TÓCÓI HARANGSZÓ
A Szent Család Templomból
9. évfolyam 2. szám - az Úr 2008. évének február havában.

A BIBLIA – 2.

Ejtsünk most pár szót a kánonról. Kánon = Istentől sugalmazott könyvek gyűjteménye. A kifejezés további eredete minden valószínűség szerint az akkád qanu megfelelője a héber qaneh (=nádszál) szó. A kánon szót közvetlenül a görög nyelvből vették át, jelentése: nádszál, bot, vonalzó. Átvitt értelemben: példa, szabály, mérce. Mivel a Biblia az Egyház számára a hit és erkölcs mércéjét jelentette, ezért alkalmazták a szent könyvekre ezt a kifejezést. (Ld. Rózsa H. Az Ószövetség keletkezése 1.)
Aszerint, hogy mennyire kétségtelen egy bibliai könyv sugalmazottsága, megkülönböztetünk protokanonikus, deuterokanonikus és apokrif iratokat. A legelső esetben nincs kétség a sugalmazás felől. A második esetben nem mindenki fogadja el a sugalmazottságot. Ilyenek pl.: Báruk könyve, Jeremiás levele, Tóbiás könyve, Judit könyve, Makkabeusok 1-2 könyve, Bölcsesség könyve, Jézus, Sirák fia könyve, Eszter és Dániel könyvének görög nyelvű kiegészítései. Apokrif könyvek azok az írások, melyeknek sugalmazottságát nem fogadják el. Ilyen pl.: Tamás evangéliuma, Júdás evangéliuma… stb. Anna

Események templomunkban

Február első vasárnapján egy gyermek, Balázs részesült a keresztség szentségében templomunkban. Egy hozzánk tartozó temetés volt (Kovács Hella), és febr. 18-án hétfőn temetjük a plébániánk területéről Keszthelyre került kármelita szerzetes, Pál atya édesanyját, Nagy Lászlóné Pálfalvi Erzsébet testvérünket.

Február 7-én, az esti szentmisében, Király Anna - egy évre szóló fogadalmat tett, a Betánia nevű Plébániai Nővérközösség szabályzata szerinti életre. Kísérje Isten áldása elhatározását, imádkozzunk érte, és papi, szerzetesi hivatásokért!

A betegek szentségének közösségi kiszolgáltatására idén nem vasárnapi szentmisében, hanem a Betegek világnapján, a lourdesi jelenés 150. évfordulóján került sor. 49 beteg testvérünk részesült a gyógyító és erőt adó, szentségben.

A rövid farsangi időszak után (a bálunk ismét vidámra sikeredett) hamvazószerdával elkezdődött a böjti időszak. Próbáljuk ezt az időszakot a szokottnál csendesebben, Istenre odafigyelve tölteni! Péntekenként ne feledkezzünk meg a hústilalomról, este fél 6-kor a keresztútba kapcsolódhatunk be. 

Nagyböjti lelkigyakorlatunk március 2-4. között lesz. A lelkigyakorlat vezetésére Barsi Balázs ferences atyát kértük fel. Jöjjünk minél többen!

Templomunkban március 8-án és a következő tavaszi hónapok második szombatján, délután fél 5-től közös Bibliaolvasásra hívjuk az érdeklődőket. A kisgyermekekkel külön foglalkozunk, így a kisgyermekes családok is bekapcsolódhatnak. Ezen alkalmakon az Ószövetség olvasásához és értelmezéséhez szeretnénk segítséget nyújtani.

A Magyar Máltai Szeretetszolgálat aprópénz gyűjtő programjához templomunkban is csatlakozhatunk. A hamarosan forgalomból kikerülő 1-2 forintosok leadásával rászorulókon segíthetünk. A persely az újságos asztalon található. Ismerőseinket is tájékoztathatjuk erről a lehetőségről.

Az adóbevallások ideje van. Adónk 2 x 1 %-át jótékony célra ajánlhatjuk. Az egyik százalékot a Katolikus Egyház javára, a 0011 technikai kóddal, a másik egy százalékot az általunk arra érdemesnek tartott alapítvány számára ajánlhatjuk fel, az alapítvány nevének és adószámának feltüntetésével. Ajánló cédulákat és részletes útmutatást az újságos asztalon találunk.

