TÓCÓI HARANGSZÓ
A Szent Család Templomból
6. évfolyam 9. szám - az Úr 2005. évének szeptember havában.

Zsoltárról zsoltárra

E hónapban a 139. zsoltárra esett választásunk. Ennek a zsoltárnak az elimádkozása azt erősíti bennünk, hogy mindenben Istenre kell hagyatkoznunk, ő ismer minket kívül-belül, ismeri örömeinket, de a problémáinkat, nehézségeinket is. Bízzuk Őrá önmagunkat teljesen!

Uram, te megvizsgálsz és ismersz engem, tudod, hogy ülök-e vagy állok.

Gondolataimat látod messziről, látsz, ha megyek vagy pihenek. Minden utam világos előtted.

A szó még nincs nyelvemen, s lám, az Úr már tud mindent.
Elölről és hátulról közrefogsz, s a kezed fölöttem tartod.
Csodálatos ezt tudnom, olyan magas, hogy meg sem értem.
Hová futhatnék lelked elől? Hová menekülhetnék színed elől?
Ha felszállnék az égig, ott vagy. Ha az alvilágban tanyáznék, ott is jelen vagy.
Ha felölteném a hajnal szárnyait, és a legtávolibb partokon szállnék le,

ott is a te kezed vezetne, és a te jobbod tartana.
Ha azt mondanám: Borítson el a sötétség, és az éj úgy vegyen körül, mint máskor a fény:

neked maga a sötétség sem homályos, s az éj világos neked, mint a nappal.

Te alkottad veséimet, anyám méhében te szőtted a testem.

Áldalak, amiért csodálatosan megalkottál, és amiért csodálatos minden műved.

Lelkem ismered a legmélyéig, létem soha nem volt rejtve előtted.

Amikor a homályban keletkeztem, és a föld mélyén elindult életem,

szemed már látta tetteimet, s könyvedben mind felírta őket.

Meghatároztad napjaimat, mielőtt még egy is megjelent belőlük. (részlet)


Események templomunkban

Előző számunk megjelenése óta kétszer volt keresztelő templomunkban. Augusztus utolsó vasárnapján Jázmin, szeptember elején pedig Vivien Judith kapta meg a keresztség szentségét.

Sajnos most sokat temettünk, Debrecenben és Sámsonban is két-két halottunk volt.

Újra szeptember van: indul a hitoktatás, mind az iskolákban, mind a templomokban. Hitoktatóink várják a gyerekeket, küldjük őket! A templomi hitoktatás rendje olvasható a hirdetőtáblán is. 

Szept. 17-én, szombaton lélekben kapcsolódva a Nemzeti Eucharisztikus Kongresszushoz egész napos szentségimádás volt templomunkban, amit a szentmise után diameditációval zártunk. 

Mivel a képviselőtestület világi elnöke elköltözött, a testület új személyt választott erre a posztra: Némethné Székely Julianna nyerte el a többség bizalmát. Reméljük, személye új, fiatalos lendületet ad a közösségnek. Isten áldása kísérje munkáját!

Október ismét Mária hónapja, minden este fél 6-tól rózsafüzért imádkozunk. Jöjjünk minél többen!

Tanévkezdés tanárszemmel

Akinek az életét csak annyiban befolyásolja az évszakok változása, hogy nyáron rövidnadrágban jár, télen pedig nagykabátban, aligha vette észre, hogy beköszöntött az ősz. Munkába menet én is beszívtam magamba a nyári reggelek jellegzetes illatait, figyeltem a zöldellő fákat, és csak néhány perc után jutott eszembe, hogy a munkahelyem egy iskola, ahová már becsengettek, tehát ősznek kell lennie. A fák máskor már augusztus végén elkezdik hullatni lombjukat, frászt hozva minden diákra, idén meg… Nem baj, örüljünk neki, hogy kaptunk még pár meleg napot. 

