TÓCÓI HARANGSZÓ
A Szent Család Templomból
6. évfolyam 11. szám - az Úr 2005. évének november havában.

Zsoltárról zsoltárra

A 109. zsoltár (amelynek most egy részletét közöljük) egy az átokzsoltárok közül. Az átokzsoltárok kérdése régtől fogva keresztje a szentírás-magyarázóknak. A Zsoltároskönyvben igen gyakran találkozunk szenvedélyes átkokkal, melyeket a szerző ellenségeire szór. Ezeket az átkokat olvasva gyakran elgondolkozunk, hogy mit kereshetnek egy sugalmazott szövegben? Nos, az átokzsoltárok arra szolgálnak, hogy megszabadítsanak minket vérszomjas istenképünktől. Azt akarják, hogy ne ássuk bele magunkat gyilkos gondolatainkba, amelyeket ellenségünk iránt érzünk, hanem zsoltárokat imádkozva mondjuk ki magunkból ezeket. A zsoltárok nem kifinomult érzékenységből fakadnak, hanem abból a meggyőződésből, hogy Istennek mindent ki lehet és ki kell mondani, ezért mondják ki az átkot is. Ennek ellenére az újszövetségi imák között már nincs helye átkozódásnak.

Isten, akit dicsőítek, ne hallgass, hisz az árulók gonosz szája tátog ellenem!
Hazug nyelvvel beszélnek hozzám,
a gyűlölet szavával vesznek körül, s ok nélkül harcolnak ellenem.

Szeretetem jutalmául váddal illetnek, én azonban imádkozom.

A jót rosszal viszonozzák, szeretetem gyűlölettel.

Bérelj fel egy gonoszt ellene, vádlóul a jobb oldalára!

Bűnösként kerüljön ki az ítéletről, kérése ne találjon meghallgatásra!

Csak kevés napot hagyjanak neki osztályrészül, hivatalát nyerje el más,

fiai váljanak árvákká, felesége pedig özveggyé!

Fiai nyugtalan bolyongjanak és kolduljanak, űzzék ki őket elpusztult házukból!

Minden java legyen uzsorások zsákmánya, munkája gyümölcsét vigye el idegen.

Senki ne bánjon kímélettel vele, ne akadjon, aki könyörül árváin!

Törzse induljon pusztulásnak, a második nemzedékben szűnjék meg a neve!

Atyáinak bűnét ne feledjék, ősanyái vétkét le ne vezekeljék,

lebegjen az mindig az Úr előtt! Az Úr törölje el emlékét a földön! (...)

Ez legyen jutalma az Úrtól azoknak, akik vádolnak engem, akik gonoszul szólnak ellenem!

Te pedig, Uram, nevedért állj mellém, ments meg jóságodban és irgalmadban! …

Események templomunkban

November első vasárnapján templomunkban öt, Hajdúsámsonban egy gyermek kapta meg a keresztség szentségét.

Krisztus Király ünnepén, mint minden évben, sor kerül a jubiláló házaspárok megáldására. Szilágyi Tibor és felesége 60, Pozsa Mátyás és felesége 55, Németh István és felesége 40 (ők János atya szülei), Kind Imre és felesége 30 éve esküdött örök hűséget egymásnak. Gratulálunk nekik, és továbbra is Isten áldását kérjük életükre!

Elérkeztünk az egyházi év végéhez, november 26-án az esti szentmisében meggyújtjuk az első gyertyát az adventi koszorún. Adventben idén is lesznek rorate misék, hétfőtől péntekig a hétköznapi szentmisék reggel 6-kor kezdődnek.

December 11-én, advent harmadik vasárnapján ismét elsőáldozás lesz templomunkban. A felkészítésre (melyre a gyermekekkel együtt a szülőket is várjuk) vasárnap délutánonként 3 órától kerül sor a templomban.

Az egyházi év és lassan a polgári év végéhez is közeledve, felhívjuk a hívek figyelmét, hogy a növekvő közüzemi díjak miatt (fűtés) nagyon várjuk az egyházi hozzájárulások rendezését.

Taizéi imaóra

December 15-én, csütörtökön 18 órától Taizéi imaórát tartunk templomunkban. Az egyházközségi zarándoklat résztvevőinek nem kell Taizét bemutatnunk, és – sajnos, szomorú aktualitással – Roger testvér halála kapcsán bizonyára legtöbben hallottak már a közösségről és valamennyire ismerik. Mégis úgy gondolom, magáról az imaóráról talán nem fölöslegesen írok néhány sort.

