A Mária Légió

A Mária Légió azoknak az aktív katolikusoknak az (egyházi jóváhagyássalműködő) közössége, akik a szeplőtelenül fogantatott Szűz vezetése alatt mintegy „harci csapatba” tömörülve kívánnak rész venniabban a küzdelemben, amelyet az egyház minden időben folytat a világ gonosz erőivel szemben. Mária, minden kegyelem közvetítője nem csakszép mint a Hold s ragyog mint a Nap, hanem a Sátán és hatalma alatt állók számárafélelmetes ellenfél is: képes eltiporni a kígyót, s segít kiteljesíteni Isten országát. Részlet II. János Pál pápának a MáriaLégiósokhoz intézett beszédéből: „…hivatásotok: kovász lenni…Világiakból álló mozgalom vagytok, akik hitet akartok szítani, és életetekben a személyes megszentelődésre törekedtek…”
A mozgalom jelszava: „PER MARIAM AD JESUM” (Mária által Jézushoz). A Szűzanya tisztelői megpróbálják elsajátítani a fő erényeket: alázatosság, élő hit, engedelmesség, állandó ima, szeretet, türelem, szelídség. Tagjai életük tanúságtételével: a bűn kerülésével és szeretetszolgálattala világban élve osztoznak Krisztus királyi papságában. Imádságot és az egyház feladatában való aktív közreműködést vállalnak: mindenféle munkát (testi-lelki gondozást), de nem foglalkoznak anyagi segítségnyújtással, pénzgyűjtéssel.
Ilyen eszmények jegyében alakult meg plébániánkon is a „Boldogasszony Anyánk praesidium”(rövid szervezési munka után) már 1997. március 19-én aktív és imádkozó tagokból. Az aktív tagokhetente összejönnek, a lelkiatya vezetésével imádkoznak és megbeszélik s következő heti munkafeladatokat. Ez kb. heti két órányilelki-gondozási munka, melyet párosával végeznek.
– A Kishegyesi úti Terápiás házban minden pénteken két órát imádkoznak a betegekkel;minden első pénteken igeliturgia van áldoztatással.
– Beteglátogatásra járnak a Pallagi úti Szociális Otthonba.
– Rendszeresen látogatják egyházközségünk idős és beteg híveit.
– A Kenézy Kórházbanvasárnaponként igeliturgiát tartanak áldoztatással.
– Segítenek a karitatív csoportnak.
A Mária Légióaktív tagjai: Sári Gusztávné, Kind Imre, Erdős Mihályné, Szabó Sándorné, Vilicsku Istvánné, özv. Gyula Andrásné, Belső Jenőné, Asztalos Attiláné (az utóbbi három nemrég kapcsolódott be a munkába), s 32 imádkozó tag nyújtja az imahátteret.
Szívesen várják az új tagokat, akiket lelkesít ez a szép, komoly munka,beszéljék meg Kind Imrével és csatlakozzanakhozzájuk!