TÓCÓI HARANGSZÓ
A Szent Család Templomból
7. évfolyam 1. szám - az Úr 2006. évének január havában.

A szentmise

Ebben az új cikksorozatban szeretnénk kicsit közelebb vinni a hívekhez a legszentebb áldozat földi megünneplésének misztériumát. Hogy mindjobban el tudjunk merülni az Újszövetség egyetlen Főpapjában, Jézus Krisztusban, minden alkalommal kiemelünk egy-egy részt a szentmiséből, amelynek feltárjuk a lényegét. Az első részben a keresztvetésről, kezdő énekről (introitus) és a köszöntésről lesz szó, amelyekkel minden mise kezdődik, illetve magáról a szentmiséről (liturgia)

Mit jelent a liturgia szó? A liturgia szó eredetileg 'közmunkát', a 'nép nevében vagy a nép érdekében végzett szolgálatot' jelent. (1069 KEK=a Katolikus Egyház Katekizmusa).Az Újszövetségben a liturgia szó nemcsak az istentiszteletet, hanem az evangélium hirdetését, és a tevékeny felebaráti szeretetet is jelenti. (1070) Mindegyik esetben Isten és az emberek szolgálatáról van szó. A liturgikus ünneplésben az Egyház szolgálóleány, Urának, az egyetlen ,,Leiturgosznak” képmása szerint, részesedvén az Ő papi (istentisztelet), prófétai (igehirdetés) és királyi (szeretet) szolgálatában.

A liturgia, mint az élet forrása:A liturgia, Krisztus műve, Egyházának is cselekménye. A liturgia valósítja meg és nyilvánítja ki az Egyházat, mint az Isten és az emberek között Krisztus által megvalósult közösség látható jelét. A híveket beviszi a közösség új életébe. Föltételezi, hogy valamennyien ,,tudatosan, tevékenyen és gyümölcsözően” vesznek részt benne. (1071)

A liturgia, részesedés abban az imában is, amelyet Krisztus a Szentlélekben az Atyának mond, s amely minden keresztény imádság forrása és beteljesedése. A liturgia alapozza és gyökerezteti meg a belső embert, abban ,,a nagy szeretetben”, amellyel az Atya az Ő szeretett Fiában ,,szeretett minket” (Ef 2,4). 

,,A liturgia az a csúcspont, mely felé az Egyház tevékenysége irányul; ugyanakkor az a forrás is, amelyből fakad minden ereje.'' (1074)

Keresztvetés:

Megkeresztelkedésünkre való emlékeztetés és Krisztusba öltözködésünk jele, hitvallás is egyben: hiszek a háromszemélyű egy Istenben. A keletieknél erre utal a 3 összetett ujjal való keresztvetés.A kereszthalál megváltó és üdvözítő hatalmát fejezi ki. Helyesen: a templom ajtóban szenteltvízzel keresztet vetünk (homlok-mell-két váll), ilyenkor nem kell térdet is hajtani (a térdhajtással Jézust köszöntjük az Oltáriszentség előtt, amikor legközelebb vagyunk hozzá, vagy áthaladunk a tabernákulum leőtt). A szenteltvíz megtisztít a bocsánatos bűnöktől, mintegy bemosakodás, tehát a templomból való kimenetkor – főleg ha szentáldozáshoz is járultunk – nem indokolt a szenteltvízzel való keresztvetés.

Kezdő ének (introitus):

Megkezdődik az egyes hívek otthonukból való elindulásával. Ajánlatos már útközben is az ünnepre hangolni a szívünket. A pap és a segédkezők bevonulása, a hívek templomba vonulását jeleníti meg. Eközben hangzik fel a kezdő ének, amely megadja az ünnep alaphangulatát. Ezért fontos a tartalmi megfelelőség.

Az oltár és a hívek köszöntése:

A pap (ha van Oltáriszentség) térdhajtással köszönti a jelenlévő szentségi Jézust. A Krisztust jelképező áldozati oltárt pedig csókkal, az ugyancsak Krisztust megjelenítő közösséget (ahol ketten-hárman összegyűlnek az én nevemben, ott vagyok) fejhajtással köszönti. Majd, mint a közösség számára Krisztust megjelenítő, megkezdi az egybegyűltek krisztusi közösséggé (egyházzá) formálását a keresztvetéssel és néhány üdvözlő szóval.Anna

Események templomunkban

A vízkereszti szentmise keretében megszentelt vízből lehet hazavinni otthonaink megszentelésére. Lehetőség van házszentelést is kérni, ezt személyesen egyeztessük az illető lelkipásztorral. 

