TÓCÓI HARANGSZÓ
A Szent Család Templomból
6. évfolyam 7. szám - az Úr 2005. évének július havában.

Zsoltárról zsoltárra

Ez alkalommal egyik kedvenc zsoltáromat, a 121. zsoltárt választottam, amit Kodály feldolgozásában sokszor énekeltünk kórusműként is. Bennem mindig az Úrba vetett bizalmat erősíti: az Ő kezében van az életünk, még ha nehézségek adódnak is (és nem értjük, miért), Ő akkor is vigyáz ránk… Ez a zsoltár megjelölése szerint zarándokének. A jeruzsálemi templomhoz a zarándoknak a veszélyes júdeai hegyeken kellett átkelni, ehhez kéri a zsoltáros az Úr segítségét. 

Tekintetem a hegyek felé emelem: honnan jön segítség számomra?

A segítség az Úrtól jön, aki az eget és a földet teremtette.

Ő nem engedi, hogy botladozzék lábad, nem alszik az, aki őriz téged.

Lám, nem alszik, nem pihen, aki őrséget áll Izrael felett.

Az Úr a te oltalmazód, az Úr védelmez jobbod felől.

Nappal nem éget a nap, s éjjel nem árt neked a hold.

Az Úr megóv minden bajtól, ő vigyáz életedre.

Az Úr megőriz jártadban-keltedben, mostantól fogva mindörökké.


Események templomunkban

Úgy látszik, hogy a keresztelendők is nyári szabadságra mentek, mert e hónapban senkit sem kereszteltek templomunkban. Volt viszont temetés, egy balesetben elhunyt testvérünket temettük el. 

Annál örvendetesebb, hogy az egyik hittanosunkat és ministránsunkat, Kiss Miklóst felvették a szemináriumba. Imádkozzunk érte, hogy legyen elég kitartása hívatásában, és hogy egykor papként is megállja a helyét!

Itt a nyári táborok ideje. A gyerekek július 18-24. között András atyával, az ifjúság augusztus 1-7. között János atyával tölt el egy-egy hetet Fűzéren. Reméljük, a vidám együttlét egyúttal lelki épülésüket is szolgálja.

Zarándoklatokból is bőven kijut erre a nyárra. Nemrég tértek haza közösségünk tagjai európai zarándokútjukról, máris készülődünk a máriapócsi zarándoklatra. De az se keseredjen el, akinek nincs lehetősége, hogy közvetlenül élje át a zarándoklat élményét. Az európai útról vetítéssel egybekötött beszámolót hallgathatunk meg, ha a film elkészül, és a nyári szabadságok is végetérnek.

A máriapócsi búcsú idén júl. 31-én lesz. Az ifjúságot már 30-án várják. Számukra jelentkezési lap a sekrestyében. Egyházközségünk szokásos módon buszos zarándoklatot szervez, az útiköltség 600 Ft, amit a jelentkezéskor kell befizetni Kind Imrének a sekrestyében. Ezen a vasárnapon templomunkban nem lesz római katolikus szentmise, az itthon maradók az előesti vagy a görög katolikus szentmisén vehetnek részt.

BÚCSÚZIK A SZERKESZTŐ

Templomunk közösségéből sokan tudják már – hiszen évek óta tart a készülődés -, hogy a Németh család első generációja, Béla és Margitka (immár négyszeres nagyszülők) hazaköltöznek – no még nem az égi hazába, hanem Egerbe, Margitka közösen rendbehozott szülőházába, a Szépasszonyvölgybe, amely hely, remélhetőleg igazi otthona lesz az egész családnak. Bélának is (aki mindvégig tisztelte és szerette apósát és anyósát, s aki kezdeményezte a ház megtartását és rendbetételét), a gyerekeknek, Zolinak, Bélának, Katinak – (reméljük, tovább gyarapodó) családjukkal együtt, s nem utolsó sorban az unokáknak, Ábelnek, aki már óvodába készül, az ikreknek: Regőnek és Nándinak, s a kis Veronikának, akinek augusztus első vasárnapján lesz a keresztelője – ekkor együtt lesz a templomban az egész család.

