TÓCÓI HARANGSZÓ
A Szent Család Templomból
8. évfolyam 10. szám - az Úr 2007. évének október havában.

A Tízparancsolat - 10.

Felebarátod tulajdonát ne kívánd! ...

"Ne kívánd el embertársad házát, földjét, szolgáját, szolgálóját, ökrét, szamarát, egyáltalán (ne kívánj el) semmit sem, ami embertársadé!" (Mtörv5,21) Érdemes még elolvasni a Jak5,1-6 verseket is ezzel a témával kapcsolatban, melyben Jakab apostol a gazdagság, a tobzódás veszélyeit tárja elénk

Isten a tizedik parancsolattal a lopás súlyos bűnének gyökerét akarja kitépni. A féktelen vágyakozás ugyanis az első lépés a lopás felé vezető úton. Jézus maga is szegénységben élt. "A rókának van odúja, az ég madarainak fészkük, de az Emberfiának nincs hová fejét lehajtania." (Lk9,58) Ahogyan az első parancsolat is utal rá, Jézus figyelmeztet a mértéktelen vágyakozás veszélyeire, de ugyanakkor természetesnek tartja a családi vagyon és a munka gyümölcsének békés birtoklását. Nem az a baj, ha gazdag valaki, hanem az, ha tisztességtelenül jutott vagyonhoz. Pl.: Zakeus, aki Jézust hallván és látván megígéri, hogy visszafizeti az igazságtalanul szerzett pénzt. (Lk19,1-10)A talentumokról szóló példabeszédben balgaságnak nevezi a tisztességes haszonszerzés elmulasztását (Mt25,14-30), a szőlőmunkásokról szóló példázatban (Mt20,1-15) pedig hangsúlyozza, hogy méltó a munkás a maga bérére.

Az Egyházban tovább él Jézus magatartása, tiszteletben tartja a magántulajdont. Tanítása szerint: a fölöslegesnek azt kell táplálnia, akit az éhhalál fenyeget. "Az éhezőnek jár az a kenyér, amit eltettél; a mezítelennek az a köntös, amelyet a szekrényben őrzöl; a mezítlábasnak az a pár cipő, ami otthonodban hever, a szükséget szenvedőnek az a pénz, amit rejtegetsz." (Nagy Szent Bazil)Anna

Események templomunkban

Október első vasárnapján négy gyermek, Noel, Gábor, Beáta és Alexandra kapta meg a keresztség szentségét templomunkban, temetés most nem volt plébániánk területéről:

Október a Szűzanya hónapja, az esti szentmisék előtt ?6-tól közösen imádkozzuk a rózsafűzért.

A liturgiában közénk lépő - rejtőző Isten

Mi a liturgia? A liturgia (most a szentmiséről szólok) az Anyaszentegyház nyilvános istentisztelete, amelyben a testé lett Ige az emberré lett Második Isteni Személy, Jézus Krisztus, egész Misztikus Testével, az Egyházzal és így az egész teremtett mindenséggel a Szentlélek által bemutatja azt a hódolatot (imádást) az Atyának, amelyet a kereszten végbevitt, és amely válaszra, meghallgatásra talált az Atyánál.

Ez a válasz, ez a meghallgatás egyrészt abban áll, hogy Jézus az ő véres keresztáldozata által megszerezte bűneink bocsánatát, hiszen ezt kérte értünk mondott utolsó imádságában: "Atyám, bocsáss meg nekik, mert nem tudják, mit cselekszenek". Már az Utolsó Vacsorán megadta ezt az értelmet keresztáldozatának.Az Atya mindenkor meghallgatja a Fiút. Föltámadása után a legelső, amit tesz, hogy bűneinkért felajánlott szent halálának eredményét közli: az Atya bocsánatát a Szentlélekben. "Akkor eljött Jézus, közéjük lépett és így szólt hozzájuk: "Békesség nektek! Amint engem küldött az Atya, úgy küldelek én is titeket". E szavak után rájuk lehelt és folytatta: "Vegyétek a Szentlelket. Akinek megbocsátjátok bűneit, az bocsánatot nyer, akinek pedig megtartjátok, az bűnben marad." Az Eucharisztikus áldozat, mely vasárnapjaink forrása és csúcspontja, nem megismétli a bűnökért való áldozatot, hanem hatékonyan, teljes mértékben megjeleníti, jelenvalóvá teszi.