A közösségi imának sok formája van. Nem a külsőségek számítanak elsősorban, egy hétköznapi csendes mise néha áhítatosabb, mint a több pap által celebrált ünnepi szentmise, amire talán hónapokkal előre készültünk. Mégis, a taizéi imaórák a jellegzetes, sokszor ismételt énekekkel, az ikonokkal, a mécsesekkel, a félhomállyal, a csenddel olyan légkört teremtenek, melyek segítenek közelebb kerülni Istenhez. Roger testvér szerint "nincs más, ami jobban elősegítené az élő Istennel való közösséget, mint az elmélkedő közös imádság. Annak is a legszebb része, a soha véget nem érő éneklés, amely szívünk csendjében folytatódik még akkor is, ha újra egyedül vagyunk.” Nem mindenkinek testhez álló ez az imaforma, van, aki unja, van, akit feszélyez a csend, de sokan éreztük már át a varázsát egy-egy szilveszteri ifjúsági világtalálkozón vagy egy hetet eltöltve a francia falucskában lakó testvérek között, életükbe bekapcsolódva.

Az imaóra gerincét az elmélkedő énekek adják. Ezek rövid négyszólamú énekek, a közösség tagjai szerzik őket, melyeket könnyen meg lehet tanulni. Énekelhetők egy szólamban és csak gitárkísérettel is, de a különböző szólamok, hangszerek és szólóénekek változatosabbá teszik őket (az ifjúsági szentmisén rendszerint áldozásra éneklünk egy-egy taizéi éneket, pl. Ne félj, ne aggódj, Áldott légy Uram). Az imaóra dicsőítő énekekkel kezdődik, majd egy zsoltár következik, visszatérő alleluja-válasszal. Az olvasmányt (amely tetszőlegesen lehet Ószövetségi vagy Újszövetségi) egy úgynevezett "fény-ének" követi (pl. Te vagy a fény, Gyújts éjszakánkba fényt), amely Krisztus világosságáról szól.Taizében, mialatt ezt énekelik, gyerekek vagy fiatalok gyertyákkal előre mennek és meggyújtják az állványon álló húsvéti gyertyát. Ez a jelkép arra emlékeztet, hogyha az éjszaka sötétje életünket vagy az emberiség életét be is borítja, Isten szeretete soha ki nem alvó tűz. A felolvasott szentírási szakaszhoz kapcsolódhat rövid elmélkedés, amit csönd követ. "Amikor szavakkal igyekezzük kifejezni Istennel való közösségünket, hamarosan lehetőségeink határaiba ütközünk. De szívünk mélyén, a Szentlélek által, Krisztus imádkozik, sokkal inkább, mintsem azt gondolnánk." Majd könyörgések következnek, melyeket "Kyrie eleison" énekkel vezetünk be, és Miatyánkkal zárunk. A befejező ima (általában Roger testvér szavaival) után énekekkel zárjuk az imaalkalmat. 

A taizéi imaóra – mint ahogy a közösség is – ökumenikus, hívjuk más felekezetű testvéreinket is! 

Szent Erzsébet rózsája

Általában nem az én tisztem, hogy szentekről írjak ennek a kis újságnak a lapjain. Most sem akarom elvenni Petrik János akolitusunk munkáját, de a híreket böngészve olyan cikkre bukkantam, ami valamilyen szinten mindannyiunkat érint. A Tócói Harangszó megjelenésének másnapján, november 20-án fogják átadni a Szent Erzsébet rózsája-díjat. (Már van egy debreceni is aki megkapta: Halászné Márta, az önzetlen máltai munkájáért)A legenda szerint Erzsébet élelmet szeretett volna vinni kötényében az éhezőknek, de ezt sógora, Henrik nem nézte jó szemmel. Mikor belenézett Erzsébet kötényébe, rózsákat látott. Erzsébet gyakran az udvarral ellenkezve, a szokásokat és az etikettet megsértve segítette a szegényeket. Isten törvényeit teljesen az embereké elé helyezte. Sorsa pedig üldöztetés lett, mint mindenkié, aki nem csak tetszelegni akar, még csak nem is szentté válni, hanem valóban megéli a szeretetet. Az Erzsébetről, illetve a nevéhez fűződő csodáról elnevezett díjat is olyanoknak adják oda, akik élik a szeretetet, akiknek a jótékonyság nem kötelesség, hanem öröm. Jellemző módon a díjátadó est bevételét is karitatív célokra ajánlják fel. Idén a bakonyszűcsi Daganatos Betegek Rehabilitációs Lelki Otthona javára. Igazán dicséretre méltó választás. Annyit hallani drogosok és alkoholisták rehabilitációjáról. De a szenvedélybetegek mellett van még egy csoport, amelyik élete végéig bélyeget visel. Egy függőre soha nem mondják azt, hogy meggyógyult, csak azt, hogy ennyi és ennyi idő óta "tiszta". Akinek volt már rosszindulatú daganata, vagy netán a családjából valakinek, az tudhatja, hogy a daganatosok sem érezhetik magukat soha igazából gyógyultnak, hiszen életük végéig kontrollra kell járniuk, van akinek 20-30 évig is. Hogy a kezelések, a fájdalom, az elvesztett testrészek miatti szégyenérzet és az örökös kontroll mennyire viselik meg ezeket az embereket fizikailag és mentálisan, azt csak az tudja, aki ebben él. Érdekes módon a daganatosok szégyellik betegségüket, csak egymás előtt nyílnak meg. Még a társadalom is furcsán néz arra, aki ki meri közülük mondani, hogy rákom van, de túlélem, és igenis értékes vagyok. A bakonyszűcsi otthon lakói talán már nem is képesek erre. Támogassuk őket imáinkkal is, hogy merjék magukat istennek kedves embernek, és ne roncsnak gondolni!

