HÚSVÉT (PASCHA DOMINI)

Mit is ünneplünk az egyházi év e legszentebb idejében? Az Egyház évről évre e napokban üli meg Krisztus húsvéti misztériumának kimagasló ünnepét. Hogy mi a húsvéti misztérium? Krisztus életének minden egyes pillanata végtelen értékű, az Atyának kedves, és számunkra üdvösségszerző misztérium. „Az Ő embersége volt az Ige személyével egységben, üdvösségünk eszköze” (II. Vatikáni Zsinat Lit. Konst.). Ezt tárja elénk az év forgásával a szent liturgia, de tetőpontjához akkor érkezik, mikor Krisztus, mint Főpapunk bemutatja keresztáldozatát. Húsvét éjszakájának szertartása az egyházi év középpontja, „minden vigíliák anyja”. Nagyszerűen éli át a liturgia Krisztus feltámadását, a világosság győzelmét a sötétség felett, az egyiptomi rabságból és a Sátán szolgaságából való szabadulást, lelkünk feltámadását. Ez volt az ősegyházban a keresztelés éjszakája. Nekünk is van két jelöltünk, Judit és Ferenc, akik ezen az éjszakán részesülnek ebben a szentségben. A keresztség kegyelme megújul minden megkereszteltben, így részesülünk a húsvéti kegyelemből. Húsvétot, az Ünnepek Ünnepét hétszer hét napon át ünnepli az Egyház, hogy más-más elemét kiemelve szemlélhessük, s kegyelmei egészen átjárjanak minket, mielőtt visszatérünk a hétköznapokba. Király Anna

Szép húsvéti gondolat 

...Mert megölhették hitvány zsoldosok,Harmadnapra legyőzte a halált. 

és megszűnhetett dobogni szive-Et resurrexit tertia die. 

"...Életünk, történetünk a földön talán nem is egyéb, mint Istenre vonatkozó szavaink, kínos-keserves megváltoztatása, kicserélése. "Szállj le a keresztről!" - kiáltoztunk valamikor a hatalom Istenéhez, de a szeretet Istene nem szállt le keresztjéről. Meg kell hát tanulnunk azt is, hogy húsvét is ugyanennek az Istennek, a szeretet Istenének a föltámadása. Vagyis: végtelenül gyengéd, rejtett és bensőséges."

PilinszkyJános

Miért szeret ebbe a templomba járni?

Kocka Istvánné, Erzsike néni: "Örülök, hogy ilyen közel van ez a templom, régebben otthon, Tiszafüreden is mindig eljártam, ha csak tehettem. Már ott is tagja voltam a Rózsafüzér Társulatnak, akárcsak itt. Három gyermekem közül kettő itt él Debrecenben, így a férjem halála után - hat éve - én is ideköltöztem. Jó itt megpihenni, elmondom a rózsafüzért és imádkozom. Ha tehetem a szentmisékre is mindig eljövök. A gyerekeim is vallásosak, az unokáim ministrálnak. Ha Isten segít, holnap is jövökszentségimádásra és a nagypénteki szertartásra"

KRISZTUS FELTÁMADOTT! - VALÓBAN FELTÁMADT!

Események templomunkban

Nagyszombaton két felnőtt: Judit és Ferenc, húsvét vasárnap pedig három gyermek: Gergő, Levente, Lilla részesülnek a keresztség szentségében. A vigília szertartás keretében a két felnőtt a bérmálás szentségében is részesül, és szentáldozáshoz is járul. 

Súlyos betegség után elhunyt Tornyi Vilmos, közösségünk lelkes tagjának, Ildikónak(a Caritas, a Szent Mónika kör, az énekkar tagjának)a férje. (Református szertartás szerint temettük). A család mély gyászában osztozva, igyekezzünk Ildikónak valamit viszonozni abból a sok önzetlen segítségből, amellyel ő közösségünk rászoruló tagjait elhalmozta.

