TÓCÓI HARANGSZÓ
A Szent Család Templomból
6. évfolyam 10. szám - az Úr 2005. évének október havában.

Zsoltárról zsoltárra

A 2. zsoltár a biblia király-képét mutatja be nekünk. A királyt sajátos kapcsolat fűzi Istenhez: Isten „nemzette”, Isten különleges fia. A királyokat mindig úgy ismerték, mint Isten „felkentjét”, és különösen igaz ez a jövendő Királyra, aki majd meghozza a végső győzelmet. A zsidók számára ez a zsoltár messiási zsoltár volt, éppen azért, mert felidézi ezt a jövőt. Valóban ez volt az első zsoltár, amelyet kiváltképpen azok imádkoztak, akik vallották, hogy Jézusban az igazi Messiás jött el. Az apostolok maguk is erre a zsoltárra hivatkoztak népük vezetőivel való első összeütközésük alkalmával (ApCsel 4, 25).

Miért háborognak a nemzetek? A népek miért kovácsolnak hiú terveket?

A föld királyai fölkelnek, nagyjai összeesküsznek az Úr ellen és Fölkentje ellen:

„Törjük össze bilincsüket, tépjük szét rabláncukat!”

Aki az égben lakik, az mosolyog rajtuk, kineveti őket az Úr.

De egyszer majd haraggal fordul feléjük, és kemény szót intéz hozzájuk:

„Én szenteltem fel Királyomat a Sionon, szent hegyemen.”

Az Úr végzését hirdetem; Ő így szólt hozzám: „A Fiam vagy, ma adtam neked életet.

Kérd tőlem, és örökségül adom neked a népeket, birtokodul a föld határait.

Vasvesszővel verheted őket, és mint a cserépedényt, összetörheted.”

Nos, királyok, térjetek észre, föld urai, hadd intselek benneteket!

Szolgáljatok az Úrnak félelemmel, csókoljátok meg a lábát rettegéssel!

Nehogy fölgerjedjen ellenetek, és elvesszetek az úton, ha hirtelen fellobban haragja.

De boldogok mind, akik hozzá menekülnek. 


Események templomunkban
Október első vasárnapján Zsuzsa és Máté kapták meg a keresztség szentségét.

Hajdúsámsonban, Irmuska Néni fia, Zoli kötött házasságot Tímeával.

Plébániánk területéről egy halottunk is volt, Mulicz Kálmán.

Október 16-án, vasárnap a Rózsafüzér közös imádkozása után, kb. 6 órától vetített, képes beszámolót tartunk a nyári zarándoklatunkról. Várjuk a zarándokokat, hozzátartozóikat és mindazokat, akik a képek segítségével szeretnék velünk együtt újra átélni, mi mindennel ajándékozott meg minket Isten ezen a szép úton. (Ez még nem az útról készült film, hanem a fényképekből összeállított bemutató.)

Október 23-án, vasárnap Nagy László Levente Pál karmelita atya tart újmisét templomunkban.

Újságunk következő száma Krisztus Király ünnepén fog megjelenni, amikor hagyományosan sor kerül a jubiláló házaspárok megáldására. Várjuk az olyan párok jelentkezését, akik kerek évfordulót ünnepelnek (5, 10, 15 stb. éve kötöttek házasságot).

Indul az Évkönyv!

Lassan véget ér a Tócói Harangszó "gondtalan gyermekkora": ugyanis ezzel a számmal 6. életévébe lépett. Nem nagy idő ez egy újság életében (nem kezdik el vizsgálni, hogy "iskolaérett lesz-e" lassan), mégis felöleli fiatal templomunk életének nagy részét. Biztos sokan emlékeznek rá: 2000 októberének 3. vasárnapján a bérmálás utáni beszélgetésen nyújtotta át András atya Bosák Nándor püspök úrnak az első számot, amelyet azóta havonként követ a többi. Ténylegesen ez a 61. szám: 61 család, csaknem ugyanannyi templomunkat kedvelő személy bemutatása áll mögöttünk. A közösségek (képviselő családok, házaspár-, családi- ifjúsági hittancsoport, ministránsok, szkóla és énekkar, Rózsafüzér Társulat, Mária Légió, Szent Mónika kör, Kamilliánus Család, a Máltai helyi közössége) értelemszerűen az első két év számaiban szerepelnek. 

Megvolt az első szerkesztőségváltás. (Hogy ez nem drasztikus, mutatja az utolsó számok szerkezete - ha lesz is változás, bízom benne, hogy a Harangszó ezután is nemcsak nekünk, rólunk is szól majd. S mutatja az a tény is, hogy ebben a lapban - immár Egerből - én is újra jelentkezem, s remélem, nem is utoljára.)

