TÓCÓI HARANGSZÓ
A Szent Család Templomból
6. évfolyam 1. szám - az Úr 2005. évének január havában.

Zsoltárról- Zsoltárra

A Zsoltárok könyve (Liber psalmorum) végleges formáját a Kr.e. 3. sz.-ban nyerte el, jóllehet legtöbb darab sokkal korábbi, a Dávid nevéhez kapcsolhatók Kr.e 1000 körül keletkezhettek. Már a zsidó istentiszteletnek is fontos eleme, s az egyház kezdettől fogva ima- és énekeskönyvként használja őket. A zsoltár két, esetleg három párhuzamos tagból álló versek sorozata, szervezőelve a gondolatritmus. Az apostoli időkben az egész közösség együtt énekelte a zsoltárokat a katekumenekkel. A középkori miseliturgia szerint a bevonuláskor, az olvasmányok után, felajánláskor és áldozáskor is volt zsoltár. A zsoltározás különféle formáit lassanként fogjuk bemutatni, s minden alkalommal választunk egy-egy zsoltárrészletet (ritkábban egy-egy teljes zsoltárt), hogy minél tudatosabban ízlelgethessük szépségüket, s minél lelkesebben énekeljük őket. Elsőként a méltán híres 23. (22.) zsoltárra esett választásunk. Itt a legteljesebb az ún. pásztor-metafora: Vallomás ez a túlcsorduló boldogságról, milyen biztonságot nyújt az Úr, mint jó pásztor, egyenként az ő népe minden tagjának. Sok zsoltárra – erre is – érvényes a nézőpontváltás: először 3. személyben beszél a pásztorról (aki zöldellő réteken legelteti), majd bizalmasan fordul vendéglátó Urához (pl. számomra asztalt terítettél stb.):

Az Úr az én pásztorom, nem szenvedek hiányt,

Zöldellő réteken legeltet, a nyugalom vizéhez terel és felüdíti lelkemet.

Az igaz úton vezérel nevéhez híven.

Ha sötét völgyben járok is, nem félek a bajtól, hisz te velem vagy.

Botod, pásztorbotod biztonságot ad.

Számomra asztalt terítettél, ellenségeim szeme láttára.

Fejemet megkented olajjal, s poharam színültig töltötted.

Kegyelmed és jóságod vezet életemnek minden napján,

S az Úr házában lakhatom örök időkön át.(Dr. Gál Ferenc fordítása)

Események templomunkban

Az új naptári évben is hasonló lesz a szentmisék és az események rendje templomunkban: minden hónap első vasárnapján keresztelés, második vasárnap a mise után rövid szentségimádás, a harmadik vasárnapra jelenik meg a Harangszó, az utolsó pedig ifjúsági mise. Az első vasárnapon a Rózsafüzér Társulat tagjai számára titokcsere, a szombat és vasárnapi szentmisék után énekkari próba. Minden hétfőn fél 5-kor a Mária Légió tagjai együtt imádkoznak. Hétköznapokon este 6-tól kezdődnek a szentmisék (általában hétfőnként csendesek, a többi napon orgonásak), minden hónap 27-én a Mónika közösség emlékmiséje.

A hétközi szentmisék felajánlását lehet kérni elhunytjainkért és különféle szándékokra.

A vízkereszt vasárnapján szentelt vízből lehet vinni családunk számára a hittanteremből. Szép régi szokás ebben az időszakban a házszentelés, amit a család maga is elvégezhet. Akik lelkipásztori látogatást kérnek, beszéljék meg az időpontot, és valamelyik atya szívesen felkeresi és megszenteli otthonukat.

A szökőár károsultjainak megsegítésére szervezett országos gyűjtésből plébániánk közössége is derekasan kivette részét: itt a Tócóskertben 170e Ft.,Hajdúsámsonban 42e Ft. gyűlt össze. Köszönjük a nagylelkű hozzájárulást!

A hagyományoknak megfelelően január 3. hete Debrecenben is ökumenikus imahét. A város krisztushívői szemmel láthatólag kedvelik ezeket az alkalmakat: a kiválasztott templomok mindig zsúfolásig megtelnek. A részletes program a hirdetőtáblán található, minden este 5 órakor kezdődik a közös imádság, igehirdetés, ének. Kedden a Mester utcai református templomban a két tócóskerti énekkar is újból szolgál. Ha megismerjük egymást, megtanuljuk egymást tisztelni, másságunkban is elfogadni, ez – a bennünket körülvevő, gyakran ellenséges környezetben – nem kis dolog. 

