"Áldott szép pünkösdnek..."

Szinte érezzük, hogyan telik meg csordultig örömmel a költő (Balassi Bálint) szíve a természet nyáreleji pompájának láttán, ha a fenti verset olvassuk: 

Áldott szép pünkösdnek gyönyörű ideje, 

Mindent egészséggel látogató ege,

Hosszú úton járókot könnyebbítő szele! 

Te nyitod rózsákot meg illatozásra,

Néma fülemile torkát kiáltásra...

Pünkösd hangulatának megidézéséért nem véletlenül fordulok költőhöz segítségül: míg karácsony és húsvét története a legkeményebb lelket is képes magával ragadni, harmadik nagy ünnepünk kevéssé megfogható. Milyen jó, hogy itt van nekünk, magyaroknak Csíksomlyó (aki teheti valóságos megtapasztalásként, másoknak a tévé, az újságok jóvoltából): a Lélekváró hajnal után a Fény kiáradása... Hogy érezhessük,mi is megkapjuk a Szentlélek ajándékait (a bölcsességet, értelmet, lelki erősséget, tudományt, jámborságot és az istenfélelmet) és gyümölcseit (a szeretetet, örömet, békességet, türelmet, béketűrést, jóságot, kedvességet, szelídséget, hűséget, szerénységet, önmegtartóztatást és tisztaságot). Hisz - mint az apostolok az első pünkösd előtt - önmagunkban kevesek vagyunk.

Szép gondolat a Szentháromságról

Dicsőség Annak, aki megteremtett;s a Léleknek, ki az önző embert

és az Egyszülöttnek, kilevette róladpünkösdi tűzzel meghevíti jónak,

a keserű íznek ős halálos átkát;ínséges évben kenyeret adónak, ámen

Pakocs Károly.

Miért szeret ebbe a templomba járni?

Ebben a hónapban Ludman Sándornét, Irénkét kérdeztem meg. Sokan ismerhetik e kedves, törékeny, szemüveges hölgyet, szépen fésült kontyával. 1995-től özvegy, utána költözött, az István útra, abba a házba, ahol leányai laknak. (Három fiúunokája van.) Előtte húsz évig faiskolával foglalkoztak férjével, akit (leszázalékolása után) ő biztatott, hogy tanuljon meg gyümölcsöt oltani (s ez olyan jól ment neki, hogy később csak "aranykezű Sanyikámnak" hívták...). "Bizony a sok munka mellett akkor ritkán jutottunk el templomba, s hiányzott az ünnep az életünkből. Most, ahányszor csak eljövök ide szentmisére, a hétköznap is ünneppé válik. Sok nyitott szívű, barátságos idősebb hívőt találok itt, s jó őket nap mint nap Isten nevében köszönteni, s utána otthonezzel a gondolattal elaludni: "Istenem adj békés nyugodalmat a Föld minden népének! Kezedbe ajánlom lelkemet."

Események templomunkban

Múlt hónap óta1 gyermek kapta meg a keresztség szentségét. Név szerint: Donát Attila. Két halottja volt közösségünknek: Erzsébet és Ilona.

A mi újságunk is kapott meghívót a Média napra, június 13.

Ugyancsak meghívót kaptunk a papszentelésre, Nyíregyházára, június 16-ra.

Úrnapján (17-én), a szokásos módon megrendezzük a körmenetet. 18-án este egy kamara kórus előadását hallgathatjuk meg. Június 21-én az MTV1 vallási műsorához készítenek nálunk is felvételeket. Ezen az estén két új akolitust avat püspök atyánk templomunkban: Báránkó Andrást és Németh Istvánt.

A nálunk szolgáló diakónusok meghívtak az újmiséjükre: 17-én (10 óra) Hajdúszoboszlóra Kerekes László (augusztus 1-től, ő lesz a káplánunk), 23-án (17 óra) Nyírcsaholyba Németh János, 24-én (17 óra) Vásárosnaményba Lengyel József.

24-én délelőtt 9 órakor (tanévzáró) Te Deum és gyermekmise.

30-án, az esti szentmise után, Városunk nevesebb orgonistái adnak orgonahangversenyt új orgonánkon.

Templomunkban is mondanak újmisét: Július 1-én Lengyel József, július 8-án Németh János.

