TÓCÓI HARANGSZÓ
A Szent Család Templomból
6. évfolyam 5. szám - az Úr 2005. évének május havában.

Zsoltárról zsoltárra

Ez alkalommal a 112. zsoltárt választottuk. A zsoltáros a hívő embert jellemzi: olyan, aki jelen van mind Isten, mind a felebarát számára. Ez az egyetlen zsoltárhely, ahol ez a két követelmény ilyen közvetlenül, egyetlen parancsban fogalmazódik meg (előrevetítve a főparancsot). Formai érdekessége ennek a zsoltárnak, hogy ún. alfabetikus zsoltár, miden fél vers a héber ábécé soron következő betűjével kezdődik (ez a szöveg megtanulását könnyítette meg)


Boldog ember, aki féli az Urat,

akinek öröme telik törvényében.

Törzse hatalmas lesz a földön,

áldás van az igazak nemzedékén.

Házát bőség és gazdagság tölti el,

igazsága megmarad örökre.

A jóknak világít, mint fény a sötétben,

kegyes, igazságos és irgalmas.

Jó annak, aki gyakorolja az irgalmat,

aki szívesen ad kölcsön,

és tetteit az igazsághoz szabja.

 

Nem tántorodik meg soha,

az igaz örökre emlékezetben marad.

Rossz hírtől nem kell félnie,

bátorsága szilárd, mert az Úrban remél.

Szíve nyugodt, nem ismer félelmet;

ellenségei szégyenben maradnak.

Osztogat a szegénynek és adakozik,

igazsága megmarad örökre,

ereje dicsőségesen fölemelkedik.

A gonosz rettegve látja ezt,

fogát csikorgatja és eltűnik,

a bűnösök öröme szertefoszlik.

Események templomunkban

Anyák napján egy kislánynak, Zorának volt a keresztelője. 

Bizonnyal észrevették a kedves hívek, hogy az utóbbi időben is szépült, gyarapodott templomunk: a húsvéti gyertya új, a szentély bútoraival azonos stílusú tartót kapott, az oltáron pedig szép nagy (Korondról hozott) kereszt áll. A korábbi,(Rómából hozott) a hajdúsámsoni templom oltárára költözött.

A hó végi vasárnapi misén bemutatkozott templomunk alakuló ifjúsági zenekara, van már némi felszerelésük, s reméljük, a jövőben ez még gyarapodik: kívánjuk, hogy lelkesedésük, szorgalmuk kitartson, s a maguk stílusában dicsőítsék Istent új énekekkel!

Amint közeleg plébániánk nagyszabású nyári zarándoklata, még mindig gazdagodik a program: a Lisszabontól Barcelónáig tartó út néhány emlékhelyével: (Avila, Montserrat, Manrésa) Így egy nappal később érünk haza (június 30-án), s a repülő Barcelonából indul. Itt tájékoztatjuk a zarándokokat, hogy mindenki szerezze be a TB-nél az E111-es nyomtatványt, ez helyettesíti az EU országokban a TB kártyát!

Szerkesztőségi felhívás

Immár 56-odjára megjelenő kis újságunk eddigi számaiban elég jelentős mennyiségű anyag gyűlt már össze ahhoz, hogy lassan egy évkönyvben, egy "Tócói krónikában" gondolkozzunk. Ennek elsődleges célja lesz a lakótelep plébániájához tartozó, magukat idetartozónak valló családok, közösségek, személyek fényképes és szöveges bemutatása - elsősorban azért, hogy egymást ilyen módon is megismerhessük. Ebből következik, hogy egyrészt, a már eddig bemutatott közösségekről, családokról, személyekről fotót szeretnénk készíteni, akik pedig még bemutatásra várnak szeretnénk őket megtalálni. Legalkalmasabb, ha Kind Imrénél ők maguk jelentkeznek vagy felhívják a figyelmet, ha valakiről tudnak, s mi megkeressük őket. Tisztelettel kérjük, ne utasítsák vissza ezt a lehetőséget! A kötet végére egy névjegyzéket tervezünk, ebben is segítsenek, hogy minél teljesebb legyen! Természetesen kerül a krónikába egyéb szívet-lelket tápláló - régi és új - olvasnivaló is. 

Ez a munka minden bizonnyal hosszú időt vesz igénybe - addig azért (az eddigiekhez hasonlóan) minden hónapban megjelenik majd a Harangszó - s az évkönyv elkészülte után fogja arculatát megváltoztatni...