Rövid az idei farsang, igyekezzünk környezetünkben, iskoláinkban úgy irányítani, hogy az ilyenkor helyénvaló vidám, hangos mulatságok ne nyúljanak bele a böjti időszakba. Templomunk hagyományos farsangi bálja február 5-én lesz a Margit téri (Kazinczy) iskolában. Az előző évekhez hasonlóan közösségeink színes programokkal készülnek, aki akar, jelmezbe öltözhet. Tombolatárgyakat és bármilyen segítséget szívesen fogadunk. Asztalt előre is lehet foglalni Kind Imrénél, korhatár nincs. Hívjuk barátainkat, ismerőseinket, hozzunk némi harapnivalót és – jó kedvünket!

Az adóbevallások készítése közben ne feledkezzünk meg az 1%-ok felajánlásáról!

2005. nyarán (június vége, július eleje) egyházközségünk nagy zarándoklatot tervez (Taize – Lourdes – Fatima) – érdemes rá spórolni! Az oda utat autóbuszon, a vissza utat repülővel tervezzük, így előreláthatólag 12 napos lesz az út. Előzetes becslés szerint 150e körül lesz a fejenkénti költség.

új esztentőben, új szívekkel

…dicsérjük Jézust énekekkel! Szép újévi énekeink felkeltik bennünk a megújulás vágyát. S az elmúlt év egy-két kudarca után szükségünk is van erre a megújulásra. Hitünk egyik legnagyobb ajándéka, hogy nem történhet velünk akkora rossz, ami után ne jönne jó, nem követhetünk el akkora bűnt, amelyből ne nyernénk bocsánatot, nem eshetünk el annyira, hogy ne tudnánk lábra állni. „…akik az Istent szeretik, azoknak minden a javukra válik.” (Róm.8,28) Még ha pillanatnyi csalódásunkban, bánatunkban nem is értjük, hogyan. Talán holnap már megértjük. Talán még ebben az évben. Hiszen nagy ünnepeink végén mindig bizakodva énekeljük: „… Hozz reá víg esztendőt! Megbűnhődte már e nép. A múltat s jövendőt!”

Miért szeret ebbe a templomba (is) járni?

Kicsit rendhagyó ez a bemutatás: Pappné Bárd Klára ugyanis a Halleluja kórus tagja. (Kétszeri közös éneklésünk, illetve az azt követő agapé adott alkalmat a beszélgetésre. Nos, úgyis most következik az ökumenikus imahét, e számunkban több példát is találunk rá, hogyan működik ez nálunk a gyakorlatban.) Hárman is vannak katolikusok a kórusban, ő egyikük. Mindannyian itthon érzik magukat templomunkban, a szentmisébe aktívan bekapcsolódnak. Klárát arról kérdeztem, hogyan került kapcsolatba a másik tócóskerti templommal. „Óvodapedagógus vagyok, a Gyermek Rehabilitációs Központban dolgozom. Másfél évig volt alkalmam játszóházat vezetni a református templomban, természetesen a szabadidőmben. Nagyon szerettem ezt a munkát: sok-sok kisgyerekkel, szülővel ismerkedtem meg, igazi barátokra találtam. Így, mikor megszűnt ez a lehetőség, Jenei tiszteletes ajánlotta, hogy kapcsolódjam be az énekkar munkájába. Első perctől örültem, mikor a két kórus felvette a kapcsolatot, s elkezdett együtt énekelni. Keresztapám Dr. Bárd János, püspök volt Kalocsán, én katolikusnak vallom magam (ha tehetem misére is elmegyek), de az ökumenizmus híveként, barátaimhoz ragaszkodva ahhoz a kórushoz tartozom, ott dicsérem Istent énekekkel.” 

Bemutatunk egy családot: Bárány Ferenc és családja 

Örvendetes (de lehetne általánosabb) dolog, hogy a fiatal nemzedékek új katolikus családként gyarapítják plébániánk közösségét. Most éppen ilyen példáról van szó. Két éve már bemutattuk Bárány András családját, ő énekkarunk basszus szólamának oszlopos tagja.