De másik kérése is meghallgatásra talált húsvét éjszakáján, mert az Atya a Szentlélek erejében föltámasztotta Őt: emberségét örökre megdicsőítette, örökkévalósította, mely a mi testünkkel lényegében azonos. Hiszen megtestesülésével a Szentlélek által Az, aki Istenségében egylényegű az Atyával, emberségével velünk lett egylényegű, és Benne megdicsőült az Atya. A szentmise Jézus istenfiúságának és a bűnök bocsánatának valóságába merít el bennünket. A kettő összefügg, mert nincs bűnbocsánat, vagyis lehetetlen a bűnös, Istennel szakított embernek az Atyához jutnia, csak Az által, aki egylényegű vele, de emberré lett. Ő Jákob létrája, aki egyedül köti össze a Szentlélekben az Atyaistent és a bűnbánatot tartó, a megtérő embert.

Az Eucharisztiáról énekeljük: "Kenyeret adtál nekik a mennyből, telve minden gyönyörűséggel". Az Eucharisztia a minden gyönyörűséget tartalmazó kenyér. Itt a gyönyörűség Isten nagy műveit jelenti, a teremtést, a kinyilatkoztatást, a megtestesülést, a szabadítást (a megváltást), az ember megszentelését, az Egyházat, a szentek közösségét, a jövendő dicsőséges föltámadás csíráját, az Utolsó Ítélet elővételezését és ugyanakkor a bocsánat adását és az örök Istennel való egyesülés kezdetét. Ezt a szentséget csodálatosnak mondjuk: "sacramentum mirabile". De még nem csodáltuk meg eléggé, mert még nem hatoltunk egészen bele isteni mélységeibe. Az Eucharisztia minden isteni mű beteljesedése, mindannak végső beérése, amelyet Isten a múltban tett, amit a jelenben művel és annak csírája, záloga, amelyet a végső időkben fog cselekedni. Mindezt azért szemléljük most, hogy rádöbbenjünk: az Eucharisztia az a misztérium, ahol megértjük a teremtés, megváltás, megdicsőülés titkát, ahol feltárul ki valójában az ember, mi a hivatása. 

Isten első és legmegrendítőbb műve a TEREMTÉS. Annyit fel tudunk fogni a teremtésből, hogy nem emberi cselekvés. Isten a létező világot a nem-létezés irtóztató sötétségéből szabadon, szeretetből, puszta akaratával hozta elő. Ezt jelenti, hogy ő egy Isten és rajta kívül nincs más Isten, és hogy ő mindenható. A Credo a teremtéssel kapcsolatban nevezi Istent mindenhatónak. A szentmisében a teremtés beteljesül, mert az átváltoztatás, átlényegülés, amely a Teremtő Lélek műve, azt eredményezi, hogy a kenyér és bor lényege helyébe lép Jézus Krisztus, a föltámadott Istenember, de mintegy megölve. Így a világvégi beteljesedés, a transsubstantiatióban, az átlényegülésben megtörténik elővételezve, hogy "Krisztus a minden mindenben", hiszen benne teremtett mindent (az anyagot is) az Atya. Ezt csak a bűn vette ki uralma alól, de a legszentebb Eucharisztia Krisztus vértelen, örök áldozata megvalósítja a kenyérben és borban, aztán ha hittel magunkhoz vesszük - bennünk a világ végső beteljesedését, még ha csírájában is. A világ semmiből való teremtése az epiklézisben, a Lélek-lehívásban (a kenyérre és a borra) nyer beteljesedést. Ez a beteljesedés az Eucharisztiában kezdődik el, mert ott Krisztusban Isten már most, az anyag mélyén minden a mindenben.

Az átváltoztatás előtt "benedictus qui venit", "áldott, aki jön"-t éneklő Egyház, mely hisz Krisztus valóságos eljövetelében, a világ végéig fennmarad; és ugyanez az Egyház vallja áldozás előtt: "Uram nem vagyok méltó, hogy hajlékomba jöjj". Nem vagyok méltó szentségi jöveteledre, de csak egy szót szólj és meggyógyul az én lelkem. De mégis várlak, sőt egyedül Téged várlak, aki öröktől fogva gondoltál rám és eljegyeztél engem magadnak.Papp László

Telnek az évek... - Mi újság a Hekler családban?

A hat évvel ezelőtti bemutatás óta bizony sok minden történt a Hekler családban. Talán egyedül az édesapa, István élethelyzete változatlan: továbbra is ugyanannál a cégnél dolgozik hűtőgépkezelőként (csak a cég neve változott...) Felesége, Jutka akkor még a Hospice-nál dolgozott, azóta immár négy éve az akkor megalakult Szent Erzsébet Otthon dolgozója, szociális és mentálhigiénés asszisztens. Jól érzi magát új helyén, szereti az időseket, és ő is sok szeretet kap viszonzásul, a kollégákkal is jó a kapcsolata.