Ifjúságunk nyári tábora Bélapátfalván lesz július 8-15. Az elemista hittanosoké Szilvásváradon, július 15-22.

"A mi családjaink" - Borsován

Egy kissé rendhagyó közösséget mutatunk be ebben a számban. Hogy mitől rendhagyó? Attól, hogy nem évek hosszú sora érlelte eggyé, hanem egy közösen átélt zarándoklat néhány nap leforgása alatt. Egy busznyi ember verődött össze,javarészt plébániánkról, hogy közösen zarándokoljunk Csíksomlyóra, Szűz Máriához. Kicsit tartottam attól, hogy sokak számára nem zarándokút lesz ez, hanem kirándulás, de szerencsére nagyot tévedtem. Igaz, az út folyamán olykor igen oldott volt a hangulat, de az öröm is a Szentlélek ajándéka, és a közös éneklés és nevetés valóban közösséggé kovácsolt minket. 

A család fogalma is új jelentést nyert számunkra. Elterjedt köztünk egy mondás: "a mi családunk..." A mi családunkkal ezt meg ezt csináltuk... Félreértés ne essék! A mi családunk itt azt a családot jelentette, akiknél elszállásoltak minket, ugyanis mindannyiunkat borsovai családok fogadtak be. Ezalatt a pár nap alatt azonban úgy összeszoktunk, hogy mindenki természetesnek vette, hogy a saját családunkként gondolunk rájuk.Egy zászló alatt vonultunk velük a búcsúra, hogy a hagyomány kívánja: elől a férfiak, mögöttük a nők. Ez lett egy újabb, nagyobb magyar közösség.

A csíksomlyói Szűz Mária legnagyobb csodája, hogy megőrzött egy népet a legnehezebb időkben is, s érezhetően most is munkálkodik egységének megőrzéséért.Hisszük: Mária meghallgatta a mi kéréseinket is. 

Mi, akik részt vettünk ezen a zarándoklaton - ezt úgy gondolom, mindannyiunk nevében mondhatom - szeretnénk továbbra is tartani a kapcsolatot egymással és a "kinti" családunkkal. Sokan már bizonnyal elküldtük a köszönőlevelet, a fényképeket, melyeken együtt vagyunk. Várjuk őket ide Debrecenbe, a Szent Család templomba! Ha jönnek, mindannyiunk vendégei lesznek, milyen ünnep lesz egy-egy találkozás!

Hitünkben és magyarságunkban gazdagodván, köszönjük a zarándoklatot neked, mennyei édesanyánk!

„Eljöttünk hozzád, Szűzanyánk,

Hallgass meg minket, s tekints ránk!

Köszöntünk, Somlyó szép Csillaga,

Üdvözlégy, áldott Szűz Mária

Így jártak búcsút őseink,

Téged tiszteltek eleink. Köszöntünk … 

Most mi is kérünk, tekints ránk,

Szent palástodat terítsd ránk!Köszöntünk …

Kegyelmet esdjél lelkünkbe,

Isten áldását éltünkbe!Köszöntünk …

Tarts meg az ősi szent hitben,

Téged dicsérjünk szüntelen! Köszöntünk …

Almási Gábor

Bemutatunk egy családot: A Németh Család

Minden bemutatott családnál elmondhatjuk, így náluk is (talán leginkább), hogy közösségünk egyik meghatározó családja. Az édesapa, Béla - Képviselő Testületünk világi elnöke. Békéscsabai születésű, de jásznak tekinti magát, mert Jászberényben nevelkedett. A helyi Egyetem Klasszika filológiai tanszékén docens, de tanít az egri főiskolán is. Római zarándoklatunkon tapasztaltuk, hogy olyan nyelven folytatja a beszélgetést, amilyen nyelven megszólítják. Tagja templomunk énekkarának és a Monteverdi kórusnak. Az édesanya, Margitka, szintén énekkarunk tagja, a Tóth Árpád Gimnáziumban vezető latin tanár. Több mint 30 tanítványa ment latin szakra. Kis lapunknak is „szülőanyja” és főszerkesztője. Zoli fiuk matematikus, a szegedi egyetemen tanít. Esküvőjükig (Sugárkával) templomunkban kántorizált és tartotta össze az ifjúságot. A kilencvenes évek ifjúsági találkozóinak meghatározó szervezője volt a Szent Annán, Kati húgával együtt. Béla, karvezetés-ének szakos. Nagykátán tanít, de még maga is tanul a Zeneakadémia egyházzene szakán Budapesten. Hétvégén itthon szolgál karvezetőként és kántorként. Hosszúpályiban is ő látja el a kántori feladatokat. Kati harmadéves matematika-német szakos hallgató a Debreceni Egyetemen. Igazában ő a fő kántorunk, hisz a hétköznapi kántori feladatokat ő látja el a szentmiséken és temetéseknél egyaránt. Orgonál, gitározik és szépen, a közösséget vezetve énekel. Az egész család sok-sok ajándékot kapott az Istentől, és valamennyien tudatosan kamatoztatják ezeket az ajándékokat a közösség, közösségünk javára. Még a kápolna idején alakult első családközösség alapító tagjai. Köszönjük őket, a közösségünket építő isteni szeretetnek!

