Egy szál gyertya

Gyertyaszentelőn tavaly voltam először. Szép emlékem, hogy egy kedves hölgy - látva zavaromat és tanácstalanságomat - a kezembe nyomott egy gyertyát, és biztatóan rám mosolygott. Annyira természetes, szívből jövő gesztus volt ez tőle, hogy eszembe sem jutott szabadkozni. Megértettem, hogy én is ide tartozom...

Ebben az évben jóval többen jöttek el Urunk bemutatásának ünnepére, és mindenki hozott magával gyertyát. Elgondolkoztam, vajon ki, mikor fogja újra meggyújtani otthonában ezeket a megszentelt gyertyákat az év folyamán. Biztosan sokan fognak imádkozni a fényüknél. Talán az is eszébe jut néhány embernek, hogy az idén először ezt a napot a szerzetesi hivatások világnapjának szentelte a pápa, és akkor mond egy fohászt a szerzetesekért is. A magam részéről megkockáztatok egy kérést: Imádkozzunk értük. Azokért, akik elfogadták az Úr hívását, hogy minél több derűvel tartsanak ki mellette, s azokért, akiket ezután fog hívni, hogy legyen bátorságuk igent mondani. Hiszen égő gyertyák ők, akik életükkel táplálják a lángot, követve ezzel Krisztus legtökéletesebb áldozatát, kit már 40 napos kisdedként felismert Simeon: "... Őt adtad számunkra, csodájára minden népnek, hogy fényeskedjék az egész világnak..."

Farsangi bálunk terített asztalán, szintén lobog majd egy-egy szál gyertya. Jóllehet, ez nem lesz megszentelve, mégis tudjuk, Jézus velünk van örömünkben, bánatunkban, mint ahogy erre példát adott emberi életében.

Almási Gábor

Miért szeret ebbe a templomba járni?

Ezúttal a kedves, törékeny alkatú Gyula Andrásné Bátorfy Klárikát kérdeztem meg, akiről többen tudjuk, hogy mint tanítónő Kruppa Sándor (ferences) atya lelkes munkatársa volt Debrecenben az 1945 utáni nehéz időkben, míg működött a ferences elemi iskola. Most pedig a sokat szenvedett pap, Amerikában megjelent könyveinek terjesztője. Klárika is kezdettől fogva tagja közösségünknek, eleinte még a férjével (aki már az égi hazába költözött) jártak a kápolnába. "A mi templomunk ajtaja mindig nyitva van, bárki betérhet megpihenni, hálát adni, vagy letenni Isten elé gondjait, bánatát - örömét is! - s megkönnyebbülve távozhat. Én is, ha tehetem, felkeresem; tudom, hogy Ő vár, s örül nekem. Ő a szeretet és a megbocsátás Istene... Nézem Öt, s Ő lát engem... Áldásával, bocsánatával térek vissza az 'Otthonomból' a lakásomba, s szívemben boldogan viszem magammal..." (Klárikának olykor az egyik fia, Gyuri is eljön, mindannyiunk, főleg az énekkar örömére.)

Szép gondolat:

Ne várj nagy dolgot életedbe,Szitáló, halk szirom-csodák.

Kis hópelyhek az örömök,Rajtuk át Isten szól: jövök.Reményik Sándor

Események templomunkban

Ebben a hónapban egy gyermek: Zsófia kapta meg a keresztség szentségét

Február 2-án, a megszentelt élet napján, az esti szentmisén Julianna és Csilla nővér tett tanúságot iskolanővér hivatásáról.

Február 11-én több mint 70 idős és beteg testvérünk részesült a betegek szentségében. A szentmisén vendégünk volt a Borbányai Ifjúsági Ének- és Zenekar, melynek két kamilliánus nővér is tagja. Köszönjük szolgálatukat.

Farsangi bálunkon zeneszámmal szerepel Báránkó Nikolett és Nyakacska Mónika, fellép énekkarunk, nyitótáncot mutat be ifjúságunk és színdarabot a családos hittan felnőtt tagjai. Köszönjük a tombolatárgyakat és mindenféle segítséget.

Február 28-án, hamvazószerdán megkezdődik a nagyböjt. Péntekenként, a szokásos módon keresztutat végzünk templomunkban.

Bemutatunk egy közösséget: a kamilliánus család

Szent Kamill (1550-1615), hogy a betegeknek állandó segítséget nyújtson, betegápoló férfi rendet alapított Rómában, és a város környékén is szervezett segítő csoportokat. Napjainkban szerte a világon újra éled a szenvedők szolgálatának ez a hatékony módja, a kamilliánus család. Egy-egy családhoz kb. 20 fő tartozik: segítők és segítségre szorulók egyaránt. 