Itt az ideje, hogy a lehetőséggel élve, rátérjek konkréten a kétszer meghirdetett Évkönyvre. Reméljük (mi szerkesztők, mindnyájan), hogy azt a kérést senki sem utasítja vissza, hogy legalább nevével, lakcímével szerepeljen az Évkönyvben. Az anyakönyv nyilvántartása lesz a kiindulási alap, de a mi kedves Imrénk néhány talpraesett fiatal segítségével biztosan vállalkozik rá, hogy a listát teljesebbé tegye. Tehát néhány héten át ne vegyék zaklatásnak a kedves testvérek, ha - a miséről távozván - megkérdezik, milyen formában kívánnak szerepelni az Évkönyvben. Három lehetőség van: 1.) családként rövid riportban az eddigiekhez hasonlóan2.)személyként bemutatva 3.) csak névvel, mint a Szent Család Plébánia tagja. (Ez utóbbi névsorban természetesen mindenki szerepel.) Nagy szeretettel kérem a közösség tagjait, akik ezt a cikket olvassák, legyenek segítségünkre a távollévők felkutatásában, az adatok minél teljesebb, pontosabb és gyorsabb összegyűjtésében.Ezzel párhuzamosan készülnek az új családokkal, személyekkel a - most már azonnal fényképes - riportok, s a már bemutatottakról a fényképek és kiegészítések ("mi történt a bemutatás óta?"), szeretném, ha kb. karácsonyra, de legalább a tél folyamán összeállna ez az anyag. (Az advent, karácsony, templombúcsú újra "behozza" a nyáron "elkóborolt" embereket is a templomba.) Aztán kezdődhet az Évkönyv ("Tócói Krónika"?) szerkesztése.

Bízom benne, hogy ez (a maga nemében egyedülálló) vállalkozás Istennek és az embereknek tetsző és hasznos lesz, közösségünk, s egyben a debreceni katolicizmus és kereszténység épülését szolgálja. Így kérem hozzá a Jóisten és a jóakaratú emberek segítségét!Németh Béláné

Bemutatjuk Nagy László Levente Pál atyát

Ebben a hónapban rendhagyó módon nem családot mutatunk be (még van néhány család, akiket nem sikerült elérni, de jelentkező családokat is szívesen fogadunk).

Lacit (immáron Pál atyát - én még a régi nevét szoktam meg) talán kevesesen ismerik a közösségünkből, hisz már közel tíz éve bevonult a karmelita rendbe, de amíg Debrecenben lakott, rendszeresen járt a kápolnába szentmisére. A hirdetésekből hallhattuk, hogy ő az első "beérett" papi hivatás plébániánk területéről, okt. 1-én szentelte pappá dr. Márfy Gyula veszprémi érsek, az idén 75 éves keszthelyi karmelita bazilikában, a templom védőszentjének: Kis Szent Teréz búcsúünnepének megelőző szombatján.

Pál atya így mesél hivatásáról: "Szent Jeromos ünnepén, szeptember 30-án léptem a rendbe 1996-ban, három napra rá, hogy megkaptam a diplomámat a budapesti Képzőművészeti Főiskolán. Eredeti végzettségem szerint festőművész vagyok, a váltásnak természetesen bőséggel vannak előzményei. A Jóisten az embert megteremti valamire, velünk szándéka, terve van, amiért ő megajándékoz minket az élettel. Ebben igen sok szép dolog van elrejtve a számunkra, a mi feladatunk, hogy felfedezzük ezeket. Ám ez az, amit az emberben a bűn meg tud rontani, eltakarva az ember elől Isten tervét. Mindenkinek ott van a szíve mélyén az a vágy, hogy találkozzék a széppel, a szenttel, a jóval, az igazsággal. Ez ugyanígy bennem is megvolt, én a széppel és jóval kezdtem az életemet, gyermekkoromtól fogva rajzoltam, festettem. Tulajdonképpen a művészet vezetett el Istenhez."

A teológiai végzettséget ugyancsak Budapesten, másoddiplomaként 2003-ban szereztem, s még abban az évben a keszthelyi karmelitákhoz kerültem. "Idén március 19-én volt a rendbeli hivatással való végleges elkötelezettséget jelentő örökfogadalom-tételem, június 25-én szenteltek diakónussá. A pappá szentelésemre ebben az egész folyamatban készültem. Az a nagy boldogság tölt el, hogy most már együtt megyek Istennel. Megoszthatom másokkal a szószékről azt az örömöt, ami a lelkemben van, szolgáltathatom a szentségeket. A papi hivatás elérésével azt az utat ismeri meg az ember, amin vezetnie kell. Az emberi tehetetlenség emberen keresztül válik csodává, mert rajta keresztül segít Isten. Ez egy gyönyörű kölcsönösség, a hit útja, aminél semmi nem lehet természetesebb."

