TÓCÓI HARANGSZÓ
A Szent Család Templomból
6. évfolyam 4. szám - az Úr 2005. évének április havában.

Zsoltárról zsoltárra

A 114 (113a) zsoltár a Húsvéti ének címet viseli. A 113-118. zsoltárok az ún. Hallel azaz dicsőítés, amit nagy ünnepeken, különösen az egyiptomi kivonulás ünnepén (a zsidó húsvéti ünnep) énekeltek, mint ezt Máté is megemlíti: "Ezután elénekelték a zsoltárt és kimentek az Olajfák hegyére." (Mt.26,30) A 114. zsoltárt egyes fordítások egybeolvasztották a következővel, pedig tartalma különböző. A természet megrendülése az Egyiptomból való kivonulást kísérő jelek sorozata:

(Alleluja!)

Amikor Izrael kivonult Egyiptomból,Mi lelt, tenger, hogy elfutottál?

Jákob törzse az idegen nép közül:Jordán, miért vetted visszafelé utad?

Akkor Juda lett a szentélyeHegyek, mért ugrándoztok, mint a kosok?

és Izrael az országa.s ti halmok, mint a kisbárányok?

A tenger meglátta és elfutott,Föld, rendülj meg az Úr színe előtt,

a Jordán visszafelé vette útját.Jákob Istenének szent arca előtt,

A hegyek ugrándoztak, mint a kosokaki tóvá változtatta a sziklát,

a halmok, mint a kisbárányok.s a követ buzogó forrássá.

Események templomunkban

Három gyermeket - Anett, Fruzsina Nóra és Martin Ákos – fogadott be közösségünk a keresztség által az egyházba.

Balogh Andrásné Barna Mária temetésén pedig (sajnos nem ez az általános), a hozzátartozók az imákba, énekekbe is bekapcsolódtak.

Közösségünk tagjai is feszült figyelemmel és imádsággal kísérték Szentatyánk végső napjait, s az érte mondott szentmisére (éppúgy, mint a Szent Anna templomira) szép számmal összegyűltünk. Mindenkinek ajánlom szíves figyelmébe az Új Ember róla szóló számát!

Fatimai zarándokutunkra a jelentkezéseket lezártuk, ha a jelentkezők közül valaki visszavonja a jelentkezését, csak akkor tudunk újabb jelentkezőt elfogadni. Ha bárkinél, valamilyen akadály merül fel, azonnal szóljon, mert minden visszamaradó, a többiek költségeit növeli. A befizetendőkről később adunk tájékoztatást.

Szubjektív gondolatok a Szentatyáról 

Senki sem lehet vele szemben elfogulatlan. Ahogy a szenvedésben, úgy ebben is hasonult Jézus Krisztushoz földi helytartója. Íme az ember, akivel szemben senki nem lehet közömbös. 

Meghalt a pápa, és el is temettük, olyan méltósággal, ami kijár egy szentnek, és kijár egy nagyszerű vezetőnek, mégis olyan egyszerűséggel, ami igazán illett hozzá.

Néhány napig csak rá figyelt a világ. Megkockáztatom, többet foglalkozott vele a média végóráiban, mint egész életében, én pedig, mint örök gyanakvó, és a kákán is csomót kereső, kihegyeztem a fülem a mellékzöngékre. Ki mit mond vajon róla? Vártam, hogy kritizálják, mind őt, mind tetteit, mind egyházát, s magam is meglepődtem, hogy ez egyszer nem ez történt. Még az egyházzal korántsem szimpatizáló emberek is elismerően szóltak róla, a XX. század egyik legnagyobb - ha nem a legnagyobb - humanistájának nevezték. Nem találtak foltot rajta.

Azért az ízléstelenség mindig talál utat magának. "Meghalt a király, éljen a király!", kiáltozta régebben a tömeg az uralkodó halálakor, és talán ott meg is volt ennek a helye. Annál bántóbbak a következő pápa személyére irányuló spekulációk. A szentatya még el sem távozott közülünk, máris azt lehetett hallani/olvasni lépten-nyomon, hogy a következő pápa tán afrikai, vagy dél-amerikai lesz stb. Nem mintha ilyen gondolatok a mi fejünkben nem fordultak volna meg, de leírva, kimondva mégis bántó, legalább olyan bántó, mint mikor az örökösök a nagyapó halálos ágyánál vitáznak a koncon. 