Jól emlékszünk még rá, amikor 3 éve Anton Gots atya a mi kamilliánus családunk tagjait avatta. A debreceni közösség 19 főből áll, családfője Bódor Elvira doktornő, az asszisztensek: Berényi Dénes és dr. Megyeriné Berki Ilona. Egyelőre a mi templomunkon kívül a Szent Annából vannak tagok, Megyeriné szervezi a Megtestesülés templomban az első ifjúsági családot. (Kevesen tudják, hogy ifjúsági hittanosaink egyike, Zsuzsa kamilliánus novícia, most éppen Rómában van.)

A lelkipásztori szolgálat "segédcsapata" havi rendszerességgel találkozik: együtt imádkoznak, elmélkednek, beszámolnak tapasztalataikról, megbeszélik a teendőket. Lehetőségük szerint bekapcsolódnak az országos egyesület munkájába, mely erre az évre 27 programot és rendezvényt szervez. 

Ilyenkor, a betegek világnapja tájékán a mi időseink és betegeink különösen megtapasztalhatják a kamilliánus család segítő jelenlétét: buzdítják őket a betegek szentségének felvételére, meghívják, elkísérik, - s ha erre van szükség - elhozzák őket templomunkba. Egyik legszomorúbb tapasztalatunk, hogy halottaink közül oly kevesen kapják meg a végső útravalót. Milyen jó, hogy időseink, betegeink egyre kevésbé idegenkednek ettől a szentségtől: értik, érzik a belőle fakadó lelki megerősítést. Nagydolog készenlétben várakozni, hogy az agg Simeonnal együtt elmondhassuk (akár minden este, a napot lezáró kompletóriumot imádkozva): "Bocsásd el most, Uram, szolgádat, szavaid szerint békességben, hiszen már meglátták szemeim, akit küldtél, az Üdvözítőt." Hiszen minden elalvás egy "kis halál" is, előkészület arra a végső nyugalomra. 

A Katolikus Egyház technikai kódja: 0011

A Boldogmondások margójára (Mt 5,1-12 -höz)

Boldogok, akik figyelnek mások hívására anélkül, hogy nélkülözhetetlennek hinnék magukat, mert ők az öröm magvetői.

Boldogok, akik komolyan tudják venni a kis dolgokat és békésen a nagy cselekményeket, mert messzire jutnak az életben.(Gyökössy Endre)

Bemutatunk egy családot: A Nyakacska család 

Még alig kezdtünk egy-egy ünnepi alkalmat a magunk számára emlékezetessé tenni énekkel, verssel, gyermekeink műsorával, Vili máris hozta a kamerát, s szemmel láthatólag avatott szakemberként örökítette meg az eseményt. Az ő jóvoltából a templomépítés főbb lépéseitől kezdve, a legutóbbi eseményekig videóról visszapörgethetjük a képeket.Civilben a helyi tévénél fővilágosító: Nyakacska Vilmos, nevét büszkén fedezzük fel egy-egy műsor végén. Nem kis része van benne, hogy az egyházi ünnepekről mindig megemlékezik a debreceni adó, bár ő szerényen megjegyzi, hogy a főnöke is fontosnak tartja ezt. Vili felesége Ildikó, mint könyvelő nem kevésbé hasznos, noha nem olyan látványos munkát végez a képviselőtestületben, mint férje. Jelen van a karitatív munkában, de a konyhán is lehet rá számítani, ha nagyobb vendégséget csapunk a plébánián. Az egész család együtt vesz részt a szentmisén, gyakran hétköznap is. A gyerekek szinte itt eszméltek rá a teremtett világ szépségére. A "kis" Vili (már nagyobb az apjánál!) volt az egyik első avatott ministránsunk még József atya idején, s ő volt az első ballagónk az új templomból. Ma már csak néha áll be nosztalgiából a többiek közé, inkább a templomajtóban őrködik. (De nem azért, hogy messzebb legyen az oltártól). A huncutszemű, mosolygós Mónika, az adventi gyertyagyújtás dalocskájának fuvolása, ötödik osztályos. Tagja a szkóla ifjabb nemzedékének, s édesapjával együtt az énekkarnak is. A labdát sok fiúnál ügyesebben kezeli. Karácsonyra kapott egy kiskutyát, Foxit. Egyelőre még otthon tartják, de rövidesen kikerül a telekre a tyúkok őrzőjének, ahová 2-3 naponként kikarikázik valamelyik férfi, hisz gondozni kell a jószágokat, ha friss tojást akarnak. A kerti munka mindnyájuknak kedves kikapcsolódás, Vili otthonról hozta, s adja tovább gyermekeinek a föld, az állatok szeretetét. 

