindig itt látjuk őket. 

Egy a hónap szentjei közül: Szent János apostol

Ő volt a "szeretett tanítvány", a negyedik evangélium és a Jelenések könyvének szerzője.
Testvérével, Jakabbal első követői voltak Jézusnak. Anyjuk volt az a Szalóme, aki kérte Krisztust, hogy egyik fia jobbról, a másik balról üljön majd mellette Isten országában. Nem tudták, mit kérnek…
Péterrel Jánost küldte előre Jézus, hogy az utolsó vacsorát elkészítsék. János volt az, aki a vacsora alatt Jézus mellett volt az asztalnál. Neki mondta meg Jézus, ki az, aki elárulja majd.

Ott állt a kereszt alatt, az ő gondjaira bízta Máriát, és az ő személyében, Máriára az egyházat. A sírhoz is elsőnek szaladt az asszonyok híradására. A Galileai tengernél elsőnek ismerte fel Jézust, őrá mondta az Úr: "Akarom, hogy ő így maradjon".

Jeruzsálemben tartózkodott a kb. 50-ben megtartott apostoli zsinatig, Szent Pál úgy keresi fel, mint az Egyház egyik oszlopát. Ezután Kis-Ázsiában terjesztette a hitet, Efezusban élt.

Domiciánus császár forró olajba dobatta, de sértetlen maradt. Patmosz szigetére száműzték. Öregkorában már prédikálni sem tudott, csak azt hajtogatta: "Fiacskáim, szeressétek egymást!", ugyanis ezt tanulta az Úrtól, és ez önmagában is elégséges Krisztus követéséhez.

Efezusban csendesen halt meg (100 körül), ő az egyetlen apostol, aki nem lett vértanú. A 4. századtól Keleten is, Nyugaton is ünneplik. Példája: szeretetünkről ismernek meg minket!

Ünnepét dec. 27-én tartjuk.Petrik János

Szép gondolat: 

Karácsony azt mondja nekünk: Isten értünk jön, teljesen mindegy, hogy hol vagyunk.Helmuth Thillicke

Gyermekeinknek- egy kis feladat


Az elmúlt havi rejtvényünket sokan könnyűnek találták, sok jó megoldás született. Fekete Adrienn, Kati Levente és Nagy Sinclair nyertek. csokoládét.Gratulálunk. 
Most olyan bibliai személyeket kell kitalálnotok, akik a karácsonyi ünnepkörbenszerepelnek.Mi közük van a gyermek Jézushoz?
500 +Á + 5 + 1 + 500 = ?

Egy csepp derű - felnőttnek sem árt

- Min filozofálnak a pulykák? - ???- Hogy van-e élet karácsony után...

A Harangszó elérhető honlapunkon is: http://www.extra.hu/szentcsaladplebania