A múlt számunkban hirdetett programok: az ökumenikus énekkari találkozó, a debreceni passió, a virágvasárnapi bevonulás és passió, a lelkigyakorlat szép rendben lezajlottak. Úgy érzékeljük, valamennyi alkalom egyre több részvevőt vonz közénk s jó a visszhangja (az első kettő a helyi újságokban, tévében is nyilvánosságot kapott). Híveink jóvoltából templomunk kitakarítva, tavaszi virágpompával várja a húsvétot. Köszönjük mindenki részvételét, segítségét. Köszönjük továbbá Nyizsnyánszky Lajos atya emlékezetes lelkigyakorlatát, ahogyan figyelmünket a nagyhét három napjára irányította: "Íme, hitünk szent titka!" (nagycsütörtök), "Halálodat hirdetjük, Urunk..." (nagypéntek) "...és hittel valljuk feltámadásodat, amíg el nem jössz!" (nagyszombat).

Bemutatunk egy közösséget: Kána - házaspárok csoportja

A család az emberi boldogság egyik legfontosabb forrása. A mai társadalomban a család tud leginkább emberi és érzelmi menedéket biztosítani az átélt nehézségekkel és kudarcokkal szemben. 

Legteljesebben a harmonikus házasság tudja biztosítani azt a környezetet, amely egyszerre véd, és kibontakozásra ösztönöz. Ebben a kapcsolatban a házastársak kölcsönösen és végérvényesen elfogadják egymást: rábízzák magukat a másikra, és felelősséget vállalnak egymásért. A jó házasságban mindkét fél mintegy feltétel nélkül arra törekszik, hogy a másikat boldogabbá tegye, hogy nehézségeiben segítségére siessen. A házas élet megkívánja az alkalmazkodást, a készséget a kisebb-nagyobb konfliktusok feloldására.

Minden kapcsolatban, – így a házasságban is – elérkezik az az idő, amikor mérlegre kell tennünk házasságunkat. Meg kell állnunk, hogy megosszuk egymással gondolatainkat: gondjainkról, örömeinkről, érzéseinkről beszélgessünk házastársunkkal. Így közelebb kerülhetünk egymáshoz, elmélyíthetjük házassági egységünket. A kánahét egy kiváltságos időszaka az újratalálkozásnak, a házaspár egysége elmélyítésének.

Csoportunk, a franciaországi Chemin Neuf (e: sémen nöf= új út) mozgalomhoz tartozó Kána közösségben évek óta végzett gyakorlatot kívánja meghonosítani, melynek fő célja, a házastársak kapcsolatának megerősítése, a korábbi örömök újra átélése, egymás szeretetének újbóli megtapasztalása. A házastársak mostani helyzete egy gyorsan változó társadalomban arra késztet, hogy időt szakítsunk egymásra: házasságunkat Isten elé vihetjük, így az Ő szemével nézhetjük - és láthatjuk - kapcsolatunkat.

Április 29-én, vasárnap a szentmise után szeretnénk meghívni a testvéreket egy bemutatkozó beszélgetésre, melyen a nyári lelkigyakorlatról is bővebb tájékoztatást tudunk adni.

Gyarmati Barna és Gyöngyi

Bemutatunk egy családot: Németh Istvánékat

Az ifjabb Németh család, Borsodból került Debrecenbe. Pisti és Jutka itt tanultak, s Jutka 19 évesen ment férjhez, Pistihez. Két év múlva költöztek a Tócóskertbe, Isti-Pisti (akit éppúgy 23 évesen szült Jutka, mint őt édesanyja) már itt eszmélt rá a világra. A kismama ekkor végezte a hitoktató-képzőt, József atya hívta ide lakótelepünkre. 

Képviselőtestületünk tanár tagjai mindketten: az emberformálást a legkülönbözőbb területeken és helyszíneken végzik: István matematika-fizika-informatika szakos a Péchy M. Műszaki Középiskolában és a Baross Gábor Szakképzőben. Igazgatóhelyettesi állását azért adta fel, hogy többet lehessen családjával. Jutka - férje szakmáját követve - szintén informatikus a Barossban, de az ő érdeklődése inkább humán: főállásban a Svetits harmadikos fiú osztályának osztályfőnöke (a bálban láthattuk osztálya családjainak jó részét), egyúttal templomunk négy hittanos csoportjának oktatója. (Ő buzdítja a gyerekeket újságunk feladatainak megoldására is). A hitét megélő házaspár "minden terepen" igyekszik hatni környezetére: annyi biztos, hogy még a legvadabb szakképzősök is visszafogottabban beszélnek jelenlétükben.