Egy a hónap szentjei közül: Szent Péter apostol

Betszaidában született és Rómában halt meg 67 körül. 

Simon, egy bizonyos Jona (János) fia Betszaidából, a Genezáreti tó partján lévő halászfaluból származott. Házasságkötésekor átköltözött Kafarnaumba, anyósa házába, akit - az evangélium szerint - Jézus csodásan meggyógyított (Mk 1,29-31)

A galileai halász Jézus egyházának sziklaalapja lesz. Jeruzsálemből Rómába kell mennie, hogy a veszélyek közt növekvő Egyház táplálkozni tudjon abból az erőből, amit Péter Jézustól kapott.

Eljött az a nap, amikor Pétert is elfogták, és a Mamertinus börtön sötétjébe vetették. Péter azonban a börtönben is a fény, a szabadság és az élet üzenetét hirdette. Csendes éjszakákon maga előtt látta Mesterét, és hallotta, hogy e szavakat mondja: ,,Amikor fiatal voltál, felövezted magad, s oda mentél, ahová akartál. De ha majd megöregszel, kiterjeszted karod, s más fog felövezni, és oda visz, ahová nem akarod.'' ,,Uram, te mindent tudsz, azt is tudod, hogy szeretlek!'' - suttogta ismételten maga elé. És súlyos napjai telve voltak mély békességgel.

Hetek múlva a bíró elé hurcolták Pétert, aki halálra ítélte. Kihurcolták egy dombra, kemény, éles szegélyű keresztre dobták, amely a földön hevert. Ekkor kérő mozdulatot tett az apostol: ,,Barátaim, tegyétek meg nekem azt a kedvességet, hogy fejjel lefelé feszíttek keresztre!'' - mert alázatosságában nem tartotta magát méltónak ugyanarra a halálra, mint amelyet a Mester viselt el.

Simon, Jónás fia meghalt, Péter azonban nem halt meg. Utódjában, Linusban Krisztus helyettese ismét ott állt a katakombákban, és hirdette Urának boldogító üzenetét.

Petrik János

Gyermekeinknekegy kis feladat

Az előző rejtvény megfejtése: APOSTOL, mindenki jó megoldást küldött be! Nyertesek: Fekete Tamás, Németh István és Petrik Andrea. Gratulálunk!

E havi rejtvényünk:Keresd meg és húzd ki (bármilyen elrendezésben) a táblázatból az alábbi szavakat: őz, nyár, kő, ajtó, falu, betű, fej. A megmaradt betűkből olvasható össze a megfejtés. 
Z
L
Ű
N
Y
Á
R
Ő
F
E
T
A
J
T
H
A
J
G
E
Ó
Á
L
E
Y
B
Z
L
U
F
K
Ő
E
A
A
K
A
N
R
Ú
N

Itt a vakáció!

És felcsattan a gyermekének, 

fölbúg az orgona:

Jövel Szentlélek! - vigyél el a nyárba,

hol égig ér a játék palotája,

szabadság otthona.

(Nem a plébános! Fodor András: Pünkösd - részlet)


Egy csepp derű - felnőttnek sem árt

Állítólaga zeneszerző, Bárdos Lajos kisfia imádkozott így néha étkezés előtt: "Édes Jézus, légy vendégünk, edd meg, amit adtál nékünk..."