Szent Mónika közösség

Szent Mónika szent Ágoston püspök édesanyja volt. Mónika hosszú időn keresztül kitartóan, könnyek között imádkozott tévelygő fiáért, míg végül teljesült az álma; Ágoston megtért és az egyik legnagyobb szent és egyháztanító vált belőle. Ágoston így írt róla: „Anyámnak köszönhetek mindent, ami vagyok. Ő kétszer szült engem; először erre a világra, másodszor az Isten országába.” Szent Mónika élete példaképül szolgál minden keresztény édesanya számára! Az első Szent Mónika közösség 1987-ben alakult Madridban, az Egyház hivatalos jóváhagyásával. Hazánkban a kalocsai édesanyák kérésére, ebben a városban 1992. augusztus 27.-én Szent Mónika napján alakult meg az első csoport. Mára az ország szinte minden részén van Szent Mónika közösség, sőt az ország határokon túlról is rendszeresen érkeznek a hírek, tartják a kapcsolatot a kalocsai központtal. A Szent Család Templomban közösségünk 1998. február 27.-én alakult, Berkiné Oláh Ilona vezetésével. 2000. Október 27-től a közösség vezetését Báránkó Andrásné, Ildikó vette át. Tagjaink között jelen van a felnőtt gyermekeikért és unokáikért imádkozó nagymama – dédnagymama, a fiatalabb korosztály is szépen képviselteti magát, (bár ezen a téren még szükség van az apostolkodásunkra) Sokan imádkozunk kereszt – és lelki gyermekeinkért, akik nem test szerint gyermekeink, de lelkiekben, Isten előtt gyermekeinkké fogadtuk őket, s így felelőséggel tartozunk értük. Már kezdetben sok édesanya csatlakozott, s azóta is szépen gyarapszik közösségünk. Egyre több édesanya érzi át a gyermekekért való imádság fontosságát, s ismeri fel a közösségben végzett ima hatékonyságát, hisz „ha ketten közületek valamiben egyetértenek a földön, és úgy kérik, megkapják mennyei Atyámtól. Ahol ugyanis ketten vagy hárman összegyűlnek a nevemben, ott vagyok közöttük” (Mt. 18, 19). Milyen imádságot hallgatna meg az Isten, ha nem az édesanyák gyermekeikért való szívbéli könyörgését? Azokért imádkozunk, akiket az Istentől ajándékként kaptunk, akik a legdrágábbak nekünk a földön. Az édesanya feladata, hogy megtanítsa a gyermekét az Isten és az emberek szeretetére, kiesdeni gyermeke számára a kegyelmet. Imádkozni érte éjjel és nappal, örömben, és ha bajban van gyermeke – soha nem szabad belefáradnunk az imádságba! Nemcsak a saját gyermekeinkért imádkozunk, hanem minden édesanya gyermekéért és azokért a gyerekekért is, akik család nélkül nőnek fel. Édesanyák imádkozzunk együtt gyermekeinkért! Összejöveteleinket a Szent Család Templom hittantermében (Holló László sétány 1 sz.) tartjuk minden hónap 27.-én 1630- tól. Szeretettel várunk minden édesanyát, és minden édesanyai lelkületű nőtestvérünket!


Havi ima:

A közös imaszándékunk Április 27-től: Mennyei Atyánk! Kérünk, áldd meg gyermekeinket, segítsd őket, hogy mindig helyes úton járjanak, és Téged mindentől jobban szeressenek! A Rózsafüzér tizedének titka: Akit te, Szent Szűz, Erzsébetet látogatván hordoztál… Egyedül Isten adhatja a hitet, de a hitedről te is tanúságot tehetsz. Egyedül Isten adhat reményt, de te is felkeltheted a bizalmat testvéreidben. Egyedül Isten ajándékozhat meg szeretettel, de te is bizonyságát adhatod szeretetednek embertársaid előtt. Egyedül Isten ajándékozhat békét, de az egység magvait te is elhintheted. Egyedül Isten adhat erőt, de a csüggedőt te is felkarolhatod. Egyedül Isten az Út, amelyet te is megmutathatsz testvéreidnek. Egyedül Isten a Világosság, de te is fényt gyújthatsz vele a többiek szívében. Egyedül Isten az Élet, de te is életkedvet fakaszthatsz testvéreidben. Egyedül Isten képes a lehetetlent megvalósítani, de a lehetségest te is megteheted. Egyedül Isten elégséges önmagának, mégis szeretné, ha számíthatna rád. (ismeretlen)


Napi ima:

MENNYEI ATYÁNK! Minden ajándék és öröm osztogatója, aki nekem az édesanyai hivatást adtad, hálát adok neked és áldom szent Nevedet.
ÚR JÉZUS! Kérlek, növeld hitemet, erősítsd reményemet és tökéletesítsd szeretetemet, hogy jó keresztény édesanya lehessek!
SZENTLÉLEK ÚRISTEN! Erősíts engem, hogy életem minden nehézsége közepette se szűnjek meg gyermekeink hitéért imádkozni!

Minden könyörgés előtt mondjuk: Segíts minket urunk!

-Hogy gyermekeinket életünk példájával vezessük Tefeléd.

-Hogy amikor gyermekeinkkel foglalkozunk, jóságos higgadtság, tekintély és szeretet áradjon belőlünk.

-Hogy figyelemmel kövessük gyermekeink jellembeli fejlődését és meg tudjuk óvni őket a rossz környezeti befolyásoktól.

-Hogy keresztény életünk oly vonzó legyen gyermekeink számára, hogy azt kövessék, és másokra is átsugározzák.

-Hogy gyermekeink tiszteljék Szentatyánkat, ragaszkodjanak az Egyházhoz és együttműködjenek lelkipásztorainkkal.

-Hogy ha gyermekeink közül valamelyik meghívást kapna a papi vagy szerzetesi életre, azt hálásan elfogadjuk és támogassuk.

-Hogy gyermekeink életük csalódásai, veszélyhelyzetei vagy testi megpróbáltatásai közepette is megtapasztalják gondoskodó szeretetedet.

-Hogy ha az élet útvesztőiben egyik vagy másik gyermekünk megrendülne hitében és letérne a helyes útról, őt akkor is szeretetünkkel, türelmünkkel és imáinkkal segítsük, hogy visszataláljon Hozzád.

-Hogy ha gyermekeink megbántanak, eltávolodnak tőlünk, vagy hálátlanok velünk szemben, mi akkor is teljes bizalommal terjesszük eléd kéréseinket.

-Hogy férjeink megértsék, milyen fontos feladat gyermekeink jellemének és hitének erősítése, és szívből segítsék őket imáikkal is. -Hogy gyermekink családjában a Te békéd és szereteted uralkodjon, és unokáink is erősödjenek hitükben.

-Hogy amikor más édesanyákkal találkozunk, fel tudjuk ébreszteni bennük a közösségünkhöz való tartozás vágyát.

-Hogy amikor ma különösen …. ért könyörgünk, teljesen Rád tudjuk őt bízni és örvendhessünk megtérésén.

K ö n y ö r ö g j ü n k !

SZŰZ MÁRIA, égi Édesanyánk, eszközöld ki számunkra is azt az örömet, amiben Szent Mónikának volt része, amikor láthatta fia életében a hit diadalát.
ÚR JÉZUS, kérünk, add meg nekünk szülőknek és gyermekeinknek azt a nagy kegyelmet, hogy majd együtt örvendezhessünk a Te dicsőségedben az egész örökkévalóságon át.

Ámen