Vízkereszttel lezárult a karácsonyi időszak, és jön a farsang, a vidámság és a mulatságok ideje. Farsangi bálunkat idén február 11-én rendezzük meg a Kazinczy Ferenc általános iskolában, este 7 órai kezdettel. A közösség különböző csoportjai most is színes programmal készülnek, akinek kedve tartja, jelmezbe is öltözhet. Jöjjünk minél többen, hívjuk ismerőseinket is! (Jó alkalom olyan barátaink megszólítására, akiknek fenntartásaik vannak az egyházzal kapcsolatban). Jegyek vásárolhatók a sekrestyében vagy a helyszínen.

Február 11-én, a Szűzanya Lourdes-i megjelenésének emléknapján lesz a betegek világnapja. Ehhez kapcsolódva február 12-én a vasárnapi szentmisében az előző évekhez hasonlóan sor kerül a betegek szentségének közösségi kiszolgáltatására.

Kismamaklub indul templomunkban! Szeretettel várunk minden érdeklődő várandós vagy kisgyermekes anyukát. Első – ismerkedő – alkalmunkat január 20-án, pénteken délelőtt 10 órától tartjuk a hittanteremben. Terveink szerint havonkénti alkalmainkon egy-egy témáról beszélgetünk majd, tapasztalatot cserélünk, esetenként meghívott előadó segítségével. 

Téli tábor a Bükkben (Ifjúságunk Aggteleken telelt)

2005. 12. 27-30-ig templomunk apraja a sámsoni hittanosokkal és a Máltais gyerekekkel együtt Bálapátfalván töltöttek néhány felhőtlen napot. Érkezésünkkor nagyon szép havas tájjal fogadott minket a Gondviselés. Ennek örömére csaptunk is egy kisebb túrát a közeli erdőben, ahol volt hógolyózás, angyalkázás, csúszkálás, vadlesnézés. Este a közös mise, főzés, terítés és vacsi után pedig nagy játékba kezdtünk, ahol még a felnőttekből is előbújt a rejtőzködő gyerek. J Volt szeretetposta, angyalkázás, amik egész idő alatt lázban tartották a gyerekeket, kísérőket egyaránt. Másnap, esőre ébredtünk, de ez sem vette el a kirándulós kedvünket, megmásztuk a Bélkövet, miközben mindenki megtapasztalhatta a segítségadás és kapás örömét. Ezen a napon a Szent Család Egyiptomba való meneküléséről volt szó a misében – kicsit beleélhettük magunkat az ő helyzetükbe is. Este újabb játékokat próbáltunk ki, mint pl. „Vámpírok”, „Kastélyfoglalás”. A napsütéses harmadnap elmentünk vonattal a Szalajka völgybe, ahol lehetett jávorszarvassal ismerkedni, gyönyörködni a jég-napfény játékában, a különböző jégcsapképződményekben, felmászni az ősember barlanghoz. Este szentmisében adtunk hálát a nap jó és kevésbé kellemes dolgaiért. Végül az utolsó nap, Szent Család ünnepén arra kaptunk küldetést, hogy vigyük haza azt a Jézust, aki a táborban is velünk volt, és jelenítsük meg, hogy sok család kicsit Máriává, Józseffé és Jézussá váljon.Anna
Ökumenikus imahét
"Mert ahol ketten vagy hárman összegyűlnek az én nevemben, ott vagyok közöttük" (Mt 18, 20). Idén január 15. és január 22. között lesz az ökumenikus imahét, amelyben a magyarországi Krisztus-hívők könyörögnek az egységért. Egyházmegyénkben, sőt, plébániánkon is vannak már velünk élő hagyományai az ökumenizmusnak. Ahogy arról többször beszámoltunk, nemrégiben Taizéi imaóra is volt plébániánkon, ahová minden keresztény felekezet híveit vártuk. 
Sokunknak valóban ünnep ez a hét. Legalább annyira képes kizökkenteni a hétköznapok monotonitásából, mint a közelgő farsang. Mindannyiunkat érdekelnek más felekezetek templomai, szertartásai, és ezen a héten van is alkalmunk meglátogatni testvéreink szent helyeit. Éljünk a lehetőséggel, hisz megéri! Jézus Krisztus halála előtt épp a hívek egységéért imádkozott, jelezve, hogy nem csekély jelentőséggel bír ez a téma az üdvtörténetben. Tehát minden mozzanat, ami ezt az egységet építi, kedves Teremtőnk szemében. Én, aki református családból származom és a debreceni Református Nagytemplomban lettem megkeresztelve, igazán szívemen viselem az egység gondolatát. Sohasem felejtem Jenei Zoltán református lelkész úr szavait, amikor húszévesen úgy döntöttem, hogy ezentúl templomba fogok járni. Először természetesen az István király téri református templomba mentem. Az istentisztelet után beszélgettem a lelkész úrral, és említettem neki, hogy kereső vagyok, nem tudom, melyik felekezethez szeretnék tartozni. Erre azt válaszolta, hogy teljesen mindegy, hogy hová megyek, de lehetőleg egy történelmi egyházhoz, hogy nehogy eltévedjek. Akkor értettem meg igazán, hogy léteznek Krisztus-követők, akiknek Krisztus a fontos, nem pedig az, hogy kereszténynek vagy keresztyénnek hívják őket. Én is ilyen akartam lenni. Talán sikerült is. Mindenesetre, azóta van két római és egy görög katolikus keresztfiam, és nemrég kértek fel, hogy legyek egy református kislány keresztapja is. Hiszem, hogy a Szentlélek mind a négy keresztgyermekemben egyaránt tevékenykedik, más pedig nem is számít. 
Jó lenne, ha az imahét alatt megtapasztalnánk, hogy mindenütt otthon vagyunk, ahol az egy és oszthatatlan Istenhez imádkoznak az emberek. Almási Gábor