Előre is köszönjük mindenki segítségét, aki valamilyen módon bekapcsolódik munkánkba. 

Szubjektív gondolatok a Szentatyáról - Almási Gábortól

"Habemus papam!" - van pápánk, XVI. Benedek. Amikor meghallottam ezt a nevet, a pápák könyvéből végigolvastam az összes eddigi Benedek pápa (és ellenpápa) életrajzát, hogy megértsem, mely nyomvonalat kívánja követni új szentatyánk. Az életrajzok alapján úgy gondoltam, a tudós pápák sorát szeretné gazdagítani. Később megtudtam, hogy részben igazam volt, mert a szentatya nem csak XIV. és XV. Benedek tapasztalatára, műveltségére és képzettségére gondolt névválasztásánál, hanem Szent Benedekre, Európa védőszentjére is. Ma, amikor Európa egyre inkább missziós területté válik, valóban fontos, hogy olyan pápánk legyen, akinek különösen fontos Európa kereszténysége, és a keresztény Európa. E kettő sajnos külön fogalom, mert – bár élnek keresztények Európában -, Európa nem keresztény többé. Jó tudni azt is, hogy olyan szentatyánk van, aki szereti Magyarországot, és Szent István királyunk Intelmeit rendszeresen olvassa. Amikor 1998–ban, a Szent István Társulat fennállásának 150 éves évfordulóján Stephanus-díjjal tüntették ki, szent királyunkat a keresztény Európa egyik alapítójának nevezte, és büszkén vette át a díjat. Jó lenne, ha mi is büszkék tudnánk lenni keresztény gyökereinkre, és –bizakodva írom le-, keresztény jövőnkre is!

Miért szeret ebbe a templomba járni?

Egy hétköznapi szentmise után beszélgettem Pósán Miklósnéval – sajnos csak egész röviden. Siet, mondja, "messze" lakik ő innen, az István út elején. Két éve költözött ide Nyíradonyból, azóta gyakori látogatója templomunknak. Vasárnap a görög katolikus szentmisére jár, hétköznap is eljön, amikor csak teheti (már 80. évét töltötte!) a "drága Szűzanyához", hogy imádkozzon családjáért, szeretteiért (két unokája van). Isten tartsa meg még sokáig köztünk!

Almásiné Németh Katalin 

Bemutatunk egy családot: a Leiter Család

Mikor ezt a családot kiválasztottam bemutatásra, meglepődtem, de még inkább megörültem, hogy épp az ő kislányukat fogják keresztelni május első vasárnapján. A különleges nevű, alig 4 hónapos Zorát nem csak a keresztelési szentmisén volt alkalmunk látni: édesanyjával és bátyjaival itt van közöttünk kockás babakocsijában vasárnapról vasárnapra előtte is, azóta is. Édesanyjuk, Leiterné Kovács Klára mondhatni hivatásos családanya három gyermekével; csak a fiúk születése előtt dolgozott valamit a szakmájában. Geszterédi születésű, de érettségi óta nem került haza. A fiúk már nagyok: Imre épp most végezte el az általános iskolát, jövő tanévtől kezdve Böszörménybe jár majd szakközépiskolába környezetvédelmi szakra. Konrád is 13 éves, jövőre lesz hetedikes. Annál büszkébbek húgocskájukra, akit szemlátomást máris megkedveltek. Az édesapa is Imre (az ő nevét kapta az elsőszülött fiú) ebesi születésű, református. Gépkocsivezető, s így bizony kevés időt tud tölteni családja körében, pedig értük él, értük dolgozik, mindene ez a szépen gyarapodó család. 1990-ben esküdtek, sajnos, nem köthettek egyházi házasságot, mert Klárának volt előtte egy rövid életű házassága templomi esküvővel. Bizony nagy bánata, hogy nem járulhat szentáldozáshoz. Annál inkább igyekszik a gyerekeket vallásosan nevelni: a fiúkat hittanra járatja, Imre már bérmálkozott is nálunk, Konrád még csak elsőáldozó volt. 

A családot erős szálak fűzik a nagyszülői házakhoz: az iskolai szünetekben, de gyakran egy-egy hétvégén is sok időt töltenek Geszteréden, akkor aztán csinálnak mindent sorban: kapálnak, állatokat gondoznak, és persze vasárnap a papával mennek templomba. Nagyanyjuk mélyen vallásos, búcsújáró asszony. Volt már Lourdes-ban, Fatimában. Az egész család szeret utazni: voltak már Ausztriában, Németországban, Svájcban. Most ugyan a kis Zora miatt egy ideig nem gondolhatnak közös messzi útra, de ez egyáltalán nem baj. 