Bemutatjuk új ministránsainkat – 2.

A múlt havi cikk folytatásaként a harmadik új kis ministránsra, Pikó Ákosra is sort kerítünk. Ákos a legifjabb a ministránsok között, áprilisban lesz 9 éves. Első osztályos a Svetitsben. Amióta emlékszik, ide járnak misére a mi templomunkba. Most szeptemberben kezdett ministrálni, László atya kérdezte meg tőle, hogy nem lenne-e kedve az oltárszolgálathoz. A szombati ministránsfoglalkozásokon is igyekszik részt venni, bár a szülei egyéb programok miatt nem mindig tudják elhozni. Nagyon szeret ministrálni: „Egész más érzés úgy részt venni a szentmisén, hogy ott állok a pap bácsi mellett, és Istent szolgálom.” - mondja. Reméljük, hogy az ő (és persze a többiek) példáját látva egyre több fiatal fiú kedvet kap a ministráláshoz.

A Biblia éve

A Biblia nem csak egy könyv. Senki nem tudja úgy kézbe venni, mint egy szórakoztató regényt, vagy mint egy szépirodalmi alkotást. A világ fiai attól tartanak, megbolondulnak, ha olvassák, ha pedig nyitott szívvel levelez benne valaki, érzi, ahogy olvasás közben eltölti a Szentlélek, és magyarázza neki az Igét. Kandaké királyasszony szerecsen komornyikjához Fülöpöt küldte a Jóisten, hogy magyarázza neki az írást, és ő nem is késlekedett megkeresztelkedni, amikor megnyílt a füle a hallásra. Hozzánk Fülöpnél is nagyobbat küld Mennyei Atyánk. Akár családi ereklyeként őrzött, generációk által forgatott Bibliát olvasunk, akár a napi evangéliumot egy internetes hírlevélben. 

Most három történelmi egyház, a katolikus, a református és az evangélikus fogott össze azért, hogy apró-cseprő ügyeink intézése közben figyeljünk oda jobban a Bibliára. Hála Istennek, a kezdeményezés hatása máris érezhető, az egri katolikus rádió egy műsora szerint megnőtt a bibliavásárlások száma, olyannyira, hogy a nagy érdeklődés miatt újabb kiadásokra is szükség van. Elkészül a teljes Biblia hangoskönyv-változata is, a szokástól eltérően nem színészek, hanem papok, szerzetesek olvassák fel a szent könyvet. 

A közelmúltban meghirdetett Biblia éve azonban remélhetőleg nem egy viszonylag rövid, behatárolt időszak lesz, hanem tartós elmélyülést hoz nekünk, és jó irányban változtatja meg bibliaolvasási szokásainkat. Isten adjon hozzá erőt és akaratot!

Telnek az évek... - Mi újság a Szabó családban?

Szabóék a kezdetek óta közösségünkhöz tartoznak (a nagyszülőkkel, a Müllern házaspárral együtt). A gyerekeket még József atya keresztelte a kápolnában, nálunk voltak elsőáldozók, bérmálkozók, gyakran láthattuk őket betlehemes játékok és egyéb előadások szereplőjeként. Az előző bemutatás óta bizony velük is sok minden történt – no de szóljunk először a szülőkről. 
A családfő, József református, így ő csak ritkán fordul meg templomunkban. Ő – mint még legutóbb is - a KITE-nél (Kukorica- és Iparinövény Termelési Együttműködés Zrt.) dolgozik Nádudvaron buszsofőrként. A felesége Erika munkahelye szintén változatlan: az Észak-alföldi Regionális Közigazgatási Hivatalban a Pénzügyi Főosztályon pénzügyi ügyintéző. Szakmájából adódóan állandóan tanul, 1999-ben szakközgazdász, 2001-ben okleveles könyvvizsgálói képesítést szerzett, az elmúlt három évben pedig letette a ECDL-vizsgákat (számítógép-használói bizonyítvány). Ő is, párja is sokat dolgozik (alig tudtunk időt egyeztetni a riporthoz), amikor „szezon” van, bizony bent kell maradni túlórázni, hogy el legyen végezve a munka... Nagy öröm volt Erika számára, amikor munkája elismeréseként minisztériumi tárgyjutalmat vehetett át (2006-ban a köztisztviselők napján Egerben ünnepélyes keretek között kapta meg a gyönyörű Zsolnay készletet).