Bemutatjuk Bangó Gyulát és családját

A családfővel, Gyulával beszélgettem, aki Zalaegerszegi születésű. Kántorként dolgozott majd 20 évig, először Keszthely mellett, majd átkerült az egri egyházmegyébe, itt is több helyen szolgált. 1983-ban költözött Debrecenbe, ide nősült ugyanis. Felesége Valika szintén régi kántorcsaládból származik, édesapja római katolikus kántor volt, ő viszont édesanyja hagyományát követve görög katolikus. 2002-ben költöztek a Tócóskerbe, azóta rendszeresen látogatják templomunkat, hol a római, hol a görög misére jönnek.

Valika már özvegyen ismerkedett meg Gyulával, közös gyermekük nincs, de Gyula sajátjaiként szereti nevelt gyermekeit: Valit és Róbertet. Ők is görög katolikusok, sőt – bár Vali férje református – az unokák is. Az idősebbik lány, szintén Vali, idén végzett az Agráron, a kisebbik, Stefi most elsős a Dienesben. Fiukat, Lőrinc Róbertet többen is ismerhetjük, ő ugyanis az Attila-téri görög-katolikus templom főkántora, és, mivel a teológiát is elvégezte, hittant is tanít. Felesége Orsi Nyíregyházán végzett hittan-történelem szakon, most Téglásra jár ki tanítani. Gyula még 1950-ben, 12 évesen csatlakozott a kármeliták harmadrendjéhez (még mielőtt felosztották a rendet), azóta is tartja a kapcsolatot a keszthelyiekkel.

A vasárnapi szentmiséken felolvasó családok:

Nov.20.(Évk. 34. vasárnap): Berényi család

Nov.27(Advent 1. vasárnapja): Ifjúság

Dec.4.(Advent 2. vasárnapja): Takács család

Dec.11.(Advent 3. vasárnapja): Elsőáldozók

Egy a hónap szentjei közül: Szent Katalin

Ez a szűz és vértanú, Alexandriában élt és műveltségével kitűnt kortársai közül. A középkorban, széles körben és nagyon bensőségesen tisztelték szüzességéért és bölcsességéért. Mivel a hit igazságát olyan hatásosan védte, a teológusok, filozófusok és ügyvédek védőszentje lett. A párizsi Sorbonne egyetem pecsétjébe is őt vésették. Ebből következően a középkori főiskolák, könyvtárak, tanárok és tanulók, szónokok és később a nyomdászok védőszentjükként tisztelték.Mivel pedig a kínzására szerkesztett késes kerekek összetörtek, mindazok az iparosok, akik kerékkel foglalkoztak, szintén segítségül hívták.Petrik János

Szép gondolat

A szeretet lángjaiban a legkeményebb vasnak is meg kell olvadnia. Senki sem téríthet el engem ettől a meggyőződéstől, mert a tapasztalás tanított meg reá.

Gandhi

Gyermekeinknek- egy kis feladat

Múlt havi rejtvényünkben Jézus Péterhez intézett szavait rejtettük el: "Ne félj! Ezentúl emberhalász leszel." Sajnos megfejtés nem érkezett.

Új feladványunk: Milyen (a választott néppel kapcsolatos) bibliai fogalmat rejt az ábra?

Egy csepp derű - felnőttnek sem árt

-Mi az: feldobják, és sosem esik le? - János bácsi megfogta az Isten lábát.

Üzenet: Jézus nem fogadta el a királyságot (hatalmat, megkísértésekor) a Sátántól, az emberektől (a kenyérszaporításkor) – csak az Atyától, a kereszten. F.A.