A szigorú, de következetes István hazatérve levetkőzi szigorát: a házaspár Isten áldásaként éli meg és diszkréten segíti a 8 éves Isti lelkesedését az oltár körüli szolgálat iránt. A szülők a kisfiút úgy kezdték nevelni, mint annak idején őket is katolikus családjukban. Öt éves lehetett, mikor András atya házszentelési szertartása után a papi hivatás minden részlete érdekelni kezdte: ilyen ruhákat, kellékeket kért ajándékba. Iskolás korára elkezdett ministrálni (az adventi reggeleken naponta két szentmisén vett részt, s vasárnaponként az itteni után Sámsonban is ministrál). Legjobban ugyan csengetni szeret, de ha kevesebben vannak, két könyörgést is vállal (az atya picit megemeli a könyvet, hogy jobban lássa)... Elsőáldozásra kis misekönyvet kért ajándékba, rendszeresen olvas Bibliát, s videón Jézus életét nézi... (most már azért olykor autóval is játszik). A Svetits énekes osztályába jár, szeretne majd a templomban is énekelni.

Egy a hónap szentjei közül:Szent Márk

Jómódú, jeruzsálemi családból származott. Édesanyját Máriának hívták, és unokaöccse volt Barnabásnak. Jézusnál 10-15 évvel fiatalabb volt. Rokoni, vagy baráti kapcsolatban voltak Jézus családjával.

Valószínűleg ő volt az az ifjú, aki ruha gyanánt magára kapott takaróját hátrahagyva menekült el a Jézust hurcoló katonák kezeiből: „Egy ifjú mégis követte, meztelen testét csak egy gyolcslepel fedte. Amikor meg akarták fogni, otthagyta a gyolcsleplet és meztelenül elfutott.” (Mk 14, 51). 

A jeruzsálemi keresztények az első pünkösd után az ő házukban tartották összejöveteleiket, Szent Péter házukba ment csodás szabadulása után: „Mihelyt feleszmélt, elment Máriának, a Márknak nevezett János anyjának a házába, ahol sokan voltak együtt és imádkoztak.” (ApCsel 12, 12). Péterrel Rómába utazott, titkára és görög tolmácsa volt. (Szent Papiasz, aki János tanítványa volt, ő jegyezte fel ezt a tényt.)

47 körül Barnabással elkísérték Szent Pált első apostoli útjára, de egy idő után Márk visszatért. Barnabással volt még egy 10-12 éves missziós útjuk, hosszabb időt töltött Alexandriában, majd ismét Rómába ment Péterhez és Pálhoz, Pál Timóteushoz írt kérésére, „Csak Lukács van mellettem. Márkot is vedd magad mellé, és hozd el, jó szolgálatot tenne nekem." (2Tim 4, 11) 66 tájékán ismét Kis-Ázsiában volt. 

Alexandriában, misézés közben támadták meg, kötelet kötve nyakára elhurcolták, vértanúhalált szenvedett. 310 körül sírja fölé templomot emeltek. Ereklyéit (disznóhús közé rejtve menekítették ki) 820 körül és Velencébe vitték, tiszteletére ott egy dómot építettek 976-1071 között. Azóta szerepel a város címerében az oroszlán, Szent Márk jelképe. Az oroszlán, evangéliumának kezdete miatt lett Szent Márk jelképe, mert a "pusztában kiáltó" szavaival kezdi evangéliumát. A 6-7. századtól ünnepéhez a búzaszentelés szokása kapcsolódik.Petrik János

Gyermekeinknek- egy kis feladat

Az elmúlt havi győztesünk: Feifer Nikolet
 
1.
6.
4.
3.
2.
5.
8.
7.


1. Ezt kiáltozta a nép, amikor Jézus bevonult Jeruzsálembe.

2. A nagycsütörtök délelőtti szertartáson szentelik meg. 

3. Jézus feltámadása után a tanítványok sült ... adtak neki enni. (Lk. 24, 42.)

4. A keresztfára a felírat latin, görög és ... nyelven volt írva.

5. Dicsőség (latinul)

6. A kenyértörésben Jézust felismerő tanítványok ide mentek.

7. A szeretett tanítvány

8. A kételkedő tanítvány


Egy csepp derű- felnőttnek sem árt

- Miért olyan jó a nyúlnak?

ALLELUJA!- Mert van két füle és mégsem szatyor.