Pál atya okt.23-án, vasárnap jön el, hogy újmisés áldásban részesítsen minket. Fogadjuk szeretettel, imádkozzunk érte és vele együtt újabb hivatásokért közösségünkben!

A vasárnapi szentmiséken felolvasó családok:

Okt.16.(Évk. 29. vasárnap): Akolitusok.Okt.23.(Évk. 30. vasárnap): Bakó család
Okt.30.(Évk. 31. vasárnap): Ifjúság. Nov.6.(Évk. 32. vasárnap): Kind család

Nov.13. (Évk. 33. vasárnap): Berényi család

Egy a hónap szentjei közül: Avilai Teréz

Avilában született 1515. március 28-án. Teréz abban a történeti korszakban élt, amikor a spanyol királyság kultúrája fénykorában és hatalma csúcsán állt. A család ősei oroszlánként harcoltak a mórok ellen, és ismételten inkább felgyújtották a várukat, mintsem átadják az ellenség kezére. Teréz szintén harcra született. Tizenketten voltak testvérek.
Amikor köztudottá vált, hogy belép a Karmelbe, mindenki megdöbbent, ő maga is. Teréz az üdvösséget kereste, mégpedig ,,nagy áron''. A kolostorba lépése drámai, fájdalmas lépés volt: apja megtagadta a beleegyezését. Ettől a naptól fogva Teréz jámborsága épp annyira ingerelte, mint korábban a világiassága. Ezért Teréz, amikor tizennyolc éves lett, titokban hagyta el a szülői házat, és felvételét kérte az avilai Megtestesülés-kolostorba.

Belső élete ettől kezdve gyorsan és meredeken emelkedett fölfelé a misztikus magasságokba. Isten valósága olyan erővel tört rá, hogy gyakran a legnagyobb kín és gyönyörűség egyszerre kerítette hatalmába. Engedélyt kapott a pápától és az avilai püspöktől egy kis kolostor építéséhez. 1562-ben nyitotta meg, és elszánva magát arra, hogy a karmelita életet a maga eredeti szigorában fogja élni, lehúzta a saruját és nevet változtatott: ettől fogva Jézusról nevezett Teréz volt a neve.

Életének utolsó huszonkét esztendeje ebben a tevékenységben telt el, és könyveiben, önéletrajzában, amely Az Úr irgalmasságának könyve címet viseli, a Tökéletesség útjában, a Belső várkastélyban és Az alapításokban, misztikus magasságokban járó lírával hagyta ránk mesteri tanítását. 

Teréz 1582. október 4-én halt meg. Szeretettől izzó élete jelképeként, Alba de Torresban ma is épen őrzik a szívét. VI. Pál pápa 1970. szeptember 27-én az egyháztanítók közé emelte. Petrik János

Szép gondolat

Úgy kell élni, mintha örök békesség lenne a lelkemben (minden apró és nagyobb feladat, minden gyöngeség ellenére), és Isten megadja a békességet.Barsi Balázs

Gyermekeinknek- egy kis feladat

Múlt havi rejtvényünk megoldása:

Gyertyaszentelő Boldogasszony (febr.2.) – Urunk bemutatása

Gyümölcsoltó Boldogasszony (márc.25.) – Urunk születésének hírüladása

Sarlós Boldogasszony (Júl.2.) – Mária látogatása Erzsébetnél

Karmel-hegyi Boldogasszony (Júl.16.) – Karmelita rend megalakulása

Havas Boldogasszony (Aug.5.) – Szűz Mária római főtemplomának fölszentelése

Nagyboldogasszony (Aug.15.) -Mária mennybevétele

Kisboldogasszony (Szept.8.) – Mária születése

Nyerteseink: Gellért Orsolya, Németh István, Gyarmati Ádám

Új feladványunk: Fejtsd meg a következő elrejtett idézetet! Kinek mondta Jézus ezeket a szavakat? aábeehlmrsz en eellsz. eelntúz éfjl!

Egy csepp derű - felnőttnek sem árt

-Ferike, mi akarsz lenni, ha nagy leszel?

 
 
-Télen medve, nyáron tanár.
A székelyföldi árvízkárosultak javára, közel 100 ezer forint gyűlt össze plébániánkon. Október utolsó vasárnapján a missziók javára lesz gyűjtés.