A vasárnapi szentmiséken felolvasó családok:

Jan.15. (Évk. 2. vasárnap): Németh István családja
Jan.22. (Évk. 3. vasárnap): Báránkó család
Jan.29. (Évk. 4. vasárnap): Ifjúság

Egy a hónap szentjei közül: Szent Sebestyén

A vértanúként tisztelt Sebestyén, a legnépszerűbb szentek közé tartozik. Mint segítőszenthez fordultak hozzá pestis és más járvány idején. Számos testvérület és kézműves-céh tisztelte védőszentjeként. A művészet Sebestyén vértanúságát sokszor választotta témájául, és számtalan változatban dolgozta föl a mindenkori ízlésnek megfelelően. A szentek római naptára január 20-án emlékezik meg róla, Fábián pápával együtt. 
A legenda szerint Sebestyén a császári gárda tisztje volt. Diocletianus és Maximianus császár nagyra becsülte, és közvetlen környezetébe rendelte. Sebestyén egyszerre tudott császári tiszt és hűséges keresztény lenni, aki bátran védte a hitet. A legenda tehetséges szónoknak mondja a tisztet, aki bajtársait el akarta vezetni a hithez és bátorította a fogságban sínylődő keresztényeket. Végül maga Sebestyén is a császári törvényszék elé került, és hite miatt halálra ítélték. Kinn a szabad mezőn karóhoz kötözték, hogy a katonák halálra nyilazzák. Amikor már halottnak vélték, otthagyták. Egy jámbor római özvegy, Iréne, házába fogadta a súlyos sebesültet, és addig ápolta, míg föl nem épült. Amikor Sebestyén ismét megjelent a nyilvánosság előtt, úgy fogadták, mint aki holtából támadt föl. Másodszor is halálra ítélik. Most bunkókkal verik halálra, és egy csatornába dobják. Ezúttal egy Lucina nevű római asszony veszi gondjába a testet és eltemeti. Petrik János

 

Szép gondolat
Életünk minden pillanatában két út áll előttünk: az egyik az önzésünk, a másik a szeretet útja. /Chiara Lubich/
Gyermekeinknek- egy kis feladat
Múlt havi rejtvényünk megfejtése: a három bölcs Gáspár, Menyhért és Boldizsár, akik aranyat, tömjént és mirhát hoztak a Kisjézusnak. Nyerteseink: Széles Tamás, Perge Ádám és Szabó Benedek. Új feladványunk: Melyik szent közbenjárásáért szoktunk imádkozni, hogy Isten megóvjon minket a torokbetegségektől? Mikor van az ünnepe?
Egy csepp derű - felnőttnek sem árt

Egy nyári napon a benzinkútnál egy pap tankolás után fél órát várakozik a pénztárnál. Mikor sorra kerül, a pénztáros mentegetőzni kezd:

- Elnézést, atyám, de ilyenkor, a nyári szabadságok idején mindenki a hosszú utazás előtt, az utolsó pillanatban jön.

- Tudom, mire gondol - mondja a pap. - Az én szakmámban is így van ez...