A diákok pedig örüljenek, hogy járhatnak iskolába, sok állástalan tanár irigyli ezért őket. Gyermekkoromban, mikor húzódzkodtam iskolába menni, édesapám mindig megfedett, hogy örüljek, hogy iskolás vagyok, bezzeg ő mennyire szeretne még iskolába járni. Sosem értettem, miért mondja ezt. Ma már tudom. 12 éven keresztül reggel bementem a suliba, és "elvoltam, mint a befőtt". Szünetekben csínyeket agyaltunk ki a barátaimmal, a két szünet közti időt kibírtuk valahogy, otthon pedig kritizáltuk a tanárokat. Ma sokszor visszagondolok erre, és néha felajánlom a diákjaimnak, hogy cseréljünk. Álljanak ki ők helyettem, vagy csak gondoljanak bele, hogy egy tanár gyakorlatilag minden órán 45 percig felel, és ha nem tudja meggyőzően az anyagot, 30-40 bírálója is akad. Felnőtt fejjel néhány volt tanáromtól szemlesütve bocsánatot kértem a régi csínyekért. A mostani diákokat arra kérem, okuljanak a példámból, és próbálják meg a tanárt is embernek nézni, végül is belőlük is lehet még tanár.

Bemutatunk egy családot: a Metercsik Család

Lassan "elfogynak" a plébániánkhoz tartozó bemutatásra váró családok, (nem csoda, már öt éve zajlik folyamatosan a bemutatás), a sorrend azonban semmiféle rangsort nem jelent, hiszen Metercsik István és családja már régóta hűséges tagja közösségünknek.

A családfő Geszterédre való, felesége, Ica debreceni (így nem meglepő, hogy református). Húsz éve élnek itt, a polgári esküvőjük Debrecenben, az egyházi Geszteréden volt. István édesanyja még ott él (sajnos már egyedül, édesapja még 1968-ban meghalt), de idős kora ellenére (83 éves!) jól bírja magát- A család hétvégenként hazajár segíteni a régi parasztház körüli munkákban. Ha ott vannak vasárnap délelőtt, ott mennek misére, egyébként ide járnak hozzánk, amióta a templom felépült. 

István lakatos, egy vasárudában dolgozik, felesége pedig a Miskolci Patyolat debreceni kirendeltségében. Egy fiuk van, István, aki 1968-ban született. Még abban az évben megkeresztelték a Szt. Annán, elsőáldozó is ott volt, a bérmálkozásra azonban már a Szent Család templomban került sor. Az asztalos szakmát tanulta ki, már egy éve dolgozik. Isten áldása kísérje őket továbbra is!

Itt szeretném kérni mindazokat a családokat, akikről még nem írtunk, de szívesen vállalnák a bemutatást, hogy jelentkezzenek a szerkesztőknél vagy Kind Imrénél a sekrestyében.

A vasárnapi szentmiséken felolvasó családok:

Szept.18. (Évk. 25. vasárnap): Asztalos család

Szept. 25. (Évk. 26. vasárnap): ifjúság

Okt.2.(Évk. 27. vasárnap): hitoktatók

Okt.9.(Évk. 28. vasárnap): Sebők család

(Ezzel az új rovattal is azt szeretnénk elősegíteni, hogy a közösség tagjai minél jobban megismerjék egymást. Látásból sok-mindenkit ismerünk, az újság bemutatásaiból nevek is ismerősek lehetnek, talán így sikerül néhányat közülük "beazonosítani".)

Liturgia és élet

Az utóbbi vasárnapok evangéliumaiban gyakran szerepelt az Isten Országa kifejezés. De mi is tulajdonképpen ez az Ország? Evilági fogalom, amely az ember lelki, már itt a földön is megélt, természetfölötti állapotára utal. Világi értelemben valakinek ott van az országa, ahol az általa adott törvények érvényesülnek, ahol ezekkel a törvényekkel népének otthont teremt. Ilyen értelemben, az egész világmindenség (azt a részét is beleértve, amit mi ma még nem is ismerünk), Isten Országa, mert az Ő törvényei szerint működik, és az ember jól érzi magát, otthon érezheti magát benne. De igazában nem is a világmindenségen és annak egy meghatározott helyén van a hangsúly, hanem azoknak az embereknek az állapotán, akik felismerik és elfogadják Isten törvényeit, akaratát, és a szeretet kultúrájában akarnak élni. Sajnos az ember, itt is, mint a világban; képes arra, hogy kibújjon a törvények alól, és ne fogadja el a szeretet kultúráját, ne érezze otthon magát a számára készített „helyen”. 