Adja Isten, hogy ezek a gyerekek továbbra is ilyen szeretetben, Istennek tetsző módon növekedjenek családjuk körében...

Egy a hónap szentjei közül: Nepomuki Szent János

Neve jelentése héberül: Isten kegyelme, Isten kegyelmes.

1350 körül született a cseh erdős hegység pilseni járásának Pomuk nevű piciny falujában, szegény családból. Csecsemőkorában súlyos betegsége miatt szülei megfogadták, hogy felgyógyulása esetén papnak fogják nevelni. Felgyógyult, és Prágába került. Jogot tanult, majd pap lett, azonban életéről csak a vértanú-legendájából ismerünk pontos adatokat. Prágában népszerű hitszónok volt, érseki titkár, azután kanonok, majd általános érseki helynök lett.

Később egy sikeres böjti beszédsorozat eredményeképpen IV. Vencel király udvarába került, itt a szerepe a szegényekről való gondoskodás volt, a szegények "alamizsnás ember"-nek nevezték. Mindenki hozzá fordult ügyes bajos dolgával, és ő örömmel foglalkozott a sok kéréssel. Johanna királyné Jánost választotta lelki atyjának. János az Egyház érdekeit védelmezve szembe került a királlyal, ezért több főpappal együtt a király elfogatta és megkínoztatta.

Vencel király hirtelenharagú, kíváncsi és féltékeny ember volt. Faggatni kezdte Jánost, hogy miről beszélgetnek a gyónáskor. János a gyónási titokra hivatkozva azonnal visszautasította a kíváncsi kérést. Nem használt sem ígérgetés, sem fenyegetés. Kínvallatásra ítélte dühében a király, de a gyónásból egy szót sem tudtak kiszedni a papból. Ekkor a szentet összekötözve éjjel a Prágán átfolyó Moldvába dobták 1383-ban. A prágaiak kihozták a vízből a holttestet, és elégtételt követeltek az "alamizsnás atya" haláláért a királytól. A király a Szent Vitus székesegyházban temettette el a vértanút, mégpedig a legnagyobb ünnepélyességgel.

Tisztelete a középkorban gyorsan terjedt el Közép- és Kelet-Európában. A prágai Károly-hídon 1638-ban állították fel szobrát, ennek mintájára mindenfelé emeltek hasonló szobrot tiszteletére. Legtöbb ábrázolásánál feje körül öt csillagból álló koszorú látható, ez a latin tacui (hallgattam) szó 5 betűjét jelképezi

1719-ben sírját felbontották és nyelvét épségben találták. 1729-ben avatták szentté. 1929-től Csehország fő védőszentje.Petrik János

Szép gondolat

Várkonyi István: Rózsafűzér (részlet)


Olyan, akár egy szent bilincs,

csodálkozva nézem:

ima közben éppúgy feszül,

mint bilincs a kézen...

Nagyanyám már tudja, hogy kik

az igazi szabadok, -

azért szabad ő a mennyben,

mert Isten rabja volt!


Gyermekeinknek- egy kis feladat

Múlt havi feladványunk megfejtése: II. János Pál volt a 264. pápa és a Szent Péter bazilika altemplomába temették el. Megfejtők: Gyarmati Ádám, Németh István, Petrik Andrea

E havi kérdésünk az új pápával kapcsolatos: milyen nemzetiségű XVI. Benedek, és került-e már szentatya ebből a népből?

Egy csepp derű - felnőttnek sem árt

Pistike miután az óvónő nagy nehezen felráncigálja a lábára a csizmát, megszólal: - Óvó néni, fordítva van a lábamon... Az óvó néni gyorsan lehúzza, és nagy kínlódások közepette - most már helyesen - felcibálja. A fiú megint megszólal: - Ez nem is az én csizmám... Csizma őrült tempóban le.. miközben Pistike folytatja a megkezdett mondatot - ...hanem a bátyámé, csak ő már kinőtte, és ma reggel rám adta az anyukám... Csizma újra fel, még mindig nagyon sok tuszkolással. Minden rendben levőnek tűnik, amikor az óvónő megkérdezi. - Pistike, hol a kesztyűd? - Azt beletettem a csizmám orrába...