Nos, a szentatya elment. Idáig érte imádkoztunk, mostantól lassacskán hozzá fogunk. Az egyház további sorsát pedig bízzuk nyugodtan a Szentlélekre, mert nélküle bármit teszünk is, az semmit sem ér. Nélküle az egyház csak jól-rosszul működő apparátus lenne, vele pedig szent volt még a Borgia pápák vezetése alatt is.Almási Gábor

A következő napokban ül össze a konklávé (a pápaválasztó bíborosok). Imádkozzunk, hogy egyházunk új vezetője, akit a Szentlélek sugallatára megválasztanak, élvezve az egész egyház imatámogatását, Európa katolicizmusának új lendületet adjon.

Miért szeret ebbe a templomba járni?

Nagy Istvánné, Marika görög katolikus, de - 1997 óta, mióta a Tócóskertbe költözött - rendszeres látogatója templomunknak. Ő az a Marika, aki útbaigazította a nagyváradi Szász Margitot, amikor templomot keresett. Most is egymás mellett ülnek. "Tudta, kihez kell fordulni... Az ünnepiek közül talán csak a templomszentelési misén nem voltam itt - kezdi a beszélgetést - mert akkor épp az unokámra kellett vigyázni. Azóta szombatonként és vasárnaponként rendszeresen eljövök, sőt, ha csak tehetem, hétköznap is. Egyszerűen belső késztetést érzek, mindig várom a mise idejét, nyugalmat találok itt. 18 éve élek egyedül - a férjem meghalt 49 éves korában - s az óta a templomban, az imában, a Biblia olvasásában, egyszóval Istennél találok nyugodalmat. Rajta kívül a családom tölti ki életemet: fiamnak, Istvánnak két nagylánya van. Ők reformátusok, a református általános iskolába jártak, a kisebbik, nagy örömömre, most jön ide a Medgyessy Gimnáziumba tanulni - így még gyakrabban találkozhatunk. A lányom, Tünde egy 7 éves kisfiú és egy 4 éves kislány után most várja harmadik gyerekét (újra kisfiút) júniusra. Ez a család görög katolikus. Mindannyian imádjuk Istent!

Bemutatunk egy családot: az Abuczky Család

Abuczkynét, Margitkát már megismerhettük az újság egy korai számából (jellegzetes, állandó résztvevője volt már a kápolnai szentmiséknek), ám örömmel tudtam meg, hogy népes családja több tagjával családként tartjuk őket számon. Jó messziről, a Zala megyei Jánosházáról került Debrecenbe (jómagam emlékszem, mikor Rómába utazva áthaladtunk ezen a vidéken, milyen meghatott boldogsággal mutatta nekünk szülőföldjét...) "20 éves se voltam, féltettek is a szüleim, a plébánosom, mi lesz, ha elkerülök a kálvinista Rómába. De én mondtam, ne izguljatok. Jó előre tisztáztam (bár egri ismeretségünk után erős szálak kötöttek Lacihoz), ha gond lesz a családban abból, hogy én katolikus vagyok, el se jövök. Nem lett gond, bár elkélt az otthoniak imája." A Szent Annában esküdtünk, itt keresztelték a lányokat: Zsuzsát (már két hetes korában, mert az apja sürgette) majd 7 évvel később Erikát, itt is bérmálta őket Gyulay püspök úr. Mára már nekik is családjuk van: Zsuzsának két fia (a 18 éves Tamás és a 15 éves Márk) Józsán még most is jár hittanra (épp a hajdan tócóskerti Berkiné Ilikéhez). Zsuzsa tagja a józsai templom képviselő testületének (férje neki is református). Erikát családjával együtt Sárospatakra vetette a sors: itt három unoka van: Zsófi 6, Nóra 4, Máté pedig 2,5 éves. Édesanyjuk tanul is mellettük, nem csoda hogy elkél a nagymama segítsége - ha jön a segélykérő telefon másnap már utazik is Margó. A gyerekek sose fárasztják, hisz csecsemős gyermekgondozóként élte le munkáséveit (utoljára itt a tócóskerti bölcsődében). Jó látni, hogy a kisebb unokák egyre gyarapodó tudása Istenről, a hitről is szól, már a kis Máté is ezt kérte a karácsonyi időszakban tőle: "Most a pásztorosat énekeljük!" Margitkának, sok dolga mellett, a mások gyermekeire is jut ideje: vigyáz egy négy gyermekes kismama csemetéire, s rendszeresen küld ajándékot karácsonyra annak a gyimesi kisleánynak, akinek családjával zarándoklatunk alkalmával kötött barátságot. 