A kislányokból nagylányok lettek azóta. Melinda 2005-ben érettségizett a Svetitsben, kiváló tanulmányi eredménye mellett (három nyelvből tett középfokú nyelvvizsgát!) már kiskorában feltűnt zenei tehetsége, templomunkban is hallhattuk a kórusban és a szkólában, de olykor szólóénekesként is (a Svetits kórusának is erőssége volt). Most is kettős az élete: az ELTE magyar-kommunikáció szakját végzi jó eredménnyel (már harmadéves), emellett az Operettszínház Stúdiójában tanul musical szakon, itt már végzős. Sűrű az élete, több darabban is szerepel (a Debreceni Musical Stúdióban a "Padlás"-ban láthatjuk Kölyökként), és még focizik is az ELTE női csapatában.....A jövőjét is a színházban képzeli el, bár a musicalről most a kicsit komolyabb operett irányába szeretne váltani. 

A húga, Zsuzsi, a Svetitsben 11.-es. A biológia érdekli legjobban, bár még nem döntötte el véglegesen, de vagy az egészségügy vagy a környezetvédelem területén szeretne továbbtanulni. Szeret számítógépezni, szereti a jó zenéket és a jó filmeket, sok időt tölt a barátaival (a baráti köre miatt mostanában inkább a Megtestesülés templomba jár, nálunk ritkábban láthatjuk.)

A család szívesen tervez közös programokat, ilyen például a nagyszülők meglátogatása Szatmárnémetiben, gyakran mennek színházba, néha moziba is. Kísérje Isten áldása életüket!

A vasárnapi szentmiséken felolvasó családok:

Okt. 21. (Évk. 29. vasárnap): Vilicsku család

Okt. 28. (Évk. 30. vasárnap): Ifjúság

Nov. 4. (Évk. 31. vasárnap): Takács család

Nov. 11. (Évk. 32. vasárnap): Kókai család

Egy a hónap szentjei közül: Kapisztrán Szent János 

Az Úr 1456. évében, a Szerém megyei Újlakon egy hetven esztendős ferences barát készült a halálra. Az ország főurai kézcsókkal búcsúztak tőle. Utolsó kívánsága az volt, hogy abban a keresztes ruhában temessék el, amelyet a nándorfehérvári ütközet idején viselt.

Kapisztrán János volt ő, aki Hunyadi János oldalán diadalhoz segítette a keresztény sereget. Ferences barátként negyven éven át, járta térítő útjait Európában. Egy-egy alkalommal akár tízezres tömeg is hall­gatta. Latinul prédikált, rendtársai voltak a tolmácsai, írnokai. Ez a kis közösség a legnagyobb vásári lármában vagy akár a birodalmi gyűlésen is megőrizte imádságos összeszedettségét. Kórházakat alapított, és küzdött az uzsorakamat ellen. 

1453-ban a törökök elfoglalták Konstan­tinápolyt. Ezzel szabaddá vált előttük az út nyugat felé. V. Miklós pápa őt küldte a német császárhoz és a magyar királyhoz, hogy török elleni hadjáratra bírja őket.

1455 tavaszán érkezett hozzánk. Mások vonakodása után maga látott neki a keresztes had toborzásához. Hunyadi Jánossal együtt úgy tekintet­ték a török elleni harcot, mint áldozatos hitvallást: életüket valóban oda­szánták a kereszténység ügyének. Hunyadi karddal harcolt, ő magasba tartott kereszttel buzdította a haza s Európa védelmezőit. A nagy küzdelmet a hadvezér három héttel, a ferences barát három hónappal élte túl. 

III. Calixtus pápa öt nappal az ostrom megkezdése előtt rendelte el a déli harangozást és imádkozást Magyarország győzelméért. Az 500. évfor­duló esztendejében kitört forradalom kapcsán XII. Pius a magyar egy­házban október 23-ra helyezte a szent ünnepnapját.Petrik János

Szép gondolat

A találkozás geometriája: háromszög. Találkozni: nem egymást nézni – egy irányba tekinteni. Saint Exupery

Gyermekeinknek- egy kis feladat

Múlt havi feladványunkra csak egy válasz érkezett: MÁRIA MAGDOLNA nevében a római számot jelentő betűk összértéke 2551, Gyarmati Ádámnak jár a jutalom. Új feladványunk: ki a kakukktojás, és miért?

Máté, Bertalan, Jakab, Fülöp, Lázár, András, Péter

Egy csepp derű - felnőttnek sem árt

- Hé szomszéd, disznót vágunk, aztán elkelne egy kis segítség.

- Mi kéne, kés?- Nem, disznó.