A gyermekek örökölték szüleik munkaszeretetét és teherbírását. Zoli a Bethlen Gábor Közgazdasági és postaforgalmi Szakközépiskolában érettségizett 2004-ben, majd édesanyja példáját követve számviteli vonalra lépett, és a Pénzügyi és Számviteli Főiskolán számvitel szakondiplomázott Salgótarjánban. Pesten kapott állást, a NOKIA Komárom Kft-nél dolgozik tavaly óta. A húga, Zsuzsi szintén elkerült már otthonról. Miután a Svetitsben leérettségizett 2004-ben, a Tessedik Sámuel Gazdasági Főiskolán tanult tovább személyügyi szervező szakon Békéscsabán, a múlt nyáron kapta meg a diplomáját, és párhuzamosan elkezdte a gazdálkodási szakot is, ennek megszerzése még folyamatban van. Amellett, hogy tanulmányait szép eredménnyel végzi (tudományos diákköri dolgozatával 2007-ben egyedül ő kapott különdíjat főiskolájától!), aktívan részt vesz a diákéletben is, évekig ő volt a HÖK (Hallgatói Önkormányzat) kultúrfelelőse. Távolabbi terveiben szerepel, hogy személyügyi szervező szakon egyetemi diplomát is szerezzen. 

Legyen Isten áldása továbbra is terveiken!

A vasárnapi szentmiséken felolvasó családok:

Febr. 17. (Nagyböjt 2. vasárnapja): Asztalos család
Febr. 24. (Nagyböjt 3. vasárnapja): Ifjúság

Márc 2. (Nagyböjt 4. vasárnapja): Hitoktatók

Márc 9. (Nagyböjt 5. vasárnapja): Sebők család

Egy a hónap szentjei közül: Szt. Péter római székfoglalása

"Szent Péter székfoglalásának ünnepét február 22-én Rómában már a IV. századtól ünnepelték, hogy kifejezzék a Péter apostolra alapozott Egyház egységét." (Zsolozsmáskönyv)
Urunk, Jézus Krisztus, Szent Péter apostolnak ígérte meg: "Te Péter vagy, és én erre a sziklára építem Egyházamat." Péter apostol, amikor az angyal segítségével csodálatos módon megszabadult Heródes király börtönéből, megerősítette a jeruzsálemi híveket, és "más helyre" távozott. A szíriai Antiochiában akkor már sok hívő volt, és az ő első püspökük lett. A nagy üldözések idején pedig Rómába megy, hogy erősítse testvéreit. Itt halt vértanúhalált Szent Pállal: a római püspöki székben ("Cathedra Petri") követik Őt napjainkig, utódai – a pápák.

Mennyei Atyánk, áldd meg Szent Péter mai utódját és az apostolok utódjait! Legyenek jó pásztorok, s a szolgálat legyen számukra egyre édesebb iga. 

Petrik János

Szép gondolat

Mindig soknak tartjuk, amit mi teszünk másokért; ellenben amit mások tesznek érettünk, azt semmibe sem vesszük. Úgy látszik, két szívünk van: egy lágy, gyöngéd, engedékeny - önmagunk számára, és egy kemény, szigorú, zord - embertársaink számára.Szalézi Szent Ferenc

Gyermekeinknek- egy kis feladat

A múlt havi kép a kánai menyegzőt ábrázolta (Jn.2,1-11). Egyedüli megfejtő: Kókai Máté volt.

Mostani képünk szintén Jézus életéből ábrázol egy jelenetet. Melyik jelenet ez, és kik láthatók a képen?

Egy csepp derű - felnőttnek sem árt

A vasútállomás az a hely, ahol a vonatok megállnak.
A taxiállomás az a hely, ahol a taxik állnak.
Az asztalomon van egy gép, amire az van írva: "Munkaállomás".

S.O.S.! Karitatív szolgálatunkhoz sürgős adományokra lenne szükség! Ruhát, cipőt, játékot, minden- rászorulók számára használható dolgot szívesen fogadunk!