Tavaly férjével két templomban is megünnepelhették 40 éves házassági évfordulójukat. "40 év imádsága végre beérett." - Margó szeme mosolyog. - "Végre együtt járunk templomba, amit annyira kértem a Jóistentől. Többnyire itt kezdjük a 9 órai szentmisével, s együtt sétálunk át az István úti református templomba. Most már Lacinak is hozzátartozik az ünnephez az istentisztelet, még ha rossz is az idő..." 

Annyi imádkozni és izgulni való van: hogy felvegyék az unokákat bölcsödébe, s megfelelő iskolába (Zsófit nem vették fel a reformátusba, nem volt hely, de Márkot a Pallagi Szakközépbe igen. Tamás már 4-es a Mechwartban, de még két évig ott tanul tovább.) Margó most épp a Szentföldre készül zarándoklatra...

Egy a hónap szentjei közül: Canterbury Szent Anzelm

Anzelm 1033-ban a felső-itáliai Aosta városában született. Anyja, nemesi származású, lombard volt. Szülővárosában nevelkedett, ahol mintegy 1056-ig töltötte fiatalságát. 

Elég korán hajlamot mutatott a szerzetesi életre. Miután meghalt édesanyja, akit nagyon szeretett, összeveszett apjával, és egyszer s mindenkorra elhagyta Aostát. A következő három évben nyughatatlan vándoréletet élt, egy ideig bizonytalankodott hivatása felől, azután 1060-ban szerzetbe vonult.

Legkorábbi írásai az Isten lényegéről és létezéséről írott két értekezése. Majd az igazság, az igazságosság és a szabadság közötti viszonyt kutatta. Írt egy logikai bevezetést is, amely erősen Arisztotelész filozófiájára hagyatkozik. 

1093-ban Canterburyben érsekké szentelték. Ezután az Anglia királyaival vívott kemény harcok évei következtek. Ekkor következett első száműzetése: csak 1100-ban térhetett vissza Angliába. Amikor érvényesíteni akarta a pápai rendeletet a hűbéri eskü és a laikus invesztitúra ügyében, összeütközésbe került az új uralkodóval, I. Henrikkel. 1103-ban újból száműzték. Anzelm ezekben a harcokban az alapvető elvi kérdésekben rendíthetetlen szilárdságot tanúsított. 

Kortársaira igen nagy hatást gyakorolt leveleivel, imádságaival és beszélgetéseivel. Anzelmet gyakran a skolasztika atyjaként emlegetik, de tudnunk kell, legtöbb munkáját szerzetes barátainak írta, hogy választ adjon konkrét kérdéseikre: bátran hozzányúl az alapvető problémákhoz; meg van győződve, hogy a dogmatikai igazságokat értelemmel meg lehet érteni. 

Bár Anzelm sohasem volt népszerű szent, kortársait megragadta, és még most is hat azokra, akik műveit olvassák: teológiai látásának szépsége és világossága, imádságainak hatásos ékesszólása és vonzó jelleme. Nem alaptalanul mondta róla egyik tanítványa, hogy ő volt: ,,korának legszeretetreméltóbb embere az egész földön''. 

Ünnepét a római naptárba 1688-ban vették föl, április 21-re.Petrik János

Szép gondolat

 Nemes Nagy Ágnes: A tárgy fölött

Mert fény van minden tárgy fölött.fénysapkában 92 elem,

A fák ragyognak, mint a sark-körök.mind homlokán hordozva mását -

S jönnek sorban, derengő végtelen,hiszem a test feltámadását.

Gyermekeinknek- egy kis feladat

A múltkori megfejtés: a virágvasárnapi barkát elégetik s hamu lesz belőle a jövő évi hamvazószerdára. Megfejtés nem érkezett be! Új kérdésünk hányadik pápa volt II. János Pál, s hová temették? 

Egy csepp derű - felnőttnek sem árt

A tisztelendő úr a templomban nagyon elnyújtja a prédikációt. Egy idő után odamegy hozzá az egyházfi a kulcsokkal, és ezt mondja: Atya, a többiek már elmentek, én is megyek haza, ha betetszik fejezni, tessék bezárni a templomot.