Mivel két idősebb fia azóta is családostul rendszeresen jár templomunkba, most a fiatalabbikra, Ferencre esett választásunk. Bárányék 1996-ban költöztek Debrecenbe Újfehértóról. Ferenc ekkor már egy éve ismerte későbbi feleségét Papp Erzsébetet, aki szintén Újfehértón élt, s nemsokára ő is rászánta magát a költözésre. Munkát is kapott, először a Baromfifeldolgozónál, majd a Kazinczy iskolában. Ferencnek mint kőművesnek sem volt nehéz munkát találni, ám templomunk építéséhez fűzik legkedvesebb emlékei. Már a telket is vigyázva őrizte, az építkezésben pedig részt vett a külső és belső munkákban egyaránt egészen a befejezésig. Bátyja (ifj. Bárány András) példáját követve (aki elsőként kötött házasságot a mi templomunkban), 2002. augusztusában ők is itt esküdtek örök hűséget Erzsikével. Ő ugyan református, de kezdettől fogva ebbe a templomba járnak. Különösen mióta megszületett kisfiuk 2003 januárjában. A gyermek április 6-án nálunk kapta meg a keresztségben édesapja nevét a vasárnapi szentmise keretében. Édesanyja még otthon van vele, s hűségesen hozza Ferikét vasárnap a szentmisére, hétköznap a játszótérre, így aztán szinte második otthonuk ez a templom. Amikor bátyja is itt van iker kislányaival (no és természetesen a nagyszülők) szinte egy egész padsort megtölt (a belépőknek jobb oldali hátsó fertályban) a Bárány család. Isten tartsa meg őket erőben, egészségben!

Egy a hónap szentjei közül: Pennaforti Szt. Rajmund
Rajmund nemesi család sarjaként Aragóniában, egy Barcelona közelében álló várban született Korán a barcelonai székesegyházi iskolába került, majd pappá szentelték. Kezdetben a székesegyházi iskolában tanított, majd Bolognában a római és az egyházi jog jelentős tudósait hallgathatta. Hat évet töltött jogi tanulmányokkal. Akkoriban minden doktornak megvolt a joga, hogy előadásokat tartson, ha megfelelő termet és tanítványokat tudott szerezni. Rajmundnak az volt a véleménye, hogy a tudományt nem szabad pénzért árulni, és tanítványaitól nem kért tandíjat. Ennek következtében sok diák vette körül, Bologna városi vezetősége pedig gondoskodott a megélhetéséről.

Bolognai működésének gyümölcseként tartják számon az 1218-ban írott Summa iuris (A jog Summája) című művét. 

Barcelona püspöke rávette a fiatal tudóst, hogy térjen vissza spanyol hazájába. Otthon Rajmund egy ideig székesegyházi kanonokként szolgált, és bizonyos egyházkormányzati feladatokat látott el. 1222-ben azonban, miután lemondott minden káptalani méltóságáról és javadalmáról, fölvette a domonkosok rendi ruháját.

IX. Gergely pápa berendelte a kúriába, így akarata ellenére Rómába kellett mennie. A hivatali tisztségek mellett a pápa személyi gyóntatója lett. 

1238. május 24-én Bolognában egybegyűlt a domonkos rend nagykáptalanja, általános rendfőnökké Rajmundot választották, de hamar átadta ezt a megbízatást.

Életének maradandó emléke a kánonjogi tudomány fejlődésére gyakorolt hatása, és példaadása, ahogyan ismételten elhárított magától ragyogó ajánlatokat, csak hogy egyszerűségben és szeretetben végezhesse apostoli munkáját. 

Közel 100 éves korában halt meg Barcelonában, 1275. január 6-án. VIII. Kelemen pápa avatta szentté 1601-ben. 1647 óta Barcelona városának védőszentje. 

Petrik János

Szép gondolat:

Sehol sincs otthon az, aki bárhol otthon van.(Seneca)

Gyermekeinknek- egy kis feladat

Az előző számunkban feltett kérdésre könnyű volt válaszolni bárkinek, aki már részt vett betlehemes játékban (vagy csak látott már ilyent): az öreg pásztor nagyot hall, s ebből számos humoros „félrehallás” származik. Új kérdésünk. Hány edény vizet változtatott át Jézus borrá a kánai menyegzőn, s mi célra voltak azok odakészítve? 

Egy csepp derű - felnőttnek sem árt

Az oroszok elhatározzák, hogy nem őrzik tovább Sztálin bebalzsamozott múmiáját, inkább elárverezik. A kikiáltó az érdeklődők között észrevesz a teremben egy csoport izraelit. „Uraim, önök akár el is mehetnek. Úgysem kapják meg a múmiát, bármennyit ajánlanak érte. Önöknél már egyszer feltámadt valaki!”