Ez utóbbi esemény is mutatja, hogy az elszakadás ettől a közösségtől nem lezárt, nem végleges: sokszor fogjuk mi még koptatni a padot a jobb oldali ötödik sorban, de még inkább a kórus székeit (elsősorban persze hétvégén, hiszen a gyerekeket akkor tudjuk meglátogatni). Nem végleges azért sem, mert a két számmal előbb nyilvánosságra hozott ígéretet, az évkönyv összeállítását még be szeretném váltani. Az viszont belátható, hogy a Harangszó ezután is havi rendszerességgel megjelenő számait távollétből nem lehet összeállítani. Fiatal erő veszi át a szerkesztést, Almási Gábor, aki (talán nemcsak az elfogultság mondatja velem) jó tollú író, neve gyakori az előző számokban is. Mondhatni "családban marad" a Harangszó, Kati is bizonnyal segít neki, s továbbra is számítunk Király Annára, Petrik Jánosra is. Sok sikert kívánok nekik, s segítségemre is számíthatnak. 

Illő, hogy elbúcsúzzam a Rózsafüzér Társulat tagjaitól, biztos lesz, aki a helyembe lép a következő hónaptól. Bélával együtt búcsúzunk a házaspárkörünk családjaitól, a Kind, Asztalos és Berényi családtól. S persze Béla, mint világi elnök az egész egyházközségtől – nem ő köszönti már a püspök atyát a következő bérmáláskor, nem ő viszi a húsvéti gyertyát a körmeneten. S nem utolsó sorban a kórustól, ami nélkül – higgyék el – nincs igazi katolikus közösség…

Eger katolikus gyökerei mélyek (az egyházmegye tavaly ünnepelte alapításának millenniumát) s kiterjedtek, nem véletlenül járja a szólás: "Válogat, mint egriek a templomban". Biztos találunk helyet ott is magunknak, amely persze más lesz, mint a Szent Család, ahol itt marad életünk egy darabja…

Mit mondhatnék még, mielőtt teljesen elérzékenyedem? Nagyon szurkolunk továbbra is ennek a közösségnek: gyarapodjon létszámban és mélyüljön lelkületben a Szentlélek és az atyák segítségével.

S ha Egerben, a Szépasszonyvölgyben jár bárki a közösségből, aki ismer minket, csengessen be bátran…

KÖSZÖNET ÉS HÁLA

Uram! Köszönöm a Németh Családot! Köszönöm hűségüket a nehéz időkben is. Nemcsak a Szent Család Plébániának, hanem Debrecen egész katolikus közösségének a nevében is köszönöm, hogy ide vezérelted Őket. Köszönöm, hogy olyan gyermekeket neveltek, akik a debreceni katolikus ifjúság feléledését segítették. Szolgáltak az ifjúsági találkozókon, a taizéi imaórákon, a máltaiban és kántorként, röviden: mindig lehetett rájuk számítani. Köszönöm az Énekkart és ezt az újságot is. Aki ennyi ajándékot adtál általuk, őrizd meg Őket a nyugdíjas kor csüggedéseitől! Segítsd Őket, hogy felismerjék, a csendes, imádkozó és keresztvállaló helytállás semmivel sem kisebb értékű, mint az aktív munka. Most az a nagy feladat vár rájuk, hogy amit aktív életükben elindíthattak, annak bontakozását, imáikkal kísérjék. Add ehhez nekik nap, mint nap a szeretet találékonyságát! Ámen.Fodor András

Bemutatunk egy családot: a Tuszai Család

Kint tombol a mostanában gyakori nyári vihar – remélem, nem törte be a Kishegyes utcai ház nyitott ablakát, míg a plébánia csöndjében ezzel a kedves, mosolygós házaspárral beszélgetek… A kárpátaljai Nagyszőlősről költöztek ők is gyermekeik után a számukra már jól ismert Debrecenbe az ezredforduló évében. Ám nekik csak egyik gyermekük, Attila fiuk él itt (1992 óta), a lányuk, Gabriella Nagyszőlősön maradt, hisz oda köti a munkája (magyar iskolában tanár, ami nem kis dolog!) s persze a családja.

Így aztán a nyugdíjas szülők (Sándor 48 évet húzott le egy műanyaggyárban, felesége, Tóth Katalin 40 évig volt könyvelő) programja adott: utaznak a két gyermekhez, segítenek, amiben csak tudnak, a különbség csak az, hogy most már a fiukhoz "jönnek haza". Itt még kicsi az unoka, Nikolett 6 éves, még óvodás, most épp Görögországban van a szüleivel, de jövő héttől már a nagyszülőknél nyaral. Édesapja már középiskolás korától itt él (a Vegyipariba járt), édesanyja, Andrea debreceni és persze református. Nagy öröm volt, amikor Nikolettet 4 éve templomunkban keresztelték. 

A nagyszőlősi lánytestvérnek már 17 éves a fia, Laci, jövőre érettségire készül, informatikus szeretne lenni. Neki édesapja is (szintén László) katolikus, s otthon járnak templomba mindnyájan, de mikor a testvérüket meglátogatják, ide jönnek, hozzánk. Szeretnek itt szünidőzni, augusztusban itt lesz újból együtt az egész család, de Laci otthon akar tanulni a szülei közelében. Sok utazás teszi változatossá e három kis családba tarozó, nagycsalád életét.

Közben eleredt az eső, Katalin és Sándor egymásba kapaszkodnak közös esernyőjük alatt…

Egy a hónap szentjei közül: Árpád-házi Boldog Kinga

IV. Béla magyar király és Laszkarisz Mária bizánci császári hercegnő elsőszülött gyermekeként látta meg a napvilágot Magyarországon, 1224-ben. Testvére volt Árpád-házi Szent Margitnak. Szülei és atyai nagynénje, a Türingiába szakadt Erzsébet, valamint nagybátyja, Kálmán herceg és felesége, Szalóme példás hitéletének hatására maga is mélyen vallásos volt gyermekkorától fogva. De megérinthette fogékony lelkét a 13. század nagy egyházi mozgalma, a kolduló rendek alakulása is. IV. Béla udvarában mind a domonkosok, mind a ferencesek szívesen látott lelki vezetők és tanácsadók voltak. Így juthatott Kinga egész fiatalon arra az elhatározásra, hogy szüzességi fogadalommal életét teljesen Istennek szenteli.

Ötéves korában, nem is sejthette, hogy életéről mások már tárgyaltak, nélküle. Mire felnőtt, országra szóló esküvő és lakodalom után nem egykönnyen sikerült királyi férjét rávennie, hogy tartsa tiszteletben szüzességi fogadalmát, sőt, maga is tegyen ilyen fogadalmat. Mindkettejük buzgósága segítette elő 1253-ban Szent Szaniszló, Krakkó hajdani vértanú-püspöke (+ 1079) szentté avatását. Kinga a tatárok elvonulása után hazalátogatott Magyarországra, s az apjától kapott bányászok segítségével 1251-ben megnyittatta a híres wieliczkai sóbányákat.

Férje hosszabb betegeskedés után, 1279-ben meghalt. Temetésén Kinga már a ferences apácák (klarisszák) ruhájában vett részt, így is jelezve élete özvegyi szakaszának irányát és tartalmát. A nővérek 1284-ben főnöknőjükké választották. 1287-ben egy tatár betörés elől ismét Csorsztin sziklavárába menekült, nővértársaival együtt. A szandeci kolostort a tatárok földúlták, és Kingának 63 évesen az újjáépítés munkáját kellett irányítania.

E sok viszontagság bizonyára szintén hozzájárult életereje felőrlődéséhez. 1291 őszén betegeskedni kezdett, és 10 hónapi betegség után 1292 júliusában állapota válságosra fordult. Maga kért papot, hogy szentségekkel megerősítse, majd július 24-én, Szent Jakab apostol vigíliáján befejezte áldásos földi pályáját. Petrik János

Szép gondolat

Az Úr nem akarja, hogy az ember "elég legyen" önmagának; pedagógiájához tartozik, hogy néha képtelenek vagyunk egyedül megtalálni a világosságot és a békességet, csak egy másik személyen keresztül kaphatjuk meg, aki előtt megnyílunk./P. Jacques Philippe/


Gyermekeinknek- egy kis feladat

Múlt havi rejtvényünk megfejtése: "Dávid fia, könyörülj rajtunk!" Ezt a mondatot a két vak mondta Jézusnak. (Mt 9,27) Három megfejtés érkezett: Gyarmati Ádám, Petrik Andrea és Gyarmati Zsuzsanna vehetik át nyereményüket a sekrestyében.

Az új rejtvény (reméljük, a vakáció nem gátolja a megfejtőkedvet): Milyen összefüggésben szerepelnek a következő számok a bibliában? 56812 (Több helyes választ is elfogadunk.)

Egy csepp derű - felnőttnek sem árt

Az utóvizsgák időszakában aktuális vicc:

A parasztember fia egyetemen tanul. Vizsgaidőszak után megy haza és mutatja az indexet az apjának. Az öreg látja, hogy sokszor bele van írva, hogy UV.
-Mi az az UV, te fiú?- kérdi.
-Annyi, édesapám, hogy Urasan Viselkedett.