Minket is érint

A Magyar Katolikus Püspöki Kar tagjai, Ad limina (ötévenként esedékes látogatás a Szentatyánál) a Szentatyánál jártak. Egyházmegyénkről ez volt az első beszámoló. Amikor püspök atyánkat fogadta a Szentatya, az asztalán Magyarországnál kinyitott térképen, ujjával Debrecenre mutatott. Mi is ott voltunk a keze alatt, miközben hallgatta püspökünk beszámolóját, és visszaemlékezett debreceni látogatására. Áldását küldte az általa alapított, új egyházmegyére.

Szent Pál megtérésének ünnepén együtt imádkoztak a Szentatyával a keresztények egységéért.

Egy a hónap szentjei közül: Szent Mátyás

A hónap szentjei közül Mátyás apostolt emelem ki, akiről keveset tudunk, de vértanúhalált halt Jézus tanításáért és számos néphit megőrizte alakját Emléknapja, február 24-én van, szökőévben február 25-én, s a Szentszék engedélyezte, hogy ezen a hagyományos napon tartsuk évfordulóját, mert az egyetemes Egyházban május 14-én ünneplik.

Mátyás jámbor életet élt, Júda törzséből, Betlehem városából származott, ismerte a Törvényt és a prófétákat.

Jézus 72 tanítványa közül Iskarióti Júdás helyére sorsolással választották. „Tisztségét kapja meg más. Kell tehát, hogy azok közül, akik mindig velünk tartottak, amikor a mi Urunk, Jézus közöttünk járt-kelt, kezdve János keresztségétől egészen mennybevétele napjáig, valaki velünk együtt tanúskodjék feltámadásáról.” Kijelöltek hát kettőt, Józsefet, akit Barszabbásznak vagy más néven Jusztusznak is hívtak, és Mátyást. Majd imádkoztak: „Uram, ki belelátsz mindenkinek a szívébe, mutasd meg, e kettő közül kire esik választásod, hogy átvegye az apostoli szolgálatban azt a helyet, amelyet Júdás hűtlenül elhagyott, hogy az őt megillető helyre jusson.” Ezután sorsot vetettek. A sors Mátyásra esett, így a tizenegy apostolhoz sorolták.(ApCsel 1,20-26) Elkíséri Pált is térítő körútjára, majd önállóan is prédikál. Eljut Jeruzsálembe, Júdeába, Egyiptomba és Antiochiába. 

Két hagyomány is van vértanúhalálára, az egyik szerint megkövezték, majd lefejezték, a másik hagyomány szerint keresztre feszítették. Holttestét Júdeából Rómába szállították, és a Santa Maria Maggiore bazilikában temették el, később Trierbe szállították, s ez a hely a mai napig is búcsújáróhely.

A néphagyomány szerint februári ünnepe a tavaszi időjárás fordulópontja. „Mátyás megtöri a jeget, ha nem talál, akkor csinál.” Csehországban ezen a napon a fákat megrázták, hogy ébredjenek, és bő termést hozzanak. 

Általában apostolként, hosszú, öves tunikában ábrázolják, leggyakoribb képei az apostolválasztással és prédikálásával kapcsolatosak. Jelképei: könyv, kard, kövek, kereszt, alabárd.

Petrik János

Gyermekeinknek - egy kis feladat

Kilenc jó megoldás jutott el hozzám az előző feladványra! A kánai menyegzőn Mária ezt mondta a szolgáknak: "Tegyétek, amit mond!" (Jn 2.6) A kisorsolt nyertesek: Fónay Emese, Gyarmati Gábor és Németh István. Gratulálunk!

Az e heti feladat: Soroljatok fel minél több csodát, amit Jézus tett! A nagyobbak azt is írják le minden csodához, hogy hol található a Bibliában! A megfejtéseket adjátok oda hitoktatótoknak vagy Imre bácsinak!

Egy csepp derű- felnőttnek sem árt

- Mi a különbség a teológus és a geológus között?

- Ég és föld...

Ne felejtsük el felajánlani adónk egy százalékát - egyházunk javára! - 0011