Isten az Ő hatalmát és szeretetkultúráját minden ember számára felkínálja, hiszen ez az övé. Az ember úgy fejezheti ki, hogy elfogadja, alá veti magát ezeknek a törvényeknek, hogy teszi a jót, azaz Isten akarata szerint cselekszik, jól bánik a rábízott világgal. Tehát nem azért nyeri el az Isten Országát, mert ő olyan jó, hanem, azért olyan jó, mert szabadon elfogadta a felismert törvényeket. Tetteit azért nevezhetjük érdemszerző tetteknek, mert ezeket látva, mások is megismerhetik Isten Országának a titkát, és felismerhetik, hogy ez az Ország számukra is nyitva áll. Ennek az Országnak a léte ajándék, de a benne való élet lehetőségének a felismerése Jézus Krisztus és az előttünk járó szentek érdemei által történt, és a mai kor, sok-sok életének értelmét kereső embere számára, a ma Isten Országában élők érdemei, jóra törekvései segítenek a helyes út felismerésében. Az érdem tehát nem jog az ajándékhoz, hanem segítség a jelenlévő ajándék felismeréséhez és elfogadásához.

Király Anna 

Egy a hónap szentjei közül: Fájdalmas Szűz Anya

Szűzanyánk Fia életét kezdettől fogva kísérte. Mi sem természetesebb, mint hogy a kereszt alatt is ott találjuk. Fájdalma határtalan, de az igent, amelyet az angyalnak kimondott, és azóta újra és újra kimondta, itt újra kimondja. A fájdalmas anya fájdalmán átszűrődik a feltámadás fénye, hogy minden fájdalmunk enyhülést találhasson a szenvedő Jézusnál, és az Ő fájdalmas édesanyjánál. 

Simeon megjövendölte Mária szenvedését, a hét Tőrszúrást, latinul "Transfixio"-t. (Lk 2, 34-35) A művészek ábrázolásain gyakori a szenvedő Anya ábrázolása, igen gyakran ölében a halott Fiával szerepel (Pieta). 

Isten Anyjának szenvedéseit már a liturgikus ünnepek elrendelése előtt is tisztelték. 1233-ban hét firenzei alapító: a szerviták rendjét (Mária szolgáinak rendje) alapította. Feladatul tűzték ki a fájdalmas Anya tiszteletének ápolását és terjesztését. 1304-ben XI. Benedek pápa jóváhagyta a rendet. 1888-ban XIII. Leó pápa a "hét alapítót" szentté avatta és ezt az ünnepet február 11-ére tette.

1423. Kölni zsinat elrendelte ennek az ünnepnek a beiktatását, Húsvét után 3. vasárnapra. XIII. Benedek pápa az ünnepet péntekre tette, a huszita képrombolás kiengesztelésére. 1814 után VII. Piusz pápa a napóleoni fogságból való szabadulása emlékére szeptember harmadik vasárnapjára tette. Most szeptember 15-én ünnepeljük, a Szent Kereszt felmagasztalása utáni napon.

Petrik János

Szép gondolat

Én adok egy pohár friss vizet valakinek, az Úr pedig élő vízzel oltja szomjamat. Inni adok tanítványai egyikének, Ő pedig úgy tekint rám, mint aki szintén tanítványaihoz tartozik. Azért ilyen nagylelkű velem, mert az Ő kegyelme indított engem arra, amit megtettem, és ezért ígéri, hogy: „semmiképpen sem fogom elveszteni jutalmamat".(C. H. Spurgeon)

Gyermekeinknek- egy kis feladat

Múlt havi rejtvényünkre többféle megfejtés is érkezett. Az 5-ös számhoz Mózes öt könyvét, vagy a csodálatos kenyérszaporításhoz felhasznált öt kenyeret lehetett kapcsolni, 6 kőkorsó szerepel a kánai menyegzőn és Isten 6 nap alatt teremtette a világot; a 8 boldogság és a 12 apostol szinte magától értetődik. Nyerteseink: Tóth Petra, Gyarmati Zsuzsanna és Petrik Andrea, átvehetik nyereményüket a sekrestyében.

Mostani kérdésünk a Mária-ünnepekre vonatkozik: milyen "Boldogasszony" ünnepeket tartunk számon? Mikor tartjuk őket, és milyen (Mária életével kapcsolatos) eseményhez tartoznak?

Egy csepp derű - felnőttnek sem árt

- Tessék, tűzoltóság! - Jöjjenek gyorsan, ég a házunk!

- És hogy jutunk el magukhoz?

- Hát nincs már meg az